Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng VHTT huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng VHTT huyện
Kế hoạch trển khai, thực hiện xây dựng xã văn hóa trên địa bàn huyện Đơn Dương đến năm 2015 

      UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

   PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số 35/KH-VHTT                                          Đơn Dương, ngày 19 tháng 5 năm 2011.

 

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện xây dựng xã văn hóa trên địa bàn

huyện Đơn Dương đến năm 2015.

 

Thực hiện Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 của UBND huyện Đơn Dương v/v phê duyệt đề án phát triển văn hóa nông thôn huyện Đơn Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; thực hiện kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 11/ 5/ 2011 của UBND huyện Đơn Dương v/v Triển khai, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới - xã văn hóa huyện Đơn dương giai đoạn 2011-2015. Phòng VHTT huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng mô hình xã văn hóa trên địa bàn huyện Đơn Dương đến năm 2015 với những nội dung cụ thể như sau:

            I. Tình hình xây dựng và triển khai thực hiện xây dựng xã văn hóa trên địa bàn huyện Đơn Dương.

Phong trào TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện đến nay đã cơ bản ổn định, chất lượng phong trào xây dựng gia đình, thôn khu phố, cơ quan văn hóa ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định và phong phú đã tạo nền tảng vững chắc trong việc triển khai, thực hiện phong trào xây dựng xã văn hóa cho những năm tiếp theo.

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành về quy chế công nhận danh hiệu “xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa” đã tạo điều kiện trong việc nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng xã văn hóa sẽ góp phần phát huy nội lực, từng bước phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, chăm lo việc nâng cao đời sống cho nhân dân.

Thực hiện kế hoạch số 1302/UBND-VX ngày 03/3/2009 của UBND tỉnh về xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2009-2010. Ban chæ ñaïo TDÑKXDÑSVH” huyeän ñaõ xaây döïng chöông trình coâng taùc,laäp keá hoaïch xaây döïng xaõ ñieåm vaên hoùa Ka Ñôn vaø toå chöùc leã phaùt ñoäng xaây döïng xaõ vaên hoùa Ka Đơn ngaøy 31/7/2009, ñeán ngaøy 14/01/2011 Hoäi ñoàng kieåm tra tænh  kieåm tra vaø coù keát luaän xaõ Ka Ñôn chöa ñaïtlyù do chæ tieâu phaùt trieån kinh teá khoâng ñaït, tyû leä hoä ngheøo coøn cao, Ñaûng boä chöa ñaït trong saïch vöõng maïnh.

Do đặc thù kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn nên việc thực hiện tiêu chuẩn phát triển kinh tế đối với các xã, thị trấn còn lại sẽ chậm. Tiêu chuẩn phát triển văn hóa-xã hội trên địa bàn huyện có thuận lợi tuy nhiên thực hiện tiêu chí phát triển giáo dục hiện nay khá cao so với thực tế đòi hỏi ngành giáo dục và các địa phương phải nỗ lực mới hoàn thành chỉ tiêu. Đối với tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị đòi hỏi tổ chức Đảng cơ sở phải chỉ đạo quyết liệt để hàng năm phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua. Về tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện hiện nay tương đối thuận lợi.

Để triển khai nhân rộng mô hình xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, Phòng VHTT huyện đã ban hành hướng dẫn số 22/HD-VHTT ngày 22/3/2010 và các văn bản hướng dẫn về xây dựng kế hoạch, nội dung, quy trình xây dựng, thực hiện xã đạt chuẩn văn hóa.

II. Mục tiêu.

1.      Mục tiêu chung:

- Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện các tiêu chí văn hóa nông thôn; tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở; tạo điều kiện để người dân tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa nâng cao mức hưởng thụ văn hóa góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Mục tiêu cụ thể:

Nội dung:

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đề ra các xã, thị trấn sẽ xây dựng nội dung, lộ trình triển khai, thực hiện phấn đấu đến năm 2015 sẽ đạt các tiêu chí sau:

Tiêu chí 1:

-80% số hộ có điều kiện kinh tế ổn định và từng bước phát triển, không có hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

-80% xã có quy hoạch phù hợp với phát triển kinh tế xã hội địa phương, tiến tới quy hoạch chỉnh trang khu trung tâm xã phù hợp với phát triển.

-100% xã thực hiện tốt việc bảo vệ công trình phúc lợi, di tích danh lam thắng cảnh.

Tiêu chí 2:

-100% xã, thị trấn thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, làm tốt công tác xã hội, có trạm truyền thanh, đội văn nghệ quần chúng, phòng đọc sách, cụm panô tuyên truyền cổ động trực quan.

-50% xã, thị trấn có nhà văn hóa và khu thể thao, trong đó có 30% nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. 80% thôn, khu phố có nhà văn hóa và sân bãi tập luyện thể dục thể thao, trong đó có 50% nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch.

-80% số thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 80% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 25% gia đình làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa; 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

-100% xã, thị trấn phổ cập giáo dục bậc trung học; có trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở), trẻ em đến tuổi được đi học và hạn chế trẻ em bỏ học.

-100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; trẻ em được tiêm chủng theo quy định, giảm tỷ lệ tăng dân số và trẻ suy dinh dưỡng. 70% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn về môi trường.

Tiêu chí 3:

- 100 % thôn, khu phố có đảng viên.

-   85 % Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

-  50 % Đảng bộ, chính quyền xã đạt vững mạnh, các đoàn thể đạt tiên tiến trở lên.

- 100 % Xã thực hiện tốt cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân

Tiêu chí 4:

- 100 % xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy.

- 100 % xã, thị trấn đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

- 100 % xã, thị trấn không có tập thể vi phạm kỷ luật, không có vụ án nghiêm trọng và điểm nóng về tình hình an ninh trật tự.

- 100 % xã, thị trấn thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cơ sở.

Tiêu chí 5:

-100 % xã, thị trấn thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

-100 % xã, thị trấn hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh về kinh tế, xã hội được giao, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do các cấp, các ngành phát động

Tiến độ: (có biểu mẫu kèm theo)

III. Nội dung, giải pháp:

1. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” cơ sở, thành lập Ban vận động xây dựng xã văn hóa và kiện toàn ban vận động xây dựng thôn, khu phố văn hóa. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chú trọng đến cán bộ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể trong việc chỉ đạo và triển khai, thực hiện kế hoạch xây dựng xã văn hóa trên địa bàn huyện Đơn Dương đến năm 2015. Tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn xây dựng các kế hoạch chuyên đề để triển khai, thực hiện đảm bảo các tiêu chí xã văn hóa, đặc biệt chú trọng tiêu chí giảm hộ nghèo và tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

3. Tổ chức điều tra, khảo sát về thực trạng quy hoạch đất cho xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và định hướng những nội dung cụ thể trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý nhà nước về hoạt động của thiết chế văn hóa thể thao.

4. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức, cá nhân để khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, truyền thông và du lịch.

5. Đầu tư chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật hàng năm, triển khai kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và thông tin đến tận thôn, khu phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức việc thực hiện Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu “xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa”, vận động nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa.

6.Phối kết hợp xây dựng bộ máy Chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả, tổ chức đoàn thể vững mạnh; không có tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt cải cách hành chính, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

IV. Giải pháp:

1. Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến xã, thị trấn và thôn, khu phố nhằm giáo dục nâng cao nhận thức về Nghị quyết TW 5 (khóa 8) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu “xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa”.

Tuyên truyền trước hết chú trọng công tác cổ động trực quan, kẻ vẽ áp phích, pa nô, cắt dán băng rôn, khẩu hiệu, xe loa tại nơi đông dân cư trên địa bàn huyện.

Phát huy vai trò của Đội Thông tin lưu động, xây dựng kịch bản, dàn dựng chương trình, lập kế hoạch tuyên truyền, phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đài TT-TH xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung xây dựng xã văn hóa trên địa bàn huyện. Đặc biệt quan tâm, hỗ trợ các địa phương trong công tác tuyên truyền, giới thiệu những điển hình trong phong trào trên địa bàn toàn huyện.

Phòng VHTT chủ trì phối hợp với các ngành và các địa phương biên tập tài liệu hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức hoạt động cho các thôn, khu phố.

Đối với các xã, thị trấn cần phát huy tác dụng của hệ thống truyền thanh, tập trung tuyên truyền nội dung phong trào xây dựng xã văn hóa đồng thời lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt của thôn, khu phố và các Câu lạc bộ hiện có của địa phương.

2. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng và điều hành quản lý của chính quyền địa phương trong phong trào xây dựng xã văn hóa.

Phát huy vai trò của các thành viên BCĐ xây dựng xã văn hóa và BCĐTDĐKXDĐSVH” các xã, thị trấn, các đoàn thể quần chúng liên quan, cần đi sâu nắm chắc tình hình tổ chức, triển khai phong trào, lãnh, chỉ đạo kịp thời giúp các cơ quan Nhà nước thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa hiện có như: nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, các câu lạc bộ GĐVH, câu lạc bộ không sinh con thứ ba. Xây dựng thiết chế văn hóa là điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa tiến bộ, lành mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hưởng thụ và sáng tạo những giá trị văn hóa. Muốn làm tốt điều này cần:

- Quy hoạch địa điểm để xây dựng và tổ chức sinh hoạt văn hóa thể thao ở tất cả các khu dân cư.

-  Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức hoạt động và vận động nhân dân tham gia công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao; hàng năm cần xác định chỉ tiêu đầu tư, vận động để xây dựng thiết chế VHTT, đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, thể thao.

- Tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, khuyến khích hoạt động sáng tạo, hưởng thụ văn hóa.

- Các ban, ngành, đoàn thể cần phát huy vai trò nâng cao trách nhiệm trong giúp các xã, thị trấn trong xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí đảm bảo nội dung và tiến độ.

4. Công tác tổng kết đánh giá:

Việc sơ kết tổng kết đánh giá trung thực chất lượng các mặt hoạt động của phong trào xây dựng xã văn hóa được tiến hành có nề nếp, qua đó nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xây dựng trong phong trào, đồng thời đúc kết những bài học kinh nghiệm thúc đẩy phong trào ngày có chất lượng cao hơn.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng VHTT:

- Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, các nội dung liên quan các tiêu chí xã văn hóa để làm căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch đăng ký, tổ chức triển khai, thực hiện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” nâng cao chất lượng phong trào xây dựng GĐVH, thôn, khu phố văn hóa; đầu tư, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa thể thao phục vụ việc xây dựng xã văn hóa.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:

Có trách nhiệm cân đối bố trí ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để phục vụ cho việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng xã văn hóa trên địa bàn huyện.

3.      Phòng Tài nguyên – Môi trường:

            Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong việc quy hoạch đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Chủ động hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí liên quan đến môi trường.

4.      Các Phòng ban liên quan:

Phòng Nội vụ, Phòng LĐTB-XH, Phòng Công thương, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ giúp các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện các tiêu chí liên quan.

Đề nghị UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS HCM huyện trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm phối hợp với ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” huyện hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt phong trào xây dựng xã văn hóa.

5. UBND các xã, thị trấn:

- Trên cơ sở kế hoạch xây dựng phát triển xã văn hóa của huyện, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể xây dựng các chương trình đề án cụ thể về xây dựng xã văn hóa và lập quy trình đăng ký, tổ chức, triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở địa phương có hiệu quả, có chất lượng. Phát huy tác dụng của hệ thống truyền thanh, tập trung tuyên truyền nội dung phong trào xây dựng xã văn hóa đồng thời lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt của các thôn, khu phố, các Câu lạc bộ hiện có của địa phương.

- Quy hoạch quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao; cân đối ngân sách hàng năm, hỗ trợ các hoạt động của Ban chỉ đạo, đầu tư thực hiện các công trình, dự án liên quan các tiêu chí, mục tiêu xây dựng xã văn hóa.

- Tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn .

Để thực hiện đảm bảo kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 11/5/2011 của UBND huyện Đơn Dương v/v triển khai, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới - xã văn hóa huyện Đơn dương giai đoạn 2011-2015. Phòng VHTT huyện Đơn Dương đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan quan tâm phối kết hợp lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phong trào xây dựng xã văn hóa trên địa bàn huyện đến năm 2015.

 

Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG

    - Sở VHTTDL tỉnh;                                                                            (Đã ký)

    - TT. Huyện ủy; (b/c)                                                                   

    - TT. HĐND-UBND huyện; (b/c)

    - Các cơ quan liên quan;

    - UBND các xã, thị trấn;                                                     
    - Lưu                                                                                                       
                                                                                                             Đặng Huệ Chí

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng