Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng VHTT huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng VHTT huyện
Báo cáo 6 tháng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 

  UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Số: 07/BC- VHTT.                                                Đơn Dương, ngày 07 tháng 06 năm  2012.

 

 

BÁO CÁO

 

HOẠT ĐỘNG VHTT 6 THÁNG NĂM 2012

 

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của huyện ủy, sự quan tâm của HĐND, UBND huyện và chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Sở VHTT-DL và Sở TTTT Tỉnh Lâm đồng, Các hoạt động của ngành được tổ chức, triển khai, thực hiện tốt góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Khó khăn:

Cán bộ văn hóa thông tin của huyện và cơ sở còn thụ động, chưa tập trung nghiên cứu chuyên môn, đầu tư và sáng tạo trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở  đã phát triển chiều rộng nhưng chưa sâu. Cán bộ làm công tác gia đình, công nghệ thông tin cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, một số xã chưa bố trí được cán bộ. Cho nên việc tham mưu, giúp việc cho sự nghiệp VHTT của huyện gặp nhiều khó khăn.

II. Kết quả hoạt động:

Công tác quản lý nhà nước.

* Lĩnh vực Văn Hóa:

Tham mưu UBND huyện kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện chỉ thị 27 của Bộ chính trị và Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ hội. Tham mưu BCĐ huyện hướng dẫn BVĐ các thôn, tổ dân phố cụ thể hóa trong quy ước và phong trào. Phối hợp các đơn vị theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ đạo các đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện tốt kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới, xã văn hóa. Điều tra, khảo sát thiết chế văn hóa 10 xã, thị trấn và cơ sở vật chất văn hóa tại tiêu chí 6 xây dựng nông thôn mới của 8 xã: Lạc Xuân, Lạc Lâm, Ka Đô, Quảng Lập, Ka Đơn, Tu Tra, Đạ Ròn, P’roh. Có kế hoạch phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn trong đầu tư thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất phục vụ cho việc xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung của chiến lược phát triển văn hóa, chú trọng nội dung phát triển văn hóa nông thôn. Tổ chức, triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn, phối hợp các ngành liên quan có kế hoạch bảo tồn, lưu giữ và phát triển các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc của địa phương. Triển khai thực hiện tốt chương trình truyền dạy cồng chiêng tại Tu Tra và Thạnh Mỹ.

Hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra của Đội kiểm tra cơ sở hạn chế tối đa các vi phạm.Kiểm tra điều kiện và cấp đổi 05 giấy phép kinh doanh karaoke.

Công tác kiểm tra chuyên ngành và liên ngành đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa: Phòng đã phối hợp với Công an huyện tổ chức kiểm tra 1 đợt với 50 lượt dịch vụ được kiểm tra (trong đó có 10 dịch vụ karaoke, 03 dịch vụ nhà nghị, 20 dịch vụ Internet, 10 đại lý bán sim thuê bao trả trước, 07 lược kiểm tra băng đĩa hình). Qua kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện đã chấp hành tốt các quy định trong lĩnh vực hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

* Lĩnh vực CNTT:

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai sử dụng hệ thống Email công vụ và công bố hệ thống Email công vụ của toàn thể CBCC thuộc các phòng chuyên môn. Tham mưu quy chế sử dụng và hoạt động đối với hệ thống văn phòng điện tử eOffice, chỉ đạo và hướng dẫn các phòng chuyên môn thuộc huyện triển khai sử dụng hệ thống văn phòng điện tử eOffice.

Tham mưu UBND huyện ra quyết định kiện toàn tổ biên tập trang thông tin điện tử huyện; đề nghị Huyện ủy, UBMTTQVN huyện và các thành viên cung cấp, cập nhật tin bài lên trang thông tin điện tử huyện theo quy định.

Theo dõi việc sử dụng hệ thống Email công vụ, văn phòng điện tử eOffice, cổng thông tin điện tử của huyện. Báo cáo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông; đề xuất nhu cầu đầu tư thực hiện chương trình quốc gia giai đoạn 2012-2015. Có kế hoạch tập huấn cán bộ kiêm nhiệm CNTT cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển CNTT của huyện đến 2015

Khảo sát an toàn thông tin trên địa bàn huyện theo đề nghị của Sở TTTT Lâm Đồng, khảo sát các trạm truyền thanh không dây trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở TTTT Lâm Đồng khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để chuẩn bị triển khai hệ thống mạng LAN cho 4 xã, thị trấn: Ka đô, Lạc xuân, Lạc lâm, Thị trấn Thạnh mỹ.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực CNTT như Internet, dịch vụ thông tin…

* Lĩnh vực Gia đình:

Tham mưu UBND huyện các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực gia đình, chú trọng các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào xây dựn gia đình văn hóa. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi hoạt động của 5 Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình điểm tại xã Lạc Xuân. Tổ chức Tập huấn nghiệp vụ cho 5 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình xã Lạc Xuân. Hiện nay, Ban chỉ đạo Phòng chống bạo lực gia đình xã Lạc Xuân và 5 câu lạc bộ, 5 nhóm Phòng chống bạo lực gia đình ở xã Lạc Xuân đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Tập trung đầu tư, hướng dẫn các CLB-GĐVH ở Ka Đô, tổ chức Tập huấn nghiệp vụ và triển khai đề án phát triển văn hóa nông thôn cho 9 câu lạc bộ GĐVH xã Ka Đô nhằm thực hiện tốt mô hình điểm về phát triển văn hóa nông thôn của tỉnh tại huyện Đơn dương.

Triển khai công tác tổng hợp số liệu về gia đình năm 2012 trên toàn địa bàn huyện.

Hoàn thành công tác thu thập chỉ số về phòng chống bạo lực gia đình quý I năm 2012 và triển khai thu thập chỉ số quý II. Tham mưu kế hoạch tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm 12 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2000 - 28/6/2012, Dự kiến tổ chức vào ngày 27/6/2012. Hướng dẫn các CLB-GĐVH trên toàn địa bàn huyện tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 12 năm ngày gia đình Việt Nam.

* Lĩnh vực TDTT:

Tiến hành thống kê cơ sở vật chất về TDTT 10/10 xã, thị trấn và hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập các câu lạc bộ TDTT.

Xây dựng kế hoạch phát triển TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Đơn Dương giai đoạn 2015 và định hướng 2020

Triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các văn bản theo quy định của Bộ VHTT-DL về các loại hình hoạt động TDTT cơ sở và thống kê các dịch vụ kinh doanh TDTT trên toàn địa bàn huyện.

* Lĩnh vực Du lịch:

Tham mưu cho UBND huyện kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011- 2015. Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2012, theo dõi kết quả thực hiện kịp thời báo cáo, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện các nội dung, chỉ tiêu về phát triển du lịch trên địa bàn.

Phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát hiện trang, tiềm năng phát triển du lich huyện Đơn Dương, tham mưu mưu UBND huyện quy hoạch phát triển du lịch huyện đến năm 2020.

Phối hợp với Sở VHTT-DL thẩm định, phân hạng 02 cơ sở lưu trú du lịch và hướng dẫn hồ sơ làm giấy phép kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện.

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam quay chương trình quảng bá, giới thiệu du lịch và làng nghề tại xã Lạc Xuân, Proh và Tu Tra.

* Cuộc vận động phong trào “TDĐKXDĐSVH”:

Tham mưu Ban chỉ đạo huyện kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật, đề ra những nội dung, giải pháp triển khai, thực hiện ở khu dân cư; tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, thường xuyên vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và quy ước cộng đồng.

Phối hợp tổ chức triển khai mô hình điểm xây dựng xã văn hóa nông thôn tại xã Ka Đô theo đề án của Sở VHTT-DL năm 2012; tổ chức triển khai mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Quảng Lập theo đề án của Sở VHTT-DL năm 2012.

Phối hợp UBMTTQVN huyện tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cho cán bộ mặt trận thôn, tổ dân phố năm 2012.

Tổ chức hội thảo các tiêu chuẩn xây dựng GĐVH, thôn, tổ dân phố văn hóa; tổ chức kỷ niệm12 năm ngày gia đình Việt Nam gắn với hội thảo xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gia đình Việt Nam, chuẩn mực đạo đức phụ nữ Việt Nam .

Hướng dẫn cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện phong trào năm 2012; thực hiện điều tra, khảo sát hiện trạng thiết chế văn hóa thể thao, phương tiện trang thiết bị và khảo sát tình hình hoạt động văn hóa thể thao tại khu dân cư, tham mưu BCĐ huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan đổi mới hình thức, nội dung hoạt động phong trào xây dựng đời sống văn hóa cho phù hợp với nhu cầu và sự phát triển xã hội.

Gia đình Văn hóa, thôn, khu phố văn hóa; CQVH.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, cơ quan văn hóa đang được các ngành, các cấp quan tâm triển khai, thực hiện. Hiện nay toàn huyện có 19.737/20.738 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt 95%; 105/105 thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa; 95 cơ quan đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa (trong đó có: 47 cơ quan, 42 trường học thuộc phòng Giáo dục quản lý, 6 trường thuộc Sở Giáo dục quản lý).

Tham mưu công văn chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thành lập, kiện toàn CLB gia đình văn hóa và xây dựng quy chế, nội dung hoạt động cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Hiện nay trên địa bàn huyện có 65 Câu lạc bộ Gia đình văn hóa.

Xã văn hóa:

Trong 6 tháng phòng đã triển khai kế hoạch hướng dẫn quy trình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa đối với xã Ka Đơn và Lạc Lâm; Hướng dẫn tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn văn hóa đối với xã Quảng Lập (dự kiến trong tháng 6/2012).

Tiếp tục phối hợp các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung tiêu chí xây dựng xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới theo kế hoạch chung của huyện, phấn đấu năm 2012 có 02 xã đạt chuẩn xã văn hóa.

III. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012.

1. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn (Quốc tế thiếu nhi 1/6; ngày Gia đình Việt Nam 28/06; ngày thương binh liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 2/9; ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12…).

2. Tuyên truyền kỷ niệm 64 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/06/1948 – 11/06/2012). Tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương và triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 24/4/2012 của Huyện ủy vể tiếp tục đẩy mạnh việc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng dẫn số 08-HD/TG ngày 25/4/2012 của ban tuyên giáo Huyện ủy.

3. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành và liên ngành đối với các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và phong phú. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ nhân dân về thực hiện các quy định của chính phủ, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, làm cho việc thực hiện này trở thành trách nhiệm của mỗi người dân trong huyện, nhất là chuyển biến nhận thức một cách đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với các chủ dịch vụ văn hóa và hoạt động văn hóa.

4. Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa đợt 2 năm 2012 cho các cán bộ làm công tác xây dựng đời sống văn hóa ở BCĐ các xã, thị trấn và BVĐ các thôn, khu phố. Tổ chức kiểm tra, thẩm định và công nhận các danh hiệu cơ quan văn hóa, trường học văn hóa, thôn, khu phố văn hóa năm 2012.

5. Tiếp tục tham mưu cho BCĐ “TDĐKXDĐSVH” huyện các văn bản liên quan để tổ chức, triển khai, thực hiện các phong trào cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH”. Tổ chức hội nghị giao ban cán bộ làm công tác văn hóa các xã, thị trấn theo định kỳ một quý một lần. Triển khai các hoạt động trong lĩnh vực gia đình, thu thập các chỉ số cơ bản về gia đình và bạo lực gia đình năm 2012.

6. Tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện chương trình hành động về phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn huyện giao đoạn 2012 – 2015;  thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước của huyện Đơn Dương giai đoạn 2010 - 2015.

7. Tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện chương trình hành động về phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện gia đoạn 2012 – 2015; thực hiện khảo sát hiện trạng và tiềm năng phát triển du lịch của huyện để tham mưu chính sách và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đến năm 2020.

8. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cựu tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, củng cố nâng cao thành tích thể thao huyện nhà trong thời gian tới. Tiếp tục phát huy những mặt đạt được và tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân lợi ích của tập luyện thể thao thường xuyên.

Trên đây là báo cáo hoạt động công tác VHTT 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của phòng VHTT huyện Đơn Dương.

 

            Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG PHÒNG

          - Sở VHTT-DL Lâm Đồng;                                                   (Đã ký)

            - Sở TTTT Lâm Đồng;                         

            - Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

            - Chi cục thống kê huyện Đơn Dương;

            - VP HĐND-UBND huyện;

            - Lưu.                                                                        

                                                                                                Đặng Huệ Chí

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng