Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư pháp huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Tư pháp huyện
Báo cáo công tác ngành tư pháp 9 tháng 

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG TƯ PHÁP                                                Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc

 

    Số:       /BC-TP                                         Đơn Dương, ngày   tháng 9 năm 2013

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2013

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

 

                Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 và chức năng ,nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nay phòng Tư pháp huyện Đơn Döông báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu  năm 2013 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới cụ thể như sau:

                I.KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2013:

  1.Coâng tác kiểm tra, rà sóat văn bản pháp quy.

                Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đơn Dương.

                Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, rà sóat văn bản theo quy định.

                Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định công bố văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2012 đã hết hiệu lực thi hành.

                Thẩm định Quy chế họat động tạm thời của Tổ quản lý trật tự xây dựng huyện Đơn Dương.

                Thẩm định Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống điện tử công vụ huyện Đơn Dương.

                Thẩm định Quy chế chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của phòng Gíao dục & Đào tạo huyện.

                Thẩm định  Quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện.

                Thẩm định quy chế chợ Quảng lập.

                Thẩm định quy ước 05 thôn xã Quảng Lập

                Thẩm định quy ước 9 thôn xã Ka Đô

                Báo cáo tổng kết công tác Văn bản quy phạm pháp luật 10 năm từ 2003-2013.

                Kiện toàn Hội đồng PHCTPBGD pháp luật.                 

                2. Công tác Hộ tịch:

                Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ; Phòng Tư pháp thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho Cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp V/v “ Ban hành hướng dẫn ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch” và Thông tư 08/2011của                 Bộ Tư pháp về các loại biểu mẫu báo cáo trong các lĩnh vực Tư pháp.

                Nhận sổ, biểu mẫu hộ tịch từ Sở Tư pháp để cấp phát cho các xã, thị trấn.

                Thống nhất việc sử dụng biểu mẫu và sổ hộ tịch theo quy định của ngành.

                Cử cán bộ trực tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân huyện để tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu trong lĩnh vực hộ tịch cho nhân dân. Tính đến ngày báo cáo đã tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện cấp lại 215 bản chính giấy khai sinh, cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch 57 trường hợp, thu 3290.000đ ( Ba triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng) lệ phí.

                3.Công tác chứng thực:

                Thực hiện Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ về công chứng, chứng thực, Nghị định số 79/NĐ-CP của Chính phủ về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và Nghị định 04/NĐ-CP ngày 20/1/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điều 5 của  Nghị định số 79/NĐ-CP của Chính phủ về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, phòng Tư pháp thường xuyên hướng dẫn về nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn để đưa công tác này đi vào nề nếp.

                Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao Phòng Tư pháp đã thực hiện chứng thực 105 việc theo thẩm quyền, thu 1058.000 đ ( Một triệu không trăm năm mươi tám ngàn đồng) lệ phí.

                4. Công tác PBGDPL:

                Tham mưu Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013; phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương tiến hành phổ biến các quy định pháp luật mới được ban hành cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

                Tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 75/2012/NĐ-CP và Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, Luật tố cáo cho hơn 100 người là những cán bộ có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

                Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 02 lớp bồi dưỡng chính trị- nghiệp vụ cho hơn 150 cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở.

                Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng và Hội nông dân huyện trợ giúp pháp lý lưu động và tuyên truyền pháp luật tại các xã Ka Đơn, Tu tra, Proh và Đạ ròn cho hơn 200 lượt người.

                Phối hợp với Đài truyền thanh – truyền huyện thực hiện 03 phóng sự về an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

                Phối hợp với Liên đoàn lao động huyện và bảo hiểm xã hội huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật trong công nhân viên chức lao động.

                Phối hợp với Liên đoàn lao động huyện và Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật trong công nhân viên chức lao động.

                Tham mưu Thường trực UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức hội thi “Lãnh đạo UBND xã, thị trấn với kiến thức pháp luật về Luật khiếu nại, Luật xử lý vi phạm hành chính” năm 2013 trên địa bàn huyện.

                Tổ chức thành công Hội thi “ Lãnh đạo UBND xã, thị trấn với kiến thức pháp luật về Luật khiếu nại, Luật xử lý vi phạm hành chính” năm 2013 trên địa bàn huyện.

                Tham mưu Thường trực UBND huyện quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện.

                5. Công tác khác:

                Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực họat động thương mại, 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, 02 Quyết định trong lĩnh vực phân bón thuốc bảo vệ thực vật.

                Tham gia Hội đồng tư vấn xét duyệt đề nghị đưa 14 đối tượng vào trường giáo dưỡng.

                Tham gia các đoàn kiểm tra về vệ sinh môi trường, kiểm tra họat động thương mại, tình hình khai thác khoáng sản…

                Phối hợp với Phòng Tài nguyên &Môi trường, Thanh tra huyện giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Thanh Nghị ở Lạc xuân.

                Tham gia góp ý và phối hợp với Văn phòng HĐND& UBND huyện tổng hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và góp ý sửa đổi Luật đất đai năm 2003.

                Hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi tình hình họat động của các Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

                Đôn đốc Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn củng số, kiện toàn các Tổ hòa giải cơ sở. Đến nay trên địa bàn huyện có 111 tổ hòa giải với 509 thành viên.

                Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện giao.

                * Nhận xét chung:

                Trong 9 tháng năm 2013, tập thể cán bộ công chức phòng Tư pháp huyện Đơn Dương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện, công tác Tư pháp đã được chú trọng, hướng về cơ sở, góp phần phục vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

                Việc quản lý tài sản, tài chính của đơn vị được thực hiện đúng theo quy định của nhà nước và theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

                Tham mưu kịp thời cho Thường tực UBND huyểntong công tác chuyên môn và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

                Tuy nhiên, trong họat động Tư pháp vẫn còn một số mặt hạn chế đó là: Tinh thần năng động sáng tạo của một số cán bộ, công chức chưa cao; cán bộ Tư pháp – hộ tịch ở các xã, thị trấn thường xuyên thay đổi, công việc Tư pháp chuyển giao cho cơ sở nhiều nhưng lực lượng cán bộ Tư pháp- hộ tịch xã, thị trấn còn mỏng; trên địa bàn huyện có nhiều dân tộc sinh sống, trình độ về nhận thức pháp luật không đồng đều nên ít nhiều ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện công tác Tư pháp.

                Kiến nghị:

                - Sở Tư pháp thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp huyện và cán bộ Tư pháp xã, thị trấn để nâng cao nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                - Sở Tư pháp thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra công tác Tư pháp cấp huyện, tổ chức giao ban rút kinh nghiệm để công tác này ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

                - Đề nghị Thường trực UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin báo cáo về công tác Tư pháp.

                II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI:

                Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương, phòng Tư pháp huyện Đơn Dương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tư pháp trong thời gian tới như sau:

                1.Công tác kiểm tra, rà sóat văn bản pháp quy:

                - Tham mưu sọan thảo các văn bản pháp quy theo yêu cầu của UBND huyện.

                - Thực hiện tốt việc kiểm tra, tự kiểm tra, raø soùat, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phaïm phaùp luaät.

                - Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc ban hành hành văn bản tại các xã, thị trấn.

                - Kiểm tra việc ban hành văn bản tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

                - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ đoàn kiểm tra do Sở Tư pháp tổ chức vào tháng 10/2013.

                2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

                Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành liên quan mật thiết đến đời sống xã hội vaø yeâu caàu thöïc tieãn cuûa ñòa phöông.

                Kết hợp phổ biến qua các hình thức sinh họat văn hóa, nghệ thuật truyền thống, sinh họat đoàn thể , sinh họat cụm dân cư. Phát huy thế mạnh của hệ thống chính trị theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ, các tổ chức đoàn thể đứng ra vận động. Tổ chức công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

                Tiến hành PBGDPL bằng tất cả các hình thức, tập trung đẩy mạnh công tác này ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

                Phối hợp với trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh, tổ trợ giúp pháp lý của huyện và các ban ngành có liên quan tiến hành trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân trên địa bàn huyện.

                Cung cấp tài liệu pháp luật phổ thông như tờ gấp, tờ rơi đến các thôn bản, cụm dân cư, tổ hòa giải.

                Phát huy hiệu quả họat động của các Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm. Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

                Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho đoàn kiểm tra do Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh tổ chức vào tháng 10/2013.

                Chuẩn bị các điều kiện để đưa đôi Đạ ròn tham dự Hội thi “ Lãnh đạo UBND cấp xã với kiến thức pháp luật về Luật khiếu nại và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 do Tỉnh tổ chức.

    3. Công tác hộ tịch và tư pháp bổ trợ:

                Tham mưu Thường trực UBND huyện giải quyết công tác hộ tịch, kịp thời, chính xác, đúng thẩm quyền; giải quyết các yêu cầu chứng thực của nhân dân đúng quy định.

                Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn, thống nhất việc quản lý, sử dụng sổ và biển mẫu hộ tịch theo đúng quy định của ngành.

                Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Tư pháp. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính như cơ chế một cửa trong giải quyết các việc hành chính Tư pháp lieân quan đến công dân, tổ chức.

                Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác chế độ thông tin, báo cáo.

                Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

                Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2013 của Phòng Tư pháp huyện Đơn Dương.

 

Nơi nhận:                                                                         KT.TRƯỞNG PHÒNG

- TT.Huyện ủy;                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- TT.UBND huyện;

- VP.HĐND-UBND;                                                                   (Đã ký)

- Lưu.

                                               

                                               

                                                                                                Ya Hiêng

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng