Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng Tư pháp huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Tư pháp huyện
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đơn Dương 

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐ PHCTPBGD PHÁP LUẬT                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     
                                                            

      Số: 17/BC-HĐPH                                                   Đơn Dương, ngày 16 tháng  7 năm 2012

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM

THỰC HIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2008-2012 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

 

Thực hiện Công văn số 818/HĐPH ngày 25/5/2012 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng v/v Hướng dẫn báo cáo tổng kết chương trình PBGDPL từ năm 2008-2012. Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện Đơn Dương báo cáo công tác phổ biến giáo dục trên địa bàn huyện giai đoạn từ 2008-2012 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác chỉ đạo điều hành chương trình

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tham mưu UBND huyện ban hành “Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2008-2012Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 về việc “Phê duyệt chương trình phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đơn Dương giai đoạn 2008-2012”.

Hội Đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện đã tham mưu văn bản kiện toàn tổ chức Hội đồng PBGDPL ở các xã, thị trấn, thường xuyên bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND và sự chỉ đạo của Thường trực UBND để xây dựng kế hoạch PBPL đến các cơ quan, ban ngành, đến tận các xã, thị trấn để triển khai phổ biến hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Tham mưu Quyết định củng cố, kiện toàn các thành viên, Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Huyện và xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND, Sở Tư pháp, trong 05 năm qua, Hội đồng phối hợp CTPBGDPL thường xuyên bám sát vào Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND và các Quyết định, Chỉ thị của UBND huyện để tham mưu văn bản triển khi thực hiện. 05 năm qua HĐPHCTPBGDPL huyện Đơn Dương ban hành 226 văn bản

Trong đó:

+ 71 Quyết định (như: QĐ ban hành công tác PBGDPL giai đoạn 2008-2012; QĐ phê duyệt kế hoạch tuyên tuyền năm; QĐ kiện toàn HĐPHCTPBGDPL; QĐ kiện toàn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của huyện và xã, thị trấn; QĐ thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, thành lập tổ thư ký hội thi tìm hiểu pháp luật; QĐ khen thưởng; QĐ thành lập Ban chỉ đạo, quyết định kèm theo đề án …).

+ 120 kế hoạch triển khai thực hiện như:

Kế hoạch phối hợp với các ngành Công an, Quân đội, Văn hóa thông tin, Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…

Kế hoạch chuyên đề, từng quý, 06 tháng, năm.

Kế hoạch tổ chức hội thi

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Luật

+ Hơn 35 văn bản là Tờ trình kinh phí, kế hoạch kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền PBGDPL và các công văn về lịch phân công, mời báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị.

1.1. Văn bản của các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện:

Tổng số: 256 văn bản

Trong đó: Quyết định: 50 văn bản

Kế hoạch: 53 văn bản

Công văn: 50 văn bản

Tờ trình: 35 văn bản

68 văn bản văn bản khác

Nhìn chung, quá trình ban hành văn bản, Hội đồng phối hợp CTPBGDPL của các xã, thị trấn đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và sự chỉ đạo của UBND đã từng bước đưa công tác PBGDPL đến tận thôn, khu phố, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

1.2. Công tác kiểm tra thực hiện chương trình.

Nhằm thực hiện tốt chương trình PBGDPL trên địa bàn huyện công tác kiểm tra luôn được chú trọng hằng năm UBND huyện giao cơ quan thường trực HĐPHCTPBGDPL xây dựng kế hoạch kiểm tra gắn với việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện, định kỳ 6 tháng 01 năm, HĐND tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật và tiếp xúc cử tri, đồng thời UBND huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện chỉ kế hoạch trong đó gắn với kiểm tra tình ANTT và chấp hành pháp luật trên địa bàn. Trong thời gian qua đã có sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy; HĐND, UBND về công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện đặc biệt chú trọng chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện theo đúng Nghị quyết, Chỉ thị đã đề ra.

2. Mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, nội dung thực hiện chương trình.

Mục tiêu thực hiện chương trình phổ biến giáo dục trên địa bàn huyện nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật góp phần xóa đói giảm nghèo, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của huyện năm sau cao hơn năm trước. Trong đó chú trọng tăng lớp nông dân, thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn huyện Đơn Dương 80% nông dân thu nhập từ kinh tế nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao từ việc chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi. Đối với vùng dân tộc do tuyên truyền tốt chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước nên cơ bản xóa đói giảm nghèo một số thôn đã có nhiều hộ khá, giàu…

Đối với đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn huyện hiệu quả mang lại của công tác tuyên truyền giáo dục, thanh niên đã cố gắng học tập lao động tạo nguồn thu nhập chính đáng cho gia đình và bản thân.

- Đánh giá việc thực hiện 06 nội dung theo Quyết định 1212/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

+ Phổ biến pháp luật cho tầng lớp nhân dân nói chung:

Cơ quan thường trực HĐPH CTPBGDPL huyện phối hợp với Sở Tư pháp Lâm Đồng  các cơ quan thành viên HĐPHGDPL huyện, UBND các xã thị trấn tổ chức phổ biến pháp luật cho các đối tượng là nhân dân ở nông thôn, Nông dân, Phụ nữ, Thanh thiếu niên; đồng bào dân tộc thiểu số..

Nội dung tuyên truyền Luật đất đai Luật khiếu nại tố cáo, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật thuế, Luật giao thông đường bộ thông qua các hình thức như: Hội nghị tập huấn văn bản luật, các văn bản pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp, hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền lồng ghép thông qua buổi họp dân, phát động phong trào bảo vệ ANTQ thu hút 15.500 người dân dự, thông qua thông tin truyền thông (đài truyền hình, trạm phát thanh..) thông tin cổ động…

+ Phổ biến giáo dục cho cán bộ công chức: Trong thời gian qua huyện Đơn Dương luôn chú trọng công tác phổ biến pháp luật thông qua các hội nghị tập huấn Luật CBCC, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy chế công vụ, quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, luật khiếu nại tố cáo, luật phòng chống tham nhũng pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thu hút hơn 2000 lượt cán bộ công chức trên địa bàn

+ Phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường: Thông qua giáo viên dạy môn công dân nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho các học sinh. Đồng thời thông qua hoạt động hè hằng năm đều tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật nhằm phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, thu hút hơn 3000 học sinh các cấp tham gia.

+ Phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người quản lý:

HĐPH CTPBGDPL huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn và phổ biến luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thu hút hơn 500 công nhân lao động.

+ Phối hợp phổ biến pháp luật trong lực lượng vũ trang:

-Đối với quân Đội chủ yếu tập trung phổ biến Luật dân quân tự vệ, Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với lực lượng Công an đã tổ chức phổ biến pháp luật trong lực lượng 55 đợt trên có 3.550 đ/c tham dự. Tổ chức tuyên truyền ngoài lực lượng gồm 16 đợt 100 buổi, tổ chức 06 cuộc thi tìm hiểu pháp luật 10 đợt ra quân hưởng ứng ngày PCCC, thángATGT, toàn dân phòng chống Ma túy có hơn 6000 lượt người tham dự. 50 bài báo thời lượng 05 phút, 150 bài báo hình (tin bài phóng sự), xây dựng 450 khẩu hiệu tuyên truyền…

+ Đánh giá lựa chọn nội dung phù hợp trong tuyên truyền PBGDPL:

Lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng là rất quan trọng như hình thức thi viết, thi tìm hiểu pháp luật thường được áp dụng cho các đối tượng thanh niên, học sinh CBCC, đối với hình thức hội nghị, hội thảo áp dụng cho các đối tượng cán bo, cán bộ Thôn Khu phố, Già làng, Trưởng bản, các Doanh nghiệp, đối với hình thức trực quan, tranh cổ động, thông tin đại chúng, lồng ghép cuộc phát động phong trào… áp dụng đối với đối tượng toàn thể nhân dân là có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

3. Các giải pháp thực hiện chương trình

Kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các xã, thị trấn nhằm đảm bảo tính thiết thực tránh hình thức. Xác định rõ vị trí, vai trò của Hội đồng phối hợp CTPBGDPL. Chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đảm bảo phẩm chất đạo đức, trình độ pháp lý và nhiệt tình, khả năng truyền đạt trong công tác PBGDPL.

3.1. Củng cố và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật:

Trong 05 năm qua, công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức của Hội đồng phối hợp PBGDPL ở Huyện và xã, thị trấn đã được chú trọng. Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định kiện toàn, nâng số thành viên, báo cáo viên của Hội đồng PBGDPL huyện từ năm 2009: 25 thành viên trên toàn huyện (Trong đó: Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phòng Tư pháp là cơ quan thường trực, một số cơ quan khác là thành viên như: Văn phòng HĐND&UBND; phòng Nội vụ; Tài chính-Kế hoạch; Công an Huyện; Tòa án; Viện kiểm sát; Đài TT-TH, Trung tâm BDCT; Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch của 10 xã, thị trấn là báo cáo viên, tuyên tuyền viên pháp luật).

Đa số các đồng chí là thành viên, báo cáo viên pháp luật của Huyện có trình độ Đại học. 06/10 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Xã, thị trấn có trình độ đại học. Số còn lại có trình độ Trung cấp và đang theo học tại chức.

Phối hợp với Mặt trận tổ quốc huyện thành lập Ban điều hành đề án 02-212/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ V/v “Phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005-2010”.

Ban điều hành và tổ thư ký tham gia Đề án gồm 17 thành viên, gồm các ban ngành, đoàn thể như MTTQ, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… và các ngành: Tư pháp, Tài chính, Công an, Văn hóa-Thông tin…

Công tác củng cố và kiện toàn Hội đồng PHCTPBGDPL ở xã, thị trấn:

Tiếp tục thực hiện Chương trình TTPBGDPL giai đoạn 2008-2012 đã thành lập và cũng cố  Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các xã thị trấn 

Kết quả: 10/10 xã, thị trấn đã thành lập Hội đồng, với tổng số 108 người (Trong đó: 02 đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn kiêm Chủ tịch HĐPH; 08 đồng chí Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn kiêm Chủ tịch HĐPH; 09 đồng chí cán bộ Tư pháp-Hộ tịch xã, thị trấn kiêm Phó Chủ tịch HĐPH; 01 đồng chí Trưởng công an kiêm Phó chủ tịch HĐPH; Các thành viên còn lại gồm các ban ngành, đoàn thể như: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ, Văn hóa thông tin, Đoàn thanh niên, Công an, Xã đội …)

3.2. Kết quả, nội dung, hình thức phổ biến

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đơn Dương luôn bám sát vào các nhóm đối tượng ưu tiên phổ biến, đó là: nhân dân, cán bộ công chức, thanh niên, người lao động, học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số…

- Nội dung: Nội dung pháp luật đã được lựa chọn để tuyên truyền và được thực hiện đầy đủ kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, đặc biệt chú trọng các văn bản Luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân như: Luật Dân sự, Đất đai, Hôn nhân-gia đình, Khiếu nại-tố cáo, Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật phòng chống ma túy, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Việc kết hợp giữa phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật với hướng dẫn, áp dụng pháp luật được thực hiện khá đồng bộ, chặt chẽ tạo sự chuyển biến trong nhận thức, dễ nhớ, dễ vận dụng trong cuộc sống.

- Hình thức phổ biến:

+ Tuyên truyền thông qua hội nghị tập huấn, hội thảo: Là một trong những hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được áp dụng thường xuyên, thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hình thức tổ chức học tập, tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề pháp luật cho các thành viên tổ hòa giải. Trên cơ sở đề cương phổ biến do Sở Tư pháp và một số cơ quan của Tỉnh biên soạn, báo cáo viên thực hiện việc báo cáo tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, thôn, khu phố… thu hút đông đảo các đối tượng tham gia. Trong 05 năm, từ năm 2008-2012, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện Đơn Dương đã tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền chính thức và lồng ghép vào các buổi họp thôn, khu phố để thu hút phong trào, lồng ghép các nội dung văn bản Luật đã thu hút 15500 lượt người tham dự.

+ Tuyên truyền cổ động:

Được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Huyện ủy, UBND đã chỉ đạo các ngành phối hợp với ngành Văn hóa thực hiện tuyên truyền cổ động thông qua Tranh ảnh; Panô-áp phích; Thông tin lưu động liên quan đến nội dung Luật phòng chống ma túy, Pháp lệnh  phòng chống mại dâm, Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ và phát triển rừng…. Tổ chức chiếu phim và diễn văn nghệ với hơn 100 buổi, 1000 m2 Pa nô áp phích và tranh ảnh tuyên truyền, 50 lượt xe hoa tuyên truyền, phát động và xây dựng 12 kịch bản, 5300 băng đĩa để tuyên truyền, phối hợp tổ chức 75 lượt hội thi các cấp.

+ Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng:

Cơ quan thường trực thường xuyên phối hợp với Đài truyền thanh-truyền hình huyện để phát thông tin pháp luật và việc chấp hành pháp luật ở địa phương mỗi tuần 03 buổi, với thương lượng 20 phút/ buổi, đưa 300 tin và 35 bài phóng sự về gương người tốt việc tốt về chấp hành pháp luật. Trạm truyền thanh các xã, thị trấn phát băng cássétt, tuyên truyền các nội dung pháp luật, 01 tuần 02 buổi, thời lượng 15-20 phút. Việc tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng đa dạng và phát huy tác dụng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

+ Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý: Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tư pháp thường xuyên cử cán bộ và cộng tác viên triển khai phối hợp với Tổ trợ giúp pháp lý, phòng Tư pháp huyện trợ giúp pháp lý đến 10/10 xã, thị trấn trong huyện.

Trong 05 năm qua đã thực hiện trợ giúp 10 đợt, với 3600 đối tượng được tư vấn pháp luật miễn phí. Đồng thời đã thành lập 04 tổ trợ giúp pháp lý ở các xã, thuộc Chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ, kết hợp với việc trợ giúp, cấp phát tờ rơi pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp tại 10/10 xã, thị trấn.

+ Phổ biến pháp luật thông qua hội thi pháp luật:

Thi tìm hiểu pháp luật là hình thức hấp dẫn nhất triển khai thường xuyên nhất.

Trong 05 năm qua, Hội đồng phổ biến GDPL huyện và các xã thị trấn đã tổ chức  hơn 55 hội thi như Hội thi sân khấu (Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm với pháp luật phòng chống ma túy và mại dâm; Hội thi Dân vận khéo từ các xã, thị trấn đến huyện; Hội thi Nông dân với kiến thức pháp luật; Phụ nữ với kiến thức pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình; Thi tìm hiểu về chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng; Thi viết (Thi tìm hiểu Luật cư trú, Luật giao thông đường bộ, Luật thuế…), huyện đoàn tổ chức hội thi thanh thiếu niên với kiến thức pháp luật phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ giao thông…  thu hút 12.750 lượt người tham gia.

+ Tuyên truyền pháp luật thông qua công tác xây dựng tủ sách pháp luật:

Tủ sách trên địa bàn huyện Đơn Dương, thường xuyên được trang bị và cập nhật. Số đầu sách trong tổng số 13 tủ sách pháp luật, với 10 tủ sách được bố trí đặt tại 10 xã, thị trấn và 02 tủ sách được đặt tại phòng Tư pháp và Nhà tiếp dân huyện. Mỗi tủ sách có hơn 200 đầu sách. Từ năm 2008, 2009,2010 UBND huyện đã cấp kinh phí là 2500.000đ cho mỗi tủ sách trên 01 năm (ngành Công an huyện xây dựng 01 tủ sách pháp luật, nguồn sách và kinh phí do ngành trang bị); năm 2011-2012 UBND huyện đã cấp kinh phí là 4000.000đ một tủ sách.

Ngoài ra các đơn vị còn nhận sách từ nguồn của Sở Tư pháp tỉnh Lâm đồng như: Tờ rơi pháp luật, đề cương tuyên truyền, các loại sách nghiên cứu chuyên đề về lĩnh vực pháp luật.

Nhìn chung, tủ sách pháp luật đã phát huy hiệu quả, chủ yếu phục vụ cán bộ công chức ở đơn vị, các xã, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố, tổ hòa giải để nghiên cứu.

+ Hoạt động của các Câu lạc bộ và Tổ hòa giải cơ sở:

Được sự quan tâm chỉ đạo về nghiệp vụ cũng như sự tạo điều kiện về cơ sở vật chất của Ban chỉ đạo 138 Tỉnh về thực hiện Nghị quyết 09 về “Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”, đã thành lập Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng chống tội phạm thị trấn D’ran năm 2002 và Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm thị trấn Thạnh mỹ và Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm xã Đạ ròn thành lập năm 2003. Với 116 hội viên, qua quá trình hoạt động đã góp phần phòng ngừa tội phạm, tố giác hành vi vi phạm, cảm hóa những người lầm lỗi và tổ chức duy trì hoạt động theo điều lệ. Tuy nhiên vẫn còn một số Câu lạc bộ hoạt động chưa hiệu quả.

Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Tỉnh thành lập 04 tổ trợ giúp pháp lý ở các xã, thị trấn: Próh, Tu Tra, Ka Đơn và D’ran. Tuy mới thành lập nhưng đã đi vào hoạt động. Riêng Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Dạ Ròn có 83 hội viên, được thành lập vào tháng 8/2009 và CLB xã Próh thành lập năm 2011 (do Hội nông dân Tỉnh hỗ trợ về kinh phí, trang thiết bị hoạt động).

Công tác củng cố và kiện toàn tổ hòa giải: thực hiện pháp lệnh tổ chức và hoạt động tổ hòa giải cơ sở ngày 25/12/1998. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Đơn dương có 10/10 xã, thị trấn đã thành lập Tổ hòa giải cơ sở, với tổng số là 101 tổ có 549 hòa giải viên tại các Thôn, Tổ dân phố

Qua 05 năm tổng số vụ việc thụ lý hòa giải là: 1.086 vụ.

+ Tổng số vụ việc hòa giải thành là: 752 vụ.

+ Tổng số vụ việc hòa giải không thành: 334 vụ(hướng dẫn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết)

Các tổ hòa giải đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn, hòa giải tốt những mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế tối đa khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp.

- Thông qua hoạt động xét xử:

Cơ quan Viện kiểm sát và Tòa án: Truy tố, đưa xét xử:

Tổng số vụ: 1956 vụ án

Đã giải quyết: 1814 vụ

Hòa giải 1215 vụ chiếm tỷ lệ 70% án giải quyết chủ yếu là án dân sự, hôn nhân gia đinh;

- Xét xử lưu động: 71 vụ, việc xét xử lưu động đã góp phần tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong tầng lớp nhân dân, có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm …

- Phối hợp với UBMTTQ huyện

Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể tham mưu Quyết định thành lập Ban điều hành đề án 02-212/QĐ-TTg. Ban thường trực UBMTTQVN huyện đã thành lập Ban điều hành, tổ thư ký thực hiện đề án 2 – 212 và xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện. Phân công rõ trách nhiệm các tổ chức thành viên như Hội nông dân, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên. Phối hợp với các ngành chức năng của UBND huyện để triển khai, thực hiện,  đặc biệt thông qua các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư do UBMTTQVN và Hội nông dân chủ trì phối hợp với các ngành liên quan gắn với việc thực hiện phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, thông qua hoạt động của câu lạc bộ nông dân với kiến thực pháp luật, CLB tuổi trẻ PCTP, CLB gia đình hạnh phúc, … để triển khai thực hiện chương trình 212

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ. Thông qua các phong trào trên, Ban thường trực UBMTTQ, Ban điều hành đề án của huyện hướng dẫn 10 xã, thị trấn các khu dân cư trọng điểm của đề án. Xây dựng nhóm nòng cốt đã chọn 3 khu dân cư làm điểm: Ma Đanh, Kamboutte, Suối thông C. Sau 4 năm triển khai đã tổng kết rút kinh nghiệm đề nghị nhân rộng đến các xã, thị trấn còn lại, đồng thời phối hợp với Công an, Tư pháp, phòng Văn hóa – Thông tin huyện thực hiện lồng ghép tuyên truyền PBGDPL gắn việc thực hiện đề án với việc chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cưđồng thời UBMT TQ huyện tăng cường phối hợp với tổ chức thành viên, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận xây dựng kế hoạch hướng dẫn hoạt động của Nhóm nòng cốt và thường xuyên tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư.

-Phối hợp với Hội nông dân: Xây dựng đáp án phục vụ hội thi “Nông dân với kiến thức pháp luật”. Soạn thảo đề cương câu hỏi, đáp án phục vụ hội thi “Nông dân với Luật giao thông đường bộ”. Duy trì hoạt động của 02 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý 10 đợt với 3396 người nông dân về kiến thức pháp luật.

- Phối hợp với Hội phụ Nữ huyện: Phổ biến Luật hôn nhân-gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình cho 12.071 chị, mở 06 lớp tập huấn cho 11.410 chị tham dự phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền trong các CLB 17 CLB gia đình văn hóa, 05 CLB phòng chống bạo lực gia đình,10 CLB không sinh con thứ3, 01 CLB phòng chống HIV/AIDS,04 CLB tổ nuôi day con ngoan ; tổ chức 10 cuộc  thi phụ nữ vơi kiến thức pháp  thu hút hơn 1000 chị phụ nữ và học sinh tham dự..

-Phối hợp với Huyện đoàn: Tổ chức triển khai phổ biến pháp luật hơn 53 buổi sinh hoạt pháp luật thanh thiếu niên đồng thời phổ biến thông qua 09 CLB tiền hôn nhân, 15 CLB tuổi trẻ phòng chống bạo lực học đường, triển khai tổ chức 10 hội thi thanh thiếu niên với kiến thức pháp luật thu hút 8 000 thanh thiếu niên tham dự. Kiểm tra hoạt động của các Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Nhìn chung, qua phối hợp với các cơ quan, ban ngành đã triển khai kịp thời và có hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình tội phạm hình sự và đơn thư, khiếu nại chưa giảm. Về tình hình trật tự An toàn giao thông, đơn thư, khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp có chiều hướng giảm nhưng chưa đáng kể.

- Đánh giá hình thức tuyên truyền có hiệu quả:

Thông qua hội tìm hiểu pháp luật ( thi sân khấu, thi viết). Thông qua hội nghị tập huấn, lồng ghép vào các đợt ra quân, đợt phát động phong trào bảo vệ ANTQ, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư... Những nội dung hình thức phổ biến trên là có hiệu quả cao.

4. Kinh phí cơ sở vật chất:

Được sự quan tâm của HĐND-UBND kinh phí cho hoạt động phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện được quan tâm tạo điều kiện hơn, tuy nhiên kinh phí trang bị cơ sở vật chất và cho công tác phổ biến của các xã thị trấn vẫn còn khiêm tốn.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PBGDPL CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2008-2012.

1. Về hiệu quả:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong triển khai, thực hiện chương trình1212 và Chỉ thị 32- CT/TW đã góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước trên địa bàn, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương.

Các ngành, UBND, cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân trong huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trình độ hiểu biết pháp luật, nâng cao ý chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, tích cực tìm hiểu pháp luật từ đó góp phần quản lý xã hội tại địa phương tốt hơn. Cán bộ và nhân dân thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo pháp luật”.

Những chuyển biến và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật như tình hình vi phạm pháp luật hình sự, dân sự, giao thông đường bộ… được kiềm chế. Tình hình khiếu nại tố cáo đông người, khiếu nại vượt cấp có chiều hướng giảm, góp phần tích cực vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

2. Tồn tại – khó khăn:

Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa thường xuyên, chặt chẽ, trình độ cũng như năng lực cập nhật và tự nghiên cứu pháp luật của đội ngũ cán bộ và tuyên truyền viên ở cơ sở còn hạn chế.

Đội ngũ cán bộ Tư pháp xã, thị trấn chưa ổn định, chất lượng tham mưu công tác phổ biến pháp luật chưa cao.

Các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa thu hút, truyền tải cho người nghe một cách sinh động. Nội dung tuyên truyền từng lúc từng nơi chưa kịp thời, sâu rộng. Hình thức tuyên truyền chưa thu hút nhiều đối tượng, chủ yếu là thông qua các hội nghị, hội thi, chưa có hình thức mang tính chất đa dạng, hấp dẫn, thu hút nhiều đối tượng cùng tham gia học tập.

Kinh tế huyện thuần nông còn nhiều khó khăn, một bộ phận người dân trình độ còn thấp, bị chi phối bởi nhiều phong tục tập quán, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tinh thần phục vụ nhân dân của một số cán bộ chưa cao.

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL còn thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu hiện nay, công tác tuyên truyền phổ biến cần phải thường xuyên liên tục và sâu rộng.

Ở cấp xã không bố trí nguồn kinh phí riêng nên cơ quan tham mưu gặp khó khăn trong việc chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp, kịp thời cho các đợt tuyên truyền.

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật chủ yếu còn nặng về cơ cấu, chưa tích cực hoạt động, khả năng truyền đạt, giải thích còn hạn chế. Báo cáo viên chưa được thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, khả năng cập nhật kiến thức pháp luật.

3. Nguyên nhân

Những hạn chế nêu trên có nguyên chủ quan là do cơ quan Thường trực HĐPHCTPBGDPL huyện và một số ngành, đơn vị thành viên chưa tham mưu, đề xuất kịp thời việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Chưa chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan.

Bên cạnh đó có nguyên nhân khách quan như: Lực lượng triển khai chương trình còn mỏng, với khối lượng công việc nhiều, kinh phí triển khai thực hiện còn hạn chế, chủ yếu lấy từ nguồn kinh phí TTPBGDPL của Huyện…   

4. Bài học kinh nghiệm:

Cấp Ủy chính quyền cơ sở xác định đúng vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, từ đó thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với hoạt động PBGDPL, thực hiện tốt thông tin hai chiều từ UBND các xã, thị trấn, các ban ngành và lắng nghe ý kiến phản hồi của tầng lớp nhân dân. Từ đó, điều chỉnh nội dung và hình thức phổ biến GDPL cho phù hợp với từng đối tượng.

Chú trọng cơ chế phối hợp với nhiều ngành trong quá trình triển khai thực hiện.

Công tác PBGDPL phải xây dựng kế hoạch, chương trình với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, phải có trọng tâm, trọng điểm nội dung TTPB. Có sự linh hoạt, thích ứng với yêu cầu tuyên truyền phổ biến tùy từng thời điểm cụ thể, chú trọng giới thiệu văn bản Luật gắn với đời sống thường ngày của nhân dân.

- Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL phải được phân bố đều trên địa bàn. Chính quyền cần quan tâm có chính sách động viên đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các lực lượng khá tham gia phổ biến giáo dục pháp luật.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 32-CT/TW và thực hiện tốt chương trình PBGDPL giai đoạn 2008-2012 của Tỉnh và Huyện; tập trung xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng là nhân dân, cán bộ công chức, thanh thiếu niên, người lao động, đồng bào dân tộc ít người…

1. Kiến nghị-giải pháp:

1.1. Kiến nghị:

Để tiếp tục đưa Chỉ thị 32-CT/TW và chương trình phổ biến giáo dục pháp luật 2008-2012 đi sâu vào cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đơn Dương kiến nghị một số nội dung sau:

Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đảm bảo về chất lượng và số lượng.. Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng phổ biến pháp luật cho đội ngũ này. Trang bị, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến pháp luật.

- Biên soạn, xây dựng đề cương phổ biến pháp luật liên quan đến nội dung Luật mới ban hành hoặc sổ tay báo cáo viên pháp luật để đưa về cơ sở, nghiên cứu phổ biến đúng trọng tâm của Luật, để pháp luật sớm đi vào cuộc sống của nhân dân.

- Thường xuyên kiểm tra, kiện toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Câu lạc bộ: Tuổi trẻ phòng chống tội phạm, Trợ giúp pháp lý, Nông dân với pháp luật ... Để tạo sự thống nhất hiệu quả hoạt động.

Tiếp tục xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2012-2016.

Trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền như Tủ sách pháp luật, có phòng đọc sách riêng, xây dựng tủ sách ở một số cơ quan, đơn vị. Bố trí nguồn kinh phí cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu hiện nay.

1.2. Giải pháp

1.2.1. Về công tác tổ chức:

Hội đồng phối hợp CTPBGDPL của huyện và các xã, thị trấn đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác PBPL. Tiếp tục xây dựng củng cố, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và thành viên tổ hòa giải.

1.2.2. Tham mưu văn bản chỉ đạo về công tác PBGDPL: Đến các cơ quan, ban ngành các xã, thị trấn thực hiện tốt Chỉ thị 32-CT/TW và các chương trình PBGDPL để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ về công tác PBGDPL:

Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến từng tháng, từng quý, hàng năm. Văn bản phối hợp với các ngành để nâng cao hơn nữa công tác PBGDPL. Gắn việc thực hiện chương trình, các văn bản về công tác phổ biến với việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp Ủy đảng về công tác PBPL.

1.2.3. Tiếp tục kiện toàn, củng cố nhân rộng mô hình về phát huy hiệu quả của Câu lạc bộ và Tổ hòa giải:

Nhằm thúc đẩy công tác PBGDPL hướng về cơ sở thông qua hoạt động của Câu lạc bộ như: CLB tuổi trẻ phòng chống tội phạm; CLB Nông dân với kiến thức pháp luật; CLB trợ giúp pháp lý; CLB gia đình văn hóa…

Đây là môi trường thích hợp để lồng ghép thông tin pháp luật vào hoạt động của Câu lạc bộ và hoạt động của Tổ hòa giải.

1.2.4. Xây dựng, trang bị tủ sách pháp luật các cơ quan, ban ngành và các xã, thị trấn.

Tiếp tục trang bị sách cho các tủ sách pháp luật; kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng tủ sách pháp luật cho một số cơ quan, đơn vị trong huyện.

1.2.5. Phối hợp với cơ quan, ban ngành liên quan để tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phổ biến đa dạng, phong phú đến tầng lớp nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, thanh niên…

Tăng cường cán bộ chuyên trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, thị trấn. Xem xét, tổ chức lại các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm hoạt động chưa có hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo 05 năm thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2008-2012 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đơn Dương./.

 

Nơi nhận:                                                             CHỦ TỊCH HĐPHCTPBGDPL

  - Sở Tư pháp tỉnh Lâm đồng;                                               (Đã ký)

  - TT.HU;

  - TT.HĐND&UBND huyện;

  - VP.HĐND&UBND huyện;

  - Thành viên HĐPBGDPL huyện;

  - UBND các xã, thị trấn;                                                           

  - Lưu.                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

             \                                                                                  LÊ HỮU TÚC

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng