Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Báo cáo công tác ngành Tài nguyện và môi trường 9 tháng năm 2013 

      

          UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                                     CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯƠNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               

                Số: 58/BC.TN&MT                                                Đơn Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2013

 

BÁO CÁO

“V/v Kết quả thực hiện công tác tài nguyên môi trường 9 tháng đầu

năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV 2013”.

        
Thực hiện công văn số 992/UBND ngày 10/9/2013 của UBND huyện Đơn Dương về việc báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2013. Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2013, nội dung như sau:

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN PHỤ TRÁCH:

I. Lĩnh vực quản lý đất đai:

1. Về cấp GCNQSD đất:

                Bảng tổng hợp tình hình cấp giấy chứng nhận QSD đất ở đô thị, đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn.

                                                                                                                                                                     (Đơn vị tính: ha)

Soá
TT

Xaõ, T.Traán

Thöïc hieän

Ghi chú 

Soá giaáy

Dieän tích (Ha)

Ñ.SXNN
&ONT

Ñaát
ODT

Ñ.SXNN
&ONT

Ñaát
ODT

Toång : töø ngaøy 01/01/2013
ñeán ngaøy 12 /9/2013

130

29

35,8720

0,4563

 

 

 

 

 

 

1

Thò traán Dran

 

10

 

0,1708

 

11

 

1,5985

 

 

2

Thò traán Thaïnh Myõ

 

19

 

0,2855

 

18

 

4,6548

 

 

3

Xaõ Laïc Xuaân

16

 

4,7793

 

 

4

Xaõ Laïc Laâm

29

 

6,1207

 

 

5

Xaõ Ka Ñoâ

8

 

1,8629

 

 

6

Xaõ Ka Ñôn

7

 

1,6518

 

 

7

Xaõ Quaûng Laäp

4

 

0,5943

 

 

8

Xaõ Proù

18

 

5,2655

 

 

9

Xaõ Tu Tra

11

 

7,8022

 

 

10

Xaõ Ñaï Roøn

8

 

1,5420

 

 

 

- Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất ở đô thị: 29 giấy/0,4563 ha;

                - Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất ở nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp: 130 giấy/35,8720 ha.

                2. Hồ sơ chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất, thừa kế, thế chấp QSD đất, thu hồi cấp lại,… (từ 01/1/2013 đến ngày 12/9/2013):

- Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Hồ sơ thẩm định: 167 hồ sơ (đã giải quyết 148 hồ sơ, đang giải quyết 19 hồ sơ);

+ Hồ sơ ban hành Quyết định: 157 hồ sơ (đã giải quyết 146 hồ sơ; đang giải quyết 11 hồ sơ);

- Hồ sơ thu hoài, cấp đổi và cấp lại: 157 hồ sơ (đã giải quyết 138 hồ sơ, đang giải quyết 19 hồ sơ);

- Hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất: 562 hồ sơ (đã giải quyết 518 hồ sơ, đang giải quyết 44 hồ sơ);

- Hồ sơ điều chỉnh biến động: 269 hồ sơ (đã giải quyết 246 hồ sơ, đang giải quyết 23 hồ sơ);

- Trả lời văn phòng xin ý kiến: 21 hồ sơ (đã giải quyết xong 14 hồ sơ, 07 hồ sơ đang giải quyết);

- Hồ sơ gia hạn quyền sử dụng đất: 889 hồ sơ (đã giải quyết 889 hồ sơ).

* Tổng số hồ sơ Phòng TN&MT nhận từ Văn phòng ĐKQSD đất chuyển sang để giải quyết là 2.212 hồ sơ: Đã giải quyết 2.089 hồ sơ; đang giải quyết 123 hồ sơ.

* Hồ sơ Văn phòng ĐKQSD đất thực hiện từ ngày 01/01/2013 đến ngày 12/9/ 2013: Tổng số hồ sơ các loại nhận vào 8.098 hồ sơ (trong đó có 340 hồ sơ nhận vào từ năm 2012; 7.758 hồ sơ nhận năm 2013): Đã giải quyết 7.483 hồ sơ, đang giải quyết 496 hồ sơ (trong đó có 48 hồ sơ quá hạn), trả lại cho dân 119 hồ sơ;

3. Công tác thuê đất, thu hồi đất, giao đất:

* Về giao đất:

- Giao đất cho tổ chức: Đã lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh giao đất:

+  Trung tâm y tế để xây dựng Trạm y tế tổ dân phố Lâm Tuyền (1.147 m2);

+ Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương để xây dựng Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực huyện Đơn Dương (6.966m2);

+ Hạt Kiểm lâm Đơn Dương để xây dựng trụ sở làm việc (5.000m2);

+ Giao đất bổ sung Trường Mầm Non Tu Tra (372m2);

+ Giao đất cho Sở Khoa học Công nghệ để xây dựng Trạm nghiên cứu thực nghiệm giống rau, hoa (10.400 m2) tại TDP Thạnh Nghĩa, thị trấn Thạnh Mỹ;

+ Giao đất cho HTX Nông nghiệp Thạnh Nghĩa để xây dựng kho bãi, khu sơ chế nông sản (3.000 m2) tại TDP Thạnh Nghĩa, thị trấn Thạnh Mỹ;

* Giao đất cho cá nhân:

+ Giao đất cho ông Lâm Văn Sỹ tại thị trấn D’ran với diện tích 159 m2;

+ Giao đất cho bà Đinh Thị Tuyết Mai tại thị trấn D’ran với diện tích 519 m2 đất ODT; ông Nguyễn Văn Nghĩa tại thị trấn D’ran với diện tích 571 m2;

+ Phối hợp cùng UBND thị trấn Thạnh Mỹ cắm mốc giao đất cho một số hộ gia đình, cá nhân theo quyết định được giao trước đây của UBND huyện;

+ Giao đất đất cho 50 hộ dân tộc thiểu số tại thôn Kăn kill, thị trấn D’ran (50 thửa, diện tích 53.232 m2).

+ Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định giao đất cho 04 cá nhân tại D’ran (khu vực Cư xá Đa Nhim): ông Nguyễn Văn Phương (535 m2), ông Hoàng Tử Cảnh (548m2), ông Đỗ Văn Điền (572m2), ông Trịnh Quang Khánh (792m2);

+ Đang lập thủ tục giao đất cho 02 hộ tại khu vực Cư xá Đa Nhim: Hộ ông Trần Văn Tiến với diện tích 542 m2 đất; ông Dương Văn Lạc với diện tích 484 m2;

+ Tham mưu cho UBND huyện lập thủ tục giao đất cho hộ ông Thân Văn Minh thường trú tại tổ dân phố Lạc Thiện, thị trấn D’ran (160m2 đất ODT);

+ Phối hợp cùng UBND thị trấn Thạnh Mỹ, UBND thị trấn D’ran cắm mốc giao đất cho một số hộ gia đình, cá nhân đã được UBND huyện ban hành quyết định giao đất;

+ Tham mưu UBND huyện lập thủ tục giao đất để cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà văn hóa (1.507m2);

* Thuê đất: Lập bổ sung phụ lục hợp đồng thuê đất cho 04 cá nhân (ông Đinh Ngọc Quang – trú tại xã Quảng Lập; bà Hoàng Thị Yến – trú tại thôn 02, xã Đạ Ròn; ông Phạm Thanh Nghị - trú tại thôn Lạc Viên, xã Lạc Xuân; ông Nguyễn Bé – trú tại Thạnh Mỹ) theo các Quyết định số: 686, 688, 689, 690/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBNd huyện Đơn Dương.

* Thu hồi đất:

- Lập thủ tục đề nghị thu hồi 10.060m2 đất của UBND thị trấn Thạnh Mỹ quản lý để giao cho Sở Khoa học – Công nghệ Lâm Đồng;

- Tham mưu UBND huyện lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận phạm vi, ranh giới, diện tích đất thu hồi của tổ chức, cá nhân để giao cho Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đơn Dương xây dựng hồ chứa nước Sao Mai. Tổng diện tích đất xây dựng hồ 19,2953ha, trong đó: Đất nông nghiệp 15,4491 ha, đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Đơn Dương quản lý 2,5906 ha, đất suối do UBND xã Ka Đơn quản lý 1,2556ha (UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương);

- Tham mưu UBND huyện lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất lâm nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương quản lý và chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp; giao cho UBND huyện Đơn Dương để khai hoang phục vụ công tác hoán đổi đất nông nghiệp, bố trí tái định cư cho các chủ sử dụng đất thuộc dự án hồ chứa nước Sao Mai xã Ka Đơn (Diện tích 33,0085 ha);

- Lập thủ tục thu hồi giấy CNQSD đất của 25 hộ dân tại thôn Kăn kill, thị trấn D’ran (25 thửa, diện tích 53.232 m2) để quy hoạch phân lô đất ở;

- Lập thủ tục thu hồi đất nông nghiệp của bà Phan Thị Đắt với diện tích 2.270m2 để xây dựng đường Cụm công nghiệp Ka Đô và đường mương thoát nước cho phần thượng lưu;

- Lập thủ tục thu hồi đất xã Tu Tra quản lý để giao cho Trường Mầm Non Tu Tra  với diện tích 372m2;

- Lập thủ tục thu hồi đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương 5.000 m2 để giao cho Hạt Kiểm Lâm, khai hoang 94,5 ha để cho Công ty Vinamilk thuê và giao cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất xã Tu Tra.

- Kênh thủy lơi Đạ Ròn: Đã liên hệ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thu thập hồ sơ và lập thủ tục thu hồi đối với diện tích đất đã làm kênh mương;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh, lập thủ tục thu hồi đất của Trường mầm non bán công D’ran để giao cho UBND thị trấn D’ran xây dựng Hội trường TDP Lạc Thiện;

- Tham mưu UBND huyện lập thủ tục thu hồi đất để cấp giấy CNQSD, quyền sở  hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Văn phòng HĐND-UBND huyện Đơn Dương và Văn phòng huyện ủy;

4. Công tác thống kê: Hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2012 trên địa bàn huyện, đã giao nộp sản phẩm về Trung tâm thông tin đăng ký quyền sử dụng đất (Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng).

5. San ủi cải tạo mặt bằng:

Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, thị trấn và các ngành chức năng liên quan kiểm tra, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện việc san ủi, cải tạo mặt bằng theo quy định;

Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản thống nhất cho cải tạo mặt bằng đất sản xuất nông nghiệp 09 cá nhân.

6. Công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ:

- Tham mưu UBND huyện thẩm định phê duyệt chi phí, hỗ trợ giải phóng mặt bằng:

+ Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 27 (đoạn cầu tạm Đơn Dương);

+ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 đoạn đi qua huyện Đơn Dương từ km 199+778 đến km 206+800;

+ Ban hành quyết định điều chỉnh danh sách chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ GPMB và hủy kết quả bồi thường của ông Trần Ngọc Sơn thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 27 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 01/11/2012;

- Tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Sao Mai, xã Ka Đơn.

- Tham mưu UBND huyện ban hành Thông báo chủ trương thu hồi đất để triển khai xây dựng Trạm thực nghiệm nghiên cứu giống rau hoa tại TDP Thạnh Nghịa, thị trấn Thạnh Mỹ (10.178m2), thuộc khu vực đất công do UBND thị trấn Thạnh Mỹ quản lý;

- Tham mưu UBND huyện phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB cho bà Phan Thị Đắt thường trú tại xã Ka Đô, huyện Đơn Dương;

- Tham mưu UBND huyện phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Trung tâm thể thao huyện Đơn Dương; Trạm thực nghiêm nghiên cứu giống rau hoa tại thị trấn Thạnh Mỹ.

7. Quy hoạch:

- Tham mưu Quy hoạch phân lô chi tiết đất ở, đất sản xuất nông nghiệp để giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất tại Kăn Kill, thị trấn D’ran (tổng 51 lô, diện tích 50.500m2); phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm kỹ thuật TNMT Lâm Đồng hoàn thành công tác QHSD đất giai đoạn 2011 – 2020 để trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định.

- Tham mưu UBND huyện phê duyệt quy hoạch bổ sung để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá cho 04 hộ tại tổ dân phố Nghĩa Đức,thị trấn Thạnh Mỹ;

- Tham mưu UBND huyện phê duyệt quy hoạch bổ sung phân lô đất ở tại thị trấn Thạnh Mỹ (khu vực nhà hàng Xuân Hồng).

8. Một số công tác khác:

- Tham mưu UBND huyện Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện trong năm 2013;

- Tham gia kiểm tra các dự án trồng rừng trên địa bàn huyện (02 đợt);

- Trả lời công văn của Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương một số nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận QSD đất; tham gia cùng Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án thực hiện nhiệm vụ;

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2013 với tổng số là 17/20 dự án lâm nghiệp, kiểm tra khoáng sản 17/20 đơn vị (xử phạt hành chính 21,7 triệu đồng/04 đơn vị);

- Phối hợp cùng Đoàn Thanh tra tỉnh kiểm tra tình hình sử dụng đất của Công ty cổ phần sữa Đà Lạt;

- Phối hợp cùng Sở Tài chính, sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xác định đơn giá thuê đất của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện;

- Tham gia cùng Đoàn Thanh tra huyện, thanh tra về quản lý Nhà nước về đất đai và trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tu Tra; tham gia cùng UBND Huyện giám sát 10 xã, thị trấn trong quản lý đất đai;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường xác định diện tích, vị trí, khu vực đất thuê của từng loại đất theo Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng tại xã Đạ ròn và xã Tu Tra, huyện Đơn Dương;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, phòng Tài chính Kế hoạch xác định đơn giá cho thuê đất đối với các đơn vị: Công ty Cổ phần khoáng sản vật liệu xây dựng lâm đồng, Công ty địa ốc Đà Lạt, Công ty TNHH Hưng Nguyên;

- Phối hợp cùng phòng Tài chính Kế hoạch và UBND các xã, thị trấn xác định đơn giá cho thuê đất đối với các hộ gia đình cá nhân.

- Thẩm định hồ sơ trích đo của VP ĐKQSD đất: 14 hộ tại các xã Ka Đơn, Ka Đô, P’ró, D’ran, Lạc Xuân;

- Tổng hợp báo cáo về cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn huyện từ năm 2004 đến năm 2013 để cung cấp số liệu cho Đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường .

- Phối hợp với cơ quan quân sự huyện Đơn Dương cắm mốc xác định vị trị diện tích đất hoán đổi cho bà Ma Lik thuộc dự án xây dựng Trung tâm thể thao huyện (8.000 m2 tại khu vực đất UBND huyện quản lý tạm giao cho Cơ quan quan quân sự huyện sản xuất nông nghiệp, thuộc thôn Ma Đanh, xã Tu Tra.

- Đang thực hiện công tác ngoại nghiệp xác minh đo đạc phần diện tích đã xây dựng kênh Đạ Ròn để phục vụ cho công tác thu hồi.

II. Lĩnh vực taøi nguyeân khoaùng saûn – nöôùc:

1. Taøi nguyeân khoaùng saûn:

* Công tác kiểm tra:

- Phối hợp cùng Thanh tra huyện, phòng Tư pháp, UBND thị trấn Thạnh Mỹ và UBND xã Quảng Lập  kiểm tra hiện trạng khu khai thác cát của Công ty TNHH Thuận Đức, ông Lê Văn Minh, HTX Thạnh Nghĩa, Công ty TNHH Vạn Đức;

- Phòng tài nguyên và Môi trường đã chủ trì và phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra việc hoạt động khai thác khoáng sản của 17 đơn vị/20 giấy phép khai thác cát, đá, sét làm vật liệu xây dựng thông thường (Kiểm tra theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra liên ngành);

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Công thương và UBND thị trấn D’ran kiểm tra vị trí khai thác khoáng sản đá xây dựng của DNTN Thạch Thảo do giấy phép đã bị thu hồi nhưng vẫn hoạt động khai thác (Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban quyết định xử phạt VPHC đối với DNTN Thạch Thảo);

- Phối hợp cùng các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc hoạt động  khai thác khoáng sản của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

* Công tác tham mưu:

- Tham mưu UBND huyện yêu cầu Công ty TNHH Thuận Đức, ông Lê Văn Minh, HTX Thạnh Nghĩa, Công ty TNHH Vạn Đức khắc phụ một số mặt tồn tại liên quan đến hoạt động khai thác cát xây dựng;

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện trong năm 2013;

- Ban hành kế hoạch kiểm tra khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân trên địa huyện năm 2013;

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chấp thuận cho Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng khai thác đất, đá cấp phối tại đồi Sao Mai (đất của Công ty TNHH La Ba quản lý) để làm đường giao thông vào nghĩa địa liên xã (xã P’ró, Ka Đô, Quảng Lập);

- Tham mưu UBND huyện ban hành công văn yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản thuộc địa bàn quản lý của địa phương;

* Công tác phối hợp:

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị trấn Thạnh Mỹ kiểm tra vị trí khu vực xin khai thác cát xây dựng của ông Lê Văn Minh (tại lòng sông Đa Nhim), HTX Thạnh Nghĩa (tại bãi bồi ven sông Đa Nhim); kiểm tra vị trí xin thuê đất khai thác đá xây dựng của Công ty TNHH THC;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra vị trí xin cấp phép khai thác khoáng sản cát xây dựng của Công ty TNHH Vạn Đức;

- Hướng dẫn cho một số chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản lập hồ đề nghị cấp phép theo quy định.

2.       Tài nguyên nước:

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước lập xin cấp phép theo quy định;

- Phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các ngành chức năng liên quan kiểm tra tình tình khai thác, sử dụng nước đối với các công trình cấp nước sinh hoạt cho các thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện;

- Phối hợp cùng Sờ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng vị trí xin khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam;

III. Veà  lónh vöïc moâi tröôøng:

* Coâng taùc phoái hôïp kiểm tra:

- Kiểm tra hiện trạng cơ sở chăn nuôi heo cũa ông Lương Thanh Tùng trú tại TDP Nghĩa Lập 5, thị trấn Thạnh Mỹ;

- Kiểm tra tình hình ô nhiễm nguồn nước dọc sông Đa Nhim thuộc địa bàn xã Lạc Xuân (theo kiến nghị của UBND xã Lạc Xuân);

- Phối cùng Chi cục bảo vệ môi trường kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường về hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH Hưng Nguyên, DNTN Thạch Thảo, Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam;

- Phối hợp cùng các ngành chức năng của huyện (Cảnh sát môi trường, phòng Tư pháp, UBND thị trấn Thạnh Mỹ, xã Lạc Lâm) kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở khai thác khoáng sản không thực hiện đúng nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường (công ty TNHH Hưng Nguyên, Công ty TNHH Vạn Đức, ông Lê Văn Minh);

 - Phối hợp cùng Sở Xây Dựng, Phòng Kinh tế - Hạnh tầng kiểm tra về bảo vệ môi trường môi trường, chất lượng sản phẩm của các đơn vị: Công ty TNHH Vạn Đức, Công ty Cổ phần Thắng Đạt, Công ty Địa Ốc Đà Lạt.

- Phối hợp cùng Cục thẩm định và Đánh giá tác động môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Đề án bảo vệ môi trường đối với đường dây truyền tải điện 220KV Đa Nhim – Di Linh;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra tình hình và quản lý chất thải nguy hại thực tế của Công ty TNHH Liên doanh Kiến Vietcan và Công ty TNHH Agrivina, để phục vụ cho việc cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

* Công tác tham mưu:

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản giải quyết việc chăn nuôi heo của ông Nguyễn Công Từ tại thị trấn D’ran (theo kết luận của Hội Đồng tiếp dân tại buổi tiếp dân ngày 30/01/2013).

- Tham mưu Thông báo thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH thực phẩm Bông Mai, cơ sở xì dầu Bình Dương, cơ sở xay xát cà phê Phún Chấn Phu.

- Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác môi trường năm 2013 và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh,…hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2013.

- Tham mưu UBND huyện ban hành giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn hoạt động của hệ thống xử lý nước thải công suất 20m3/ngày đêm tại công ty TNHH Thực phẩm Bông Mai.

- Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, khai thác khoáng sản,..trên địa huyện năm 2013.

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới và Kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho thề giới sạch hơn năm 2013;

- Tham mưu UBND huyện Ban hành Thông báo giải quyết đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh trú tại thôn Suối Thông A1, xã Đạ Ròn;

* Công tác thẩm định:  40 hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản; 04 hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường có dự án đầu tư, 02 hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường không thuộc dự án đầu tư.

                IV. Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong 9 tháng đầu năm 2013:

1. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

* Tổng đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong 9 tháng đầu năm 2013:  13 đơn (trong đó có 02 đơn năm 2012 chuyển sang)

- Đơn thư về đất đai: 10 đơn, trong đó: 02 đơn phát sinh năm 2012 chuyển sang (Đơn bà Ma Viang – xã Ka Đô, đơn ông Hồ Nghĩa – xã Lạc Xuân); 08 đơn phát  sinh mới năm 2013 (đơn bà Ma Huệ - xã P’ró, đơn bà Phan Thị Hương - thị trấn Thạnh Mỹ, bà Lương Thị Thơ – Tu Tra, bà Nguyễn Thị Kim Hương – thị trấn D’ran, ông Phạm Thanh Nghị - xã Lạc Xuân, đơn ông Hoàng Tử Cảnh – thị trấn D’ran, đơn ông Touneh Nhi và bà Prong Phim – xã Lạc Xuân, đơn bà Huỳnh Thị Phương – thị trấn D’ran);

- Đơn thư về môi trường: Từ đầu năm 2013 có 03 đơn phát sinh đơn thư mới (đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh – xã Đạ Ròn, đơn của ông Nguyễn Ngọc Thuần – xã Đạ ròn, đơn của bà Phạm Thị Công – xã Ka Đô).

* Kết quả giải quyết:

+ Đơn thư đất đai: 04 đơn đã giải quyết xong (Đơn bà Ma Viang – xã Ka Đô, đơn ông Hồ Nghĩa – xã Lạc Xuân, đơn bà Ma Huệ - xã P’ró, đơn bà Phan Thị Hương - thị trấn Thạnh Mỹ);  02 đơn đã có báo cáo và trình UBND huyện xem xét (đơn bà Lương Thị Thơ – Tu Tra, đơn ông Phạm Thanh Nghị - xã Lạc Xuân); 04 đơn còn trong thời hạn đang xác minh tổng hợp báo cáo (đơn ông Hoàng Tử Cảnh – thị trấn D’ran, đơn bà Nguyễn Thị Kim Hương – thị trấn D’ran, đơn ông Touneh Nhi và bà Prong Phim – xã Lạc Xuân, đơn bà Huỳnh Thị Phương – thị trấn D’ran);

 + Đơn thư về môi trường: 01 đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh – xã Đạ Ròn đã giải quyết xong; 02 đơn mới phát sinh (đơn của ông Nguyễn Ngọc Thuần – xã Đạ ròn, đơn của bà Phạm Thị Công – xã Ka Đô) đang xác minh;

- Phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;

- Trả lời đơn bà Phan Thị Tình đề nghị ngăn chăn chuyển nhượng đất đai;

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra giải quyết đơn khiếu nại của bà Ma Nhim;

- Hướng dẫn UBND thị trấn D’ran xử lý đơn tranh chấp của ông Nguyễn Văn Thiệt và ông Trần Đại Long;

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất của hộ MaViang để làm kênh thủy lợi P’ró;

- Tham gia giải quyết đơn kiến nghị của ông Hoàng Thế Quý và bà Nguyễn Thị Hay tại xã Ka Đô (đã rút đơn); đơn kiến nghị của ông Ya Viơng – trú tại xã P’ró; đơn kiến nghị của bà Ma Liêm; đơn kiến nghị Trần Văn Tỉnh; đơn kiến nghị của ông Đặng Sinh - trú tại TDP Nghĩa Hội, thị trấn Thạnh Mỹ

2. Công tác tiếp dân:

Lãnh đạo phòng trực tiếp tham gia các buổi trực tiếp dân định kỳ hàng tháng.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÝ IV NĂM 2013:

I. Về lĩnh vực đất đai:

- Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn rà soát những thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận để lập thủ tục cấp giấy CNQSD đất;

- Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tranh chấp, tố cáo về đất đai;

- Thực hiện xây dựng giá đất năm 2014;

- Hoàn thành việc QH – KHSD đất giai đoạn năm 2011 – 2020;

- Thực hiện cắm mốc giao đất cho một số hộ có quyết định giao đất trước đây;

- Phối hợp giải quyết và trả lời các văn bản của TAND huyện, trực tiếp dân theo định kỳ;

- Giải quyết dứt điểm các hồ sơ tiếp nhận giải quyết từ VP ĐKQSD đất chuyển đến;

- Giải quyết hồ sơ thẩm định phê duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Thực hiện các quy hoạch phục vụ cho khai thác quỹ đất để thu nguồn ngân sách;

- Tăng cường công tác kiểm tra việc san ủi cải tạo mặt bằng;

- Tiếp tục thực hiện công tác thu hồi diện tích kênh mương Đạ Ròn.

II. Về lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản:

- Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản, phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn và các ngành chức năng kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về khoáng sản;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ xin phép khai thác khoáng sản theo quy định.

III. Về lĩnh vực tài nguyên nước:

- Quản lý và kiểm tra việc khai thác tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước, phối hợp cùng các ngành chức năng hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước; Giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến khai thác nước và xả nước thải vào nguồn nước;

- Kiểm tra việc khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

IV. Về lĩnh vực môi trường:

- Tăng cường kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến,… có khả năng gây ô nhiễm môi trường;

- Thực hiện kế hoạch công tác bảo vệ môi trường năm 2013; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về môi trường;

- Tiếp tục hoàn thiện điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường huyện Đơn Dương năm 2013, thực hiện khảo sát điều tra lấy mẫu theo đề án;

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

I. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Về khoáng sản: Để giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng tại địa phương và hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết cấp phép khai thác cho những đơn vị đã hoàn thành thủ tục thăm dò, đã có quyết định phê duyệt trữ lượng và hoàn thành hồ sơ khác liên quan;

2. Về môi trường: Kiến nghị Sở tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Agrivina theo thẩm quyền (theo phản ánh tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân huyện: Công ty phun thuốc, nước thải chưa qua xử lý đã xả thải ra môi trường).

II. Kiến nghị UBND huyện:

1. Về khoáng sản, môi trường, san ủi cải tạo mặt bằng: Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước theo thẩm quyền; ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với những trường hợp làm trái quy định; phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện giải quyết, xử lý những trường hợp vượt thẩm quyền;

2. Đối với giải quyết hồ sơ theo quy trình ISO trong đó có lĩnh vực đất đai: Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng theo quy định;

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác Tài nguyên và Môi trường 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch thực hiện quý IV năm  2013./.

Nơi nhận:                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện (báo cáo);                                                                                                   

    - Sở TNMT (báo cáo);

     - Huyện ủy (báo cáo);                                                                       (Đã ký)                                                                        

  - Chi Bộ TN (báo cáo);

  - VP. ĐKQSD đất;

  - UBND các xã,TT;                                                                                                                                 

  - Lưu.

                                                                                                                Hoàng Công Hiếu

  

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng