Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Báo cáo công tác ngành tài nguyên môi trường năm 2013 và phương hướng 2014 

               UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                         

                   Số: 86/BC-TN&MT                                           Đơn Dương, ngày 06 tháng 11 năm 2013

                                            

 

BÁO CÁO

Công tác ngành tài nguyên - môi trường năm 2013

và xây dựng kế hoạch năm 2014

                                                                                                  

                Thực hiện công văn số 1229/UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện Đơn Dương về việc ước thực hiện kế hoạch năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014.

                Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch thực hiện công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2014. Nội dung cụ thể như sau:

                A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRONG 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2013:

                I. Công tác quản lý về đất đai trong 10 tháng đầu năm 2013:

1. Về cấp GCNQSD đất:

- Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất ở đô thị: 29 giấy/0,4563 ha;

                - Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất ở nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp: 144 giấy/43,3905 ha;

                Ước thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 đạt được khoảng 70 ha.

                * Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ trước đến nay trên địa bàn huyện được 12.882,817ha/13.090ha, đạt 98,41% đối với tổng diện tích cần cấp giấy.

                2. Hồ sơ chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất, thừa kế, thế chấp QSD đất, thu hồi cấp lại:

 Tổng số hồ sơ Phòng TN&MT nhận từ Văn phòng ĐKQSD đất chuyển sang để giải quyết là 3.016 hồ sơ: Đã giải quyết 2.856 hồ sơ; đang giải quyết 160 hồ sơ;

3. Công tác thuê đất, thu hồi đất, giao đất: Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền kịp thời; không có hồ sơ tồn đọng. Cụ thể: Đề nghị giao đất cho 07 tổ chức/28.392 m2, 61 cá nhân/66.114m2; Lập thủ tục thuê đất bổ sung cho 04 cá nhân.

4. Công tác thống kê: Hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2012 trên địa bàn huyện, đã giao nộp sản phẩm về Trung tâm thông tin đăng ký quyền sử dụng đất (Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng).

5. San ủi cải tạo mặt bằng:  Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, thị trấn và các ngành chức năng liên quan kiểm tra, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện việc san ủi, cải tạo mặt bằng theo quy định; tham mưu UBND huyện chấp thuận cho 13 cá nhân san ủi cải tạo mặt bằng.

6. Công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ:

- Tham mưu UBND huyện thẩm định phê duyệt chi phí, hỗ trợ giải phóng mặt bằng:

+ Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 27 (đoạn cầu tạm Đơn Dương);

+ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 đoạn đi qua huyện Đơn Dương từ km 199+778 đến km 206+800;

+ Ban hành quyết định điều chỉnh danh sách chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ GPMB và hủy kết quả bồi thường của ông Trần Ngọc Sơn thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 27 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 01/11/2012;

- Tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Sao Mai, xã Ka Đơn. Tổng diện tích đất xây dựng hồ 19,2953ha, trong đó: Đất nông nghiệp 15,4491 ha, đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Đơn Dương quản lý 2,5906 ha, đất suối do UBND xã Ka Đơn quản lý 1,2556ha (UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương); lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất lâm nghiệp để bố trí tái định cư cho các chủ sử dụng đất thuộc dự án hồ chứa nước Sao Mai xã Ka Đơn (diện tích 33,0085 ha);

- Tham mưu UBND huyện phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Trung tâm thể thao huyện Đơn Dương; Trạm thực nghiêm nghiên cứu giống rau hoa tại thị trấn Thạnh Mỹ.

7. Quy hoạch: Phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm kỹ thuật TNMT Lâm Đồng thông qua quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 – 2015 của các xã, thị trấn.

* Nhìn chung, công tác quản lý về đất đai trong 10 tháng đầu năm 2013 đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đã đạt được kết quả tốt.

8. Công tác quản lý hoạt động VP ĐKQSD đất: Kiểm tra, quản lý về nghiệp vụ chuyên môn, quản lý thu chi tài chính, thực hiện nội quy kỷ luật của Văn phòng và Phòng, chấn chỉnh thái độ tác phong phục vụ nhân dân, đang lập thủ tục phê duyệt theo thẩm quyền.

Tổng hồ sơ Văn phòng tiếp nhận: 9.965 hồ sơ (nhận năm 2012 chuyển sang 340 hồ sơ; nhận năm 20139.625 hồ sơ); hồ sơ đã giải quyết 9.375 hồ sơ (đúng hạn 8.609 hồ sơ, quá hạn 766 hồ sơ); hồ sơ đang giải quyết 446 hồ sơ (Trong hạn 416 hồ sơ, quá hạn 30 hồ sơ)

9. Một số công tác khác:

- Tham gia việc thanh tra 16/20 dự án đất lâm nghiệp, tham gia hoạt động của ngành tư pháp (Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án, Viện kiểm sát), các ban ngành của Tỉnh, Huyện, đoàn thể; thực hiện giao đất cho các hộ đấu giá phía tây chợ Thạnh Mỹ, khu vực tái định cư và đấu giá tại khu vực cư xá Đa Nhim, khu tái định cư cụm công nghiệp Ka Đô; đang rà soát để thu hồi diện tích kênh mương Đạ Ròn – Thạnh Mỹ dự kiến đến tháng 01/2014 sẽ cơ bản hoàn thành.

II. Công tác quản lý về taøi nguyeân khoaùng saûn – nöôùc:

1- Về khoáng sản:

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành; đã kiểm tra việc hoạt động khai thác khoáng sản của 17 đơn vị/20 giấy phép khai thác cát, đá, sét làm vật liệu xây dựng thông thường; xử phạt vi phạm hành chính 4 đơn vị  (trong đó 03 đơn vị thực hiện không đúng nội dung cam kết bảo vệ môi trường, 01 đơn vị khai thác giấy phép đã thu hồi) với tổng số tiền xử phạt 21,75 triệu đồng;

- Phối hợp cùng các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc hoạt động  khai thác khoáng sản của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện;

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra vị trí xin cấp phép khai thác khoáng sản của một số đơn vị trên địa bàn huyện;

- Hướng dẫn cho một số tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản lập hồ đề nghị cấp phép theo quy định;

2.       Tài nguyên nước:

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước lập xin cấp phép theo quy định;

- Phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các ngành chức năng liên quan kiểm tra tình tình khai thác, sử dụng nước đối với các công trình cấp nước sinh hoạt cho các thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

                III. Công tác quản lý về bảo vệ môi trường trong 10 tháng đầu năm 2013:

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở địa phương trong 10 tháng đầu năm 2013

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện một cách cụ thể thiết thực. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện công tác bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, xây mới các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi đúng quy cách, hợp vệ sinh. Xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp. Sử dụng tiết kiệm năng lượng, tích cực hưởng ứng việc trồng cây phân tán, cây che bóng; phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng phá rừng, gây cháy rừng;

- Phối hợp cùng Chi cục bảo vệ môi trường và Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường, các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan và một số nội dung về nước sạch vệ sinh môi trường đến tất cả Hội phụ nữ và Chi hội phụ nữ của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

- Thông qua đài phát thanh truyền hình huyện và các trạm truyền thanh các xã, thị trấn để tuyên truyền các nội dung liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu,… với nhiều hình thức khác nhau nhằm cung cấp kiến thức, hiểu biết về các vấn đề môi trường

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và các phòng ban liên quan trong việc tăng cường công tác quản lý môi trường.

- Treo băng rôn tuyên truyền về môi trường hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới (05/6), chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,…;

- Trang bị các thiết bị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện: trang bị thùng rác giao cho UBND các xã, thị trấn quản lý và đặt tại các vị trí như: chợ, trường học, các khu dân cư tập trung,...

- Tổ chức thẩm định: 40 hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản; 05 hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường có dự án đầu tư, 07hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường không thuộc dự án đầu tư;

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2013

- Dự kiến mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2013 là 100%;

- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường có những mặt thuận lợi và khó khăn nhất định cụ thể như sau:

+ Thuận lợi: Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được cụ thể hóa để phù hợp với tình hình thực tế công tác quản lý môi trường;

+ Khó khăn: Kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa đầu tư một cách đồng bộ các trang thiết bị phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải, bãi rác thải rắn tập trung của huyện chưa được đầu tư theo quy trình hợp vệ sinh, trên địa bàn huyện chỉ có các bãi rác thải tạm thời; chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ môi trường.

IV. Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Tổng đơn thư khiếu nại, tố cáo UBND huyện giao cho Phòng tham mưu giải quyết từ ngày 01/01/2013 đến ngày 23/10/2013 là 13 đơn trong đó:

- Đơn thư về đất đai: Có 11 đơn;

- Đơn thư về môi trường: Có 02 đơn;

* Kết quả giải quyết:

+ Đơn thư đất đai: 05 đơn đã giải quyết xong; 01 đơn dừng giải quyết do nguyên đơn không đến làm việc; 05 đơn đang trong thời hạn giải quyết (02 đơn đã có báo cáo trình huyện);

+ Đơn thư về môi trường: 02 đơn đã giải quyết xong;

- Phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;

* Ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 sẽ giải quyết hết số đơn thư đã tiếp, không để tồn đọng.

VI. Công tác tuyên truyền:

Hàng năm Phòng có phối hợp cùng đài phát thanh truyền hình huyện tổ chức tuyên truyền Luật đất đai, Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật đa dạng sinh học và các văn bản liên quan khác. Từ đó, người dân cũng nắm bắt được những quy định của nhà nước để thực hiện quyền và nghĩa vụ của chính mình;

Ngoài ra, Phòng đã phối hợp cùng Chi cục bảo vệ môi trường Lâm Đồng, Hội phụ nữ huyện tổ chức lớp truyền truyền công tác bảo vệ môi trường đến các Chi hội phụ nữ của các xã; tổ chức thu gom xử lý rác thải tại một số vị trí đổ rác thải không đúng quy định. Qua đó, nâng cao ý thức đến các hộ gia đình về bảo vệ môi trường.

* Khen thưởng về công tác bảo vệ môi trường: Thôn Lạc Viên A, xã Lạc Xuân đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn và tặng bằng khen về thành tích bảo vệ môi trường.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 2014

                I. Về lĩnh vực đất đai

 1. Đo đạc

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có chủ trương bố trí kinh phí để đo đạc lập bản đồ địa chính mới tại một số xã và thực hiện quản lý hồ sơ đất đai theo phương pháp mới. Kinh phí thuộc dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính của Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí.

2. Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tiếp tục rà soát cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đất ở đô thị, đất ở nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp) trên địa bàn huyện đối với các thửa đất chưa cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp các loại đất chuyên dùng đối với các tổ chức, đơn vị sử dụng đất.

 3. Về công tác quy hoạch

- Triển khai và quản lý  QH - KHSD đất toàn huyện, các xã, thị trấn giai đọan 2011-2020; hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2014.

                4. Một số công tác khác

                - Giải quyết  đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai không để tồn đọng;

                - Hoàn thành công tác thu hồi đất tuyến kênh mương Đạ Ròn – Thạnh Mỹ trong quý 1/2014;

- Phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của các dự án theo đúng quy định, và thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án;

- Thực hiện khảo sát định giá đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảng giá đất các loại năm 2014;

- Giải quyết hồ sơ theo thủ tục cải cách hành chính quy định của Luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, quản lý hoạt động của VP ĐKQSD đất theo chức năng quy định.

II. Về lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản – nước

1. Lĩnh vực khoáng sản

- Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản, phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn và các ngành chức năng kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về khoáng sản (nếu có);

- Đôn đốc UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý những trường  hợp khai thác khoáng sản không đúng quy định;

- Phối hợp cùng với sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng giải quyết hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ xin phép khai thác khoáng sản theo quy định;

- Tuyên truyền về Luật khoáng sản các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan. Nhằm hạn chế thấp nhất những vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Về lĩnh vực tài nguyên nước

Quản lý và kiểm tra việc khai thác tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước, phối hợp cùng các ngành chức năng hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước;

Tuyên truyền Luật tài nguyên nước và một số văn bản quy phạm phạm pháp luật liên quan, thống kê tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn huyện.

III. Về lĩnh vực môi trường

1. Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương

- Phối hợp cùng các ngành trong việc đề xuất xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm gây ô nhiễm và cụm công nghiệp Ka Đô;

- Hỗ trợ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (nếu có).

2. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường

                - Thực hiện chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn huyện và tổng hợp số liệu về môi trường hàng năm;

                - Thẩm định và phê duyệt bản cam kết bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

                - Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong bản cam kết bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo trong môi trường.

                3.Quản lý chất thải

                - Triển khai thực hiện Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

                - Điều tra, thống kê chất thải, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường;

                - Hỗ trợ vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế, hoạt động thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn thông thường, hỗ trợ phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải cho các xã, thị tra.

                4. Bảo vệ đa dạng sinh học

                - Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn sinh học cho cán bộ quản lý;

                Phối hợp cùng các ngành liên quan để kiểm tra và ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

                5.Tăng cường năng lực quản lý môi trường

                - Tăng cường năng lực tổ chức cơ quan chuyên môn và cán bộ về bảo vệ môi trường thuộc UBND cấp huyện, xã;

                - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường như đào tạo, tập huấn chuyên môn, quản lý về bảo vệ môi trường;

                - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

6. Một số công tác khác

- Phối hợp cùng các ban ngành của Tỉnh – Huyện trong việc xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung của huyện với diện tích 7,8ha, tại xã Ka Đô (vị trí này, UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận vị trí).

* Tiếp tục củng cố nhân sự và chuyên viên thuộc quyền quản lý của Phòng và Văn phòng ĐKQSD đất (kể cả cán bộ quản lý và chuyên viên); tiếp tục tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ học đại học và các nghiệp vụ khác.

C. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014

                I. Quản lý đất đai

                - Đo đạc 3.248 ha x 1.043.600 = 3,4 tỷ đồng;

                II. Tài nguyên khoáng sản-nước

                1- Tài nguyên nước: 26.505.000đ

                - Điều tra cơ bản về tài nguyên nước: Khảo sát, thống kê các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước (giếng khoan, giếng đào, nước mặt,… và mục đích sử dụng) trên địa bàn huyện gồm 10 xã, thị trấn: 17.000.000đ

2.000 giếng,… x 8000đ/giếng = 16.000.000đồng

Văn phòng phẩm: 1.000.000đ

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải nước thải vào nguồn: 9.505.000đ

- Hỗ trợ xăng xe:

7 người x 3 lít/người/ngày x 27.000 đ/lít x 15 ngày = 8.505.000đ

- Mua văn phòng phẩm phục vụ đoàn kiểm tra: 1.000.000 đ

2. Tài nguyên khoáng sản

- Thanh tra, kiểm tra việc hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện: 12.340.000đ

- Hỗ trợ xăng xe:

7 người x 3 lít/người/ngày x 27.000 đ/lít x 20 ngày = 11.340.000đ

- Mua văn phòng phẩm phục vụ đoàn kiểm tra: 1000.000 đ

III. Môi trường: 2.412.340.000 (Hai tỷ bốn trăm mười hai triệu ba trăm bốn chục nghìn đồng chẵn)

1. Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường tổng hợp, dự báo diễn biến môi trường: 200.000.000đ

Điều tra lấy mẫu phân tích đất, nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải), không khí,…để đưa ra những đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và dự báo diễn biến môi trường; điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường của huyện.

2. Hỗ trợ các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường: 80.000.000đ

- Thu gom xử lý, chôn lấp rác thải sinh hoạt, nông nghiệp: 48.000.000đ.

- 16 thùng rác loại 120 lít đặt tại các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng trên địa bàn huyện: 16 thùng x 2.000.000đ/thùng = 32.000.000đ

3. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường; tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn huyện, xã: 70.000.000đ

- Hợp đồng với đài phát thanh truyền hình tuyên truyền huyện: 7.000.000đ

+ Tuyên truyền Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên Nước, Luật Khoáng Sản, và một số văn bản quy phạm pháp luật khác; thực hiện các tin bài, phóng sự phản ánh về các vấn đề tốt chưa tốt theo chủ đề trên, các diễn biến trên địa bàn huyện liên quan đến lĩnh vực môi trường.

- Làm các cụm panô tuyên truyền môi trường: 60.000.000đ.

- Mua tài liệu, sách báo phục vụ công tác chuyên môn: Tài liệu (sách chuyên môn, tập quy định về tiêu chuẩn nước, đất, không khí, độ ồn,…), một số báo khác: 3.000.000đ.

4- Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường: 27.340.000đ

- Hỗ trợ xăng xe:

7 người x 3 lít/người/ngày x 27.000 đ/lít x 20 ngày = 11.340.000đ

- Mua văn phòng phẩm phục vụ đoàn kiểm tra: 1000.000 đ

- Kinh phí phân tích mẫu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra: 15.000.000 đ

- Mua 01 máy vi tính để phục vụ cho công tác chuyên môn về môi trường.

5- Các hoạt động môi trường khác: 35.000.000đ

- Chi phí phục vụ hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6: 7.000.000đ

- Chi phí phục vụ hoạt động hưởng ứng ngày làm cho thế giới sạch hơn 15/9: 8.000.000đ.

- Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường (bao gồm thu thập, xử lý và trao đổi thông tin): 20.000.000đ

7. Kinh phí xây dựng cơ bản: 2.000.000.000đ

Xây dựng bãi chôn lấp, xử lý rác thải rắn sinh hoạt tập trung của huyện: 150.000.000.000đ vốn do trung ương và ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh (trong năm 2014 dự kiến kinh phí chuẩn bị đầu tư 2.000.000.000đ).

è Tổng kinh phí thực hiện:  5.812.340.000đ (Năm tỷ tám trăm mười hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

Trên đây là báo công tác của phòng Tài nguyên và Môi trường 10 tháng năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014./.

Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG                     

- UBND huyện (báo cáo);

    - Phòng TC – KH;                                                                                                                

    -Lưu.                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                  Hoàng Công Hiếu

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng