Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Nội vụ huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Nội vụ huyện
Kế hoạch phát triển thanh niên năm 2014 

 ỦY BAN NHẤN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

    Số:  1474/KH-UBND                                 Đơn Dương, ngày 23  tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH

Chương trình phát triển thanh niên năm 2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xây dựng đội ngũ thanh niên huyện Đơn Dương phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Có lòng yêu nước, đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập Quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong trong lao động tập thể, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn Huyện.

Rèn luyện cho thanh niên bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, yêu chủ nghĩa xã hội, lý tưởng và đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm, nghĩa vụ với xã hội.

Tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ có năng lực trong các cơ quan Nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội khác.

Nâng cao chất lượng nguồn lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên trên địa bàn huyện.

Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên, tự rèn luyện kỹ năng sống để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống và pháp luật cho thanh niên

a. Nội dung tuyên truyền

Phổ biến chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội. Trong đó tập trung phổ biến Hiến pháp sửa đổi, luật đất đai sửa đổi. Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; các văn bản pháp luật về đất đai; Giải phóng mặt bằng; Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và các tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặt quyền kinh tế, thềm lục địa…

Đẩy mạnh phổ biến các văn bản mới có hiệu lực thi hành như: Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Giáo dục Đại học, Luật phòng chống rửa tiền, Luật phòng chống mua bán người, Luật Quảng cáo, Luật giá, Luật Tài nguyên nước, Luật Giám định tư pháp, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Nghĩa vụ quân sự, các chỉ thị, văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Kế hoạch triển khai phong trào xây dựng huyện nông thôn mới.

Thực hiện có nề nếp và duy trì thường xuyên hoạt động “ Ngày pháp luật” theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND ngày 01/4/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Nội dung sinh hoạt “ Ngày pháp luật” phải thường xuyên được đổi mới, tập trung vào các văn bản pháp luật mới liên quan thiết thực đến đời sống cán bộ và đông đảo các tầng lớp nhân dân và những trọng tâm công tác của địa phương, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các ngành, đoàn thể. Quan tâm phối hợp với huyện Đoàn hướng dẫn Đoàn thanh niên khối trường học chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên trong trường học.

b. Các hình thưc phổ biến

Căn cứ vào điều kiện thực tế, việc phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện trong năm 2014 được thực hiện thông qua các hình thức sau:

- Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật.

- Tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận với nội dung, chuyên đề về pháp luật; tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật.

- Phối hợp tuyên tuyền, phổ biến giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật qua tủ sách pháp luật; qua công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở...

- Chú trọng hoạt động tuyên truyền trực quan (tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền) vào các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

- Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao hiệu quả của các Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng chống tội phạm, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

- Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ gia đình văn hóa, các buổi họp ở khu dân cư.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo tiền đề cho thanh niên lập thân, lập nghiệp

Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện về học tập, lao động, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho thanh niên, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao. Ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật và thanh niên vùng đô thị hóa.

3. Tổ chức hướng nghiệp, định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên

a. Thanh niên với Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Tổ chức các lớp tập huấn về  xây dựng NTM cho các cán bộ làm công tác thanh niên, qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức thanh niên bằng các hoạt động cụ thể như:

Vận động nông dân hiến đất và góp ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới;

Tham gia kiểm tra giám sát tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng; tích cực tham gia phát triển sản xuất, phấn đầu nâng cao thu nhập;

Tăng cường phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hiệu quả hơn.

Vận động nông dân liên kết hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để giúp đỡ, hỗ trợ nông dân đầu vào, đầu ra được thuận lợi;

Tích cực vận động nông dân áp dụng các kiến thức về khoa học kỹ thuật để sản xuất ra các sản phẩm an toàn; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các ngành nghề.

b. Các lớp tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho thanh niên:

UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp tiến hành tổ chức các lớp (khoảng 10 lớp) chuyển giao khoa học kỹ thuật đến thanh niên nông thôn cho các đoàn viên thanh niên tham gia đặc biệt là thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số.

Chú trọng mở các lớp tập huấn về kỹ thuật vỗ béo bò thịt, kỹ thuật trồng lúa “ba giảm ba tăng”, kỹ thuật trồng bắp cao sản, quy trình trồng và sản xuất giống mới như hoa hồng môn, hoa lan,… lớp tập huấn về cách phòng trừ sâu bệnh trên vật nuôi và cây trồng.

Thực hiện các chương trình chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau hoa theo hướng công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa và phát triển kinh tế trang trại.

c. Chỉ tiêu đào tạo nghề:

Dự kiến sẽ thực hiện khoảng 15 lớp với 460 học viên, cụ thể:

+ Nghề trồng trọt: 05 lớp với 150 học viên

+ Nghề chăn nuôi – Thú y : 05 lớp với 150 học viên

+ Nghề điện dân dụng: 02 lớp với 50 học viên

+ Nghề sửa máy nông nghiệp: 03 lớp với 110 học viên.

d. Công tác hướng nghiệp:

Dự kiến có khoảng 1500 đến 2000 thanh niên được hướng nghiệp.

đ. Giải quyết việc làm cho Thanh niên:

Năm 2014 dự kiến sẽ giải quyết khoảng 700 đến 800 việc làm cho thanh niên trong toàn huyện (bao gồm giải quyết việc làm tại chổ, XKLĐ, tuyển dụng cho các doanh nghiệp).

4. Giáo dục sức khỏe sinh sản

Mở 11 lớp tập huấn kiến thức SKSS tuổi vị thành niên, thanh niên tại 10 xã thị trấn và 1 lớp tại huyện.

Triển khai góc thân thiện vị thành niên, thanh niên tại các xã, thị trấn.

Triển khai phòng tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho thanh niên đến độ tuổi kết hôn tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Huyện.

Triển khai giáo dục sức khỏe học đường tại 20 điểm trường (06 trường THPT, 14 trường THCS) trên địa bàn Huyện.

Tổ chức khám sức khỏe tuổi vị thành niên, thanh niên: tổ chức 10 buổi tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

5. Xây dựng thiết chế văn hóa và môi trường sống lành mạnh cho thanh niên

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, nhằm kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, nhất là qua mạng Internet, viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp, phổ thông nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể dục thể thao.

Nâng cao sức khỏe thể chất, tầm vóc, giáo dục sức khỏe sinh sản. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên.

Tạo môi trường và điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho họ. Khuyến khích thanh niên tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội, các sản phẩm văn hóa đồi trụy, phản động, tệ nạn ma túy, mại dâm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.    Phòng nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ đối với thanh niên. Trên cơ sở đó báo cáo và đề xuất với UBND huyện hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thanh niên và Công tác thanh niên trên địa bàn huyện.

 

 

Cứ cán bộ tham gia các lớp tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên, các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình thanh niên Đơn Dương năm 2014, định kỳ tổng hợp, báo cáo về UBND huyện, UBND tỉnh và Sở Nội vụ về kết quả thực hiện.

2.       Phòng Tài chính-Kế hoạch

Đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên, hướng dẫn các xã, thị trấn bố trí kinh phí hợp lý để đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên năm 2014.

3.       Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện. Lập kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới cho thanh niên.

Phối hợp với các phòng, cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá kết quả thực hiện đánh giá việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ đối với thanh niên.

4.       Phòng Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn thực hiện tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện; phối hợp tổ chức hội nghị về giao thông đường bộ cho thanh niên; tổ chức hội thi thanh niên với kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

5.       Phòng Nông nghiệp

Tiếp tục tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp với Huyện đoàn triển khai phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

6.       Phòng Y tế

Chủ trì, phối hợp với các phòng, các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong phòng chống HIV/AIDS, ma túy. Phổ biến kỹ năng làm cha mẹ, sức khỏe sinh sản cho thanh niên trên địa bàn huyện.

7.       Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, tổ chức hướng nghiệp cho học sinh trong độ tuổi hoàn thành trung học cơ sở. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện nội dung, nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, kiến thức phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường trong 100% các trường học.

8.       Phòng Văn hóa-Thông tin

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, địa phương xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên trong việc rèn luyện sức khỏe.

Phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác quản lý các điểm internet để hạn chế tình trạng học sinh nghiện game bỏ học, truy cập vào nhưng trang web có nội dung không lành mạnh.

9.       Công an huyện và BCH Quân sự huyện

Phối hợp với các ngành tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự; huấn luyện cho thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Bồi dưỡng chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, dạy nghề trên địa bàn huyện.

10.        Huyện đoàn

Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể để có thể thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên huyện Đơn Dương năm 2014. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, lý tưởng và các bài chính trị do Ban tuyên giáo Trung ương và Trung ương đoàn biên soạn cho thanh niên.

11.        UBND các xã, thị trấn

Xây dựng, thực hiện Kế hoạch phát triển thanh niên năm 2014 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khảo sát, phân tích tình hình thanh niên ở địa phương mình, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên ở địa phương.

Trên đay là Kế hoạch Chương trình phát triển thanh niên năm 2014 trên địa bàn huyện Đơn Dương./.

 

Nơi nhận:                                                                                       KT. CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ;                                                                                                          

- TT HU, HĐND, UBND huyện;

- LĐVP;

- Các phòng, cơ quan thực hiện;                                                       (Đã ký)

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

 

 

                                                                                                                    Lê Hữu Túc

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng