Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Nội vụ huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Nội vụ huyện
Báo cáo công tác ngành nội vụ 9 tháng 

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

        PHÒNG NỘI VỤ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số:         / BC-NV                                 Đơn Dương , ngày       tháng 9  năm 2013

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2013

               

 

Thực hiện Công văn số 992/UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của UBND huyện Đơn Dương về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội, 9 tháng đầu năm 2013; Phòng Nội vụ huyện Đơn Dương báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác 9 tháng đầu  năm 2013 trên các lĩnh vực tổ chức, bộ máy, cán bộ, xây dựng chính quyền cơ sở, Thi đua khen thưởng, Công tác tôn giáo….v.v. như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC: Tham mưu cho TT UBND huyện

1. Tổ chức  bộ máy & công tác cán bộ:

 a) Tổ chức bộ máy: 9 tháng đầu năm 2013 Phòng Nội vụ đang làm thủ tục tham mưu UBND huyện ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Giáo  dục & Đào huyện.

b) Công tác cán bộ: Công tác tổ chức cán bộ, công chức, công tác thực hiện các chế độ chính sách, kế hoạch quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020 cho các phòng ban chuyên môn đó được Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong năm & kế hoạch giai đoạn 2010 - 2015, cử cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng.v.v…

Cụ thể một số công tác như sau:

 - Trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng CBCC: 9 tháng đầu năm 2013 Phòng Nội vụ huyện đó tham mưu UBND Huyện quyết định 04 CBCC tham gia học lớp Trung cấp Chính trị tỉnh; 03 CBCC tham gia học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 02 CBCC đi tham gia tập huấn nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành cấp phòng; Lập danh sách cử 02 đợt cho Chỉ huy trưởng quân sự tại 10 xã, thị trấn tham gia lớp tập huấn quân sự năm 2013 và một số CBCC được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ….

- Công tác sắp xếp lại đội ngũ cán bộ: Tham mưu UBND huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy điều động và bổ nhiệm  01 Phó trưởng Phòng Tài nguyên, 01 Phó Giám đốc trung tâm Nông nghiệp huyện, bổ nhiệm lại 01 Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, 01 Trưởng phòng Y tế, 01Phó trưởng phòng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn, điều động và bổ nhiệm 07 cán bộ quản lý trường học; Tham mưu cho TT UBND huyện tiếp nhận và phân công tác 20 công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2012 về UBND huyện công tác; Tham mưu UBND huyện phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 02 Phó chủ tịch xã, thị trấn ( Dran, xã Lạc Lâm) và phê chuân kết quả bầu bổ sung 01 Uỷ viên UBND xã Tu Tra; đồng thời thỏa thuận cho các cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn ký hợp đồng lao động và bố trí cán bộ không chuyên trách theo quy định như: Công chức phụ trách Địa chính – Xây dựng, Văn phòng – Thống kê tại UBND xã Quảng Lập, bổ trí phó công an xã Lạc Lâm, Cán bộ phụ trách tư pháp hộ tịch UBND xã Lạc Lâm, Pró, Ka Đơn…

 - Biên chế quỹ tiền lương:  Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện để Lập kế hoạch biên chế năm 2013 các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

- Công tác giải quyết chế độ chính sách: Thực hiện chuyển xếp lương cho cán bộ chuyên trách cấp xã theo Nghị định 92/2009/NĐ – CP của Chính phủ gồm các chức danh trưởng, phó các đoàn thể tại các xã, thị trấn; Đồng thời xếp lương theo bằng cấp chuyên môn đối với số CBCC đó có bằng cấp chuyên môn theo quy định cho 21 CBCC cấp xã có bằng Cử nhân sinh học nông nghiệp.

2. Công tác xây dựng chính quyền cấp xã, thị trấn:

Đối với công tác xây dựng chính quyền cơ sở xã, thị trấn, Phòng Nội vụ để chủ động trong tham mưu đề xuất giúp TT UBND huyện theo dõi, nắm bắt những thay đổi để kịp thời phê chuẩn, bổ nhiệm cán bộ hoặc thôi bổ nhiệm, miễn nhiệm, lập thủ tục cho nghỉ việc hưởng BHXH, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng v.v…và điều chỉnh danh sách theo Nghị định  của Chính phủ.

Phòng Nội vụ huyện đó chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ, báo cáo … phục vụ tốt cho cho đoàn kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTg  ngày 05/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ  tại huyện.

Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc tuyển chọn tri thức trẻ là người dân tộc thiếu số gốc Tây Nguyên có trình độ đại học tăng cường về làm Phó chủ tịch các xã Tu Tra, Đạ Ròn, Ka Đơn, Pró và hiện nay đang tổ chức hướng dẫn thực tập cho 04 trí thức trẻ được đi đào tạo về tập huấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện đã chủ trì cùng với Phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND thị trấn Thạnh mỹ, UBND xã Lạc lâm tiến hành kiểm tra, đề xuất Thường trực UBND huyện giải quyết đoạn ranh giới 364 ( cống Bà bét ) giữa Thị trấn Thạnh mỹ và xã Lạc Lâm bị thay đổi về hiện trạng và đoạn ranh giới 364 giữa xã Ka Đơn và Próh.

3. Công tác Thi đua – Khen thưởng:

Năm 2013 là năm tiền đề để thực hiện thành công kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) Nghị quyết XI của Đảng. Với tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm UBND huyện Đơn Dương đã có Thông báo 26/TB-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2013 về việc chỉ định cụm trưởng, khối trưởng thi đua trên địa bàn;

Đặc biệt, với chức năng, nhiệm vụ của thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, Phòng Nội vụ đã tham mưu xây dựng Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 07 tháng 3 năm 2013 của HĐTĐKT  về việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào Thi đua yêu nước huyện Đơn Dương  năm 2013 và Kế hoạch 257/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 về việc hưởng ứng phong trào yêu nước và tổ chức các hoạt động 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi  Thi đua ái quốc- Ngày truyền thống yêu nước 11/6/2013.

Tham mưu UBND huyện tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng và giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục, thể thao giữa các huyện trong Cụm thi đua số 02 của tỉnh Lâm Đồng (gồm các huyện: Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương).

Về công tác khen thưởng, trong 9 tháng đầu năm 2013 UBND huyện đã ban hành 42 quyết định: khen thưởng cho 137 tập thể và 169 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm công tác 2012, thu ngân sách Nhà nước, phòng trào phòng chống tội phạm, công tác xây dựng Đảng, hoạt động hè, Hội trại tòng quân; Công nhận cho 28 tập thể lao động tiên tiến; 1016 Cá nhân Lao động tiên tiến, 150 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 27 tập thể đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”….

4. Công tác Cải cách thủ tục hành chính:

Trong 9 tháng đầu năm 2013, Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương nhằm triển khai rộng khắp đến cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính được UBND huyện Đơn Dương triển khai thực hiện đem lại một số kết quả nhất định, tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân. Các loại công việc đó đựơc giải quyết đúng theo thời gian quy định, không để cho nhân dân đi lại nhiều lần và  đa số tổ chức, công dân đều phấn khởi, đồng tình ủng hộ vì tất cả các lọai hồ sơ của tổ chức công dân đều được tiếp nhận, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, không có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, khó khăn cho nhân dân; tổ chức, công dân khi đến nộp và nhận hồ sơ được đón tiếp niềm nở, được hướng dẫn tận tình.

Trong cơ quan đơn vị thường xuyên chấn chỉnh lề lối làm việc, đảm bảo đúng giờ, tổ chức sinh hoạt và hội họp thường xuyên nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, các mặt công tác và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, có sự đóng góp tham gia ý kiến của từng cán bộ, công chức.

Vừa qua, Phòng Nội vụ đã tiến hành đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2013, kết quả đạt 65,12% cán bộ, công chức viên chức tham gia, vuợt 15,12% so với yêu cầu của tỉnh.

Trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng 8 vừa qua, Phòng Nội vụ đã phối hợp với VP HDND và UBND, VP ĐKQSD Đất, Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính đối 6/10 xã, thị trấn thuộc huyện. Về cơ bản đã kịp thời góp ý, nêu ra những mặt đạt và chưa đạt để các cơ quan đơn vị kịp thời sửa đổi nhằm nâng cao chất luợng phục vụ nhân dân, đổi mới trong công tác cải cách hành chính.

5. Công tác Lưu trữ.

Tiếp tục thực hiện công tác thường xuyên như: Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo các nội dung tại Pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2001, các Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ, các quy định về ban hành văn bản QPPL …từ đó đó giảm dần các sai sót, vi phạm. Quản lý và kiểm tra trong việc giao nộp hồ sơ vào lưu trữ, thực hiện tốt việc bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng, khai thác tài liệu lưu trữ. Tiếp tục chỉnh lý tài liệu còn tồn đọng kể từ năm 2009 đến nay;

6. Công tác tôn giáo

  Nhìn chung tình hình tôn giáo 9 tháng đầu năm ổn định các tôn giáo trên địa bàn huyện sinh hoạt và hoạt động theo đúng các quy định của nhà nước. Bà con có đạo trên địa bàn huyện yên tâm làm ăn, phấn khởi tin vào các chủ trương của Đảng pháp luật của nhà nước.

Tiếp tục tham mưu, đề xuất cho UBND huyện giải quyết các vấn liên quan trên các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, phong chức, bổ nhiệm chức sắc, đi học…

Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên – Môi trường huyện tiến hành kiểm tra việc xây dựng cũng như việc mua bán, hiến tặng đất của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.

Phối hợp cùng Công an huyện theo dõi các tổ chức tôn giáo trên địa bàn có móc nối và liên hệ với người nước ngoài.

Tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động trên mọi lĩnh vực của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.

7. Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên:

Trong 9 tháng đầu năm 2013, Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 về việc ban hành Kế hoạch Chương trình phát triển thanh niên năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương; Công văn số 251/UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 về việc tổ chức diễn đàn lãnh đạo đối thoại với thanh niên năm 2013. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch phát động tháng thanh niên – tháng 3 năm 2013; và tổ chức thành công Hội trại Đồng Tiến VIII

II. PHƯƠNG HƯỚNG 03 THÁNG CUỐI NĂM 2013:

1. Về tổ chức công chức:

- Tiếp tục cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch và theo yêu cầu của Sở Nội vụ.

- Thực hiện nâng bậc lương đợt 02/2013 theo định kỳ và  tiếp tục chuyển xếp lương đợt 2 cho một số CBCC cấp xã có bằng Cử nhân sinh học nông nghiệp.

- Phối hợp cùng Ban tổ chức HU tham mưu cho TT UBND huyện xây dựng quy họach cán bộ 2015 -2020 trong các đơn vị giáo dục và bố trí sắp xếp lại cán bộ quản lý trường học trên địa bàn huyện.

- Thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 158 một số chức danh ở các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

2. Công tác xây dựng chính quyền:

- Cử CBCC trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa chuyên môn theo yêu cầu.

- Thống nhất hợp đồng lao động một số chức danh công chức còn thiếu ở 1 số xã, thị trấn cũng như bố trí chức danh những người hoạt động không chuyên trách.

- Tổ chức đánh giá phân loại chính quyền năm 2013 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

3. Công tác thi đua – khen thưởng.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đấy mạnh phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Phát động Cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực.

- Tiếp tục đề xuất khen thưởng đột xuất cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng còn lại, phát hiện và nhân rộng điển hình tiến tiến.

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ Cán bộ có đóng góp lâu dài cho huyện nhà để đề nghị khen thưởng bậc cao.

4.  Công tác tôn giáo:

Tiếp tục theo dõi và nắm bắt các hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện, kịp thời báo cáo và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề nhạy cảm như về đất tôn giáo, xây dựng…

5. Công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2013 và  kế hoạch cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn huyện Đơn Dương

- Thực hiện báo cáo tình hình cải cách thủ tục hành chính theo thời gian quy định của Sở Nội vụ và UBND tỉnh.

6. Công tác Thanh niên và Hội

Tiếp tục thực hiện công việc thuờng xuyên, nắm bắt những vấn đề phát sinh có liên quan, kịp thời tham mưu cho UBND huyện.

7. Công tác Văn thư – lưu trữ và một số công tác khác:

- Tiếp tục chỉnh lý tài liệu còn tồn đọng các năm trước. Triển khai các kế hoạch văn thư lưu trữ đó ban hành từ đầu năm

Ngoài ra, cần thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường vụ Huyện uỷ – TT HĐND & TT UBND huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2013 và phương hướng thực hiện trong 3 tháng còn lại của Phòng Nội vụ huyện Đơn Dương./.

 

Nơi nhận:                                                                                     KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- TT Huyện ủy (b/c);

- TT UBND Huyện;                                                                                     (Đã ký)

- Ban TC Huyện ủy;

- Chánh VP HĐND & UBND huyện;

- Lưu NV.                                             

 

 

                                                                                                        Nguyễn Văn Vinh

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng