GIÁM SÁT XÃ HỘI NĂM 2019 

Thực hiện Quyết định 217 QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về "Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội". Ngày 6/11/2019, Ban thường vụ Huyện đoàn thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Kế hoạch số 44 KH/UBND ngày 18/3/2019 của UBND huyện Di Linh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Di Linh năm 2019 đối với UBND xã Hòa Bắc và UBND xã Tân Thượng.

 

Tại buổi làm việc, UBND xã đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển thanh niên tại đơn vị trong năm 2019, bên cạnh đó Đoàn giám sát được nghe ý kiến cụ thể, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên địa phương đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên và việc triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên của UBND xã. Qua giám sát đã chỉ ra được những mặt đạt được, chưa đạt được trong việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên của hai địa phương, đoàn đã có những kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác này và tiếp thu các kiến nghị của địa phương để báo cáo các cấp có thẩm quyền.

                                                                                                            Huyện đoàn