UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN THỰC HIỆN GIÁM SÁT XÃ HỘI 

Ngày 29/4/2020, Đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thành lập gồm Ban thường trực Uỷ ban MTTQ và lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội huyện đã tiến hành giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống đối với cán bộ được quy hoạch vào cấp uỷ xã Tân Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Thị Tứ- thay mặt Đảng uỷ xã Tân Nghĩa thông qua báo cáo thể hiện các nội dung, biện pháp của Đảng uỷ đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống,học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, Nhân dân nói chung và cán bộ được quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó Đoàn giám sát đã phát phiếu khảo sát các mức độ đối với từng tiêu chí rèn luyện của cán bộ đưa vào quy hoạch cấp uỷ theo từng nhóm đối tượng.

 

Tại buổi giám sát Đoàn đã công bố kết quả khảo sát: đa số cán bộ được đưa vào quy hoạch được đánh giá mức độ Tốt, Bình thường, không có đánh giá nào không Tốt. Đoàn giám sát đề nghị Đảng uỷ xã Tân Nghĩa tiếp tục có các biện pháp giúp cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ đưa vào quy hoạch cấp uỷ tiếp tục rèn luyện,phấn đấu đồng thời kịp thời gặp gỡ, nhắc nhở đối với các trường hợp có biểu hiện không tốt (nếu có).

                                                                                                        BBT