Skip to main content

UBND huyện Di Linh

UBND huyện Di Linh
Giới thiệu
Các phòng ban
Các đơn vị sự nghiệp
Các xã, thị trấn
muc truyen hinh dia phuong
danh bạ thư điện tử huyện
danh ba cac cơ quan đơn vị
Danh sách lãnh đạo HĐND-UBND huyện
Danh sách lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện
  
UBND huyện Di Linh > All Site Content  

All Site Content

This page shows all the libraries, lists, discussion boards, and surveys in this Web site. Click the name of a library or list to view its contents. The Recycle Bin contains deleted items. To create a new library or list, click Create.
View: 
  Name Description Items Last Modified

  Document Libraries

Danh bạ hộp thư điện tử Danh bạ hộp thư điện tử    0 6 years ago
Documents Documents  This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.  1 4 years ago
Images Images  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  0 6 years ago
MỤC TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG MỤC TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG    0 4 years ago
Pages Pages  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  7 2 years ago

  Picture Libraries

There are no picture libraries.

  Lists

Workflow Tasks Workflow Tasks  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 6 years ago

  Discussion Boards

Trả lời câu hỏi công dân Trả lời câu hỏi công dân    0 6 years ago

  Surveys

There are no surveys.

  Sites and Workspaces

Sharepoint Site Các đơn vị sự nghiệp  4 months ago
Sharepoint Site Các phòng ban  2 years ago
Sharepoint Site Các xã, thị trấn  2 years ago
Sharepoint Site Lịch công tác  4 months ago
Sharepoint Site muc truyen hinh dia phuong  3 years ago

  Recycle Bin

Recycle Bin Recycle Bin  Use this page to restore items that you have deleted from this site, or to empty deleted items. 0