Liên Đoàn lao Động huyện Di Linh 

Liên đoàn Lao động huyện Di Linh

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Liên đoàn Lao động huyện Di Linh

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo-TT Di Linh-Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:

Email: ldlddilinh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Nguyễn Bình Định

Chủ tịch

- Chịu trách nhiệm chung về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong toàn huyện; làm chủ tài khoản. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và cán bộ, công tác giải quyết chế độ chính sách.

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

2

Vũ Văn Toán

Phó Chủ tịch

- Chịu trách nhiệm phụ trách phong trào CNVCLĐ, công tác kiểm tra, công tác thi đua, cùng với Chủ tịch điều hành mọi hoạt động của Liên đoàn Lao động huyện và thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc của Chủ tịch khi được Chủ tịch ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.

 

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động huyện được quy định trong Luật Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cụ thể như sau:

a. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp BCH CĐCS trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho CĐCS hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được CĐCS hoặc người lao động ủy quyền.

b. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

c. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ.

d. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

đ. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham những và các tệ nạ xã hội.

e. Thực hiện công tác phat triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công tác tổ chức, cán bộ, theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.