Công khai TTHC 
New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI HUYỆN DI LINH

( 299 TTHC + 04 TTHC đặc thù)

Số thủ tục

STT

TÊN THỦ TỤC

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ ( QĐ 2544/QĐ-UBND ngày 11/12/2013)

1

1

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng.

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017)

2

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

3

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

4

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

5

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

6

5

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

7

6

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

8

7

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

9

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

10

9

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

11

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

12

11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

13

12

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH (QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017)

14

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

15

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

16

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

17

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

18

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

19

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

20

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

21

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

22

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

23

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

24

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

25

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

26

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

27

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

28

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

29

16

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018)
30 1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật
31 2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
32

3

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 4/7/2019)

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN

33

1

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
34

2

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
35

3

Chuyển trường phổ thông dân tộc bán trú
36

4

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
37

5

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
38

6

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
39

7

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiều học tư thục
40

8

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
41

9

Giải thể trường tiểu học ( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
42

10

Công nhận trường tiều học đạt mức chất lượng tối thiểu
43

11

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mẩm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
44

12

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
45

13

Giải thể trường mầu giáo, trường mầm non, nhà trẻ ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
46

14

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
47

15

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
48

16

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
49

17

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
50

18

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiều học, trường trung học cơ sở
51

19

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
52

20

Quy trình đánh giá, xếp loại " Cộng đồng học tập" cấp xã
53 21 Xét , duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang  học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
54 22 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
II TTHC THUỘC THẦM QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
55 23 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
56 24 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
57 25 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
58 26 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
59 27 Cho phép trường tiều học hoạt động gíao dục
60 28 Cho phép trường tiểu học hoạt động trở lại
61 29 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
62

30

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
63

31

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
64

32

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
65 33 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài trời chính khóa
66 34 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
67 35 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
68 36 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
69 37 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
70 38 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
71 39 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ  (QĐ 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018)

A

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
72 1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
73 2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
74 3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
75 4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
76 5 Cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh
B Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
77 6 Đăng ký hợp tác xã
78 7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
79 8 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
80 9 Đăng ký hợp tác xã chia
81 10 Đăng ký hợp tác xã tách
82 11 Đăng ký hợp tác xã hợp nhất
83 12 Đăng ký hợp tác xã sáp nhập
84 13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
85 14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
86 15 Cấp lại giấy chứng nhận ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
87 16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
88 17 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
89 18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã
90 19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
91 20 Thông báo về việc góp vốn mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
92 21 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
93 22 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
94 23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
95 24 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
C Lĩnh vực đấu thầu
96 25 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
97 26 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
98 27 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu
99 28 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)

A Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản
100 1 Kê khai giá
101 2 Đăng ký giá
B Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
102 3 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
103 4 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VÀ DU LỊCH (QĐ 1181/QĐ-UBND ngày 30/05/2019)

LĨNH VỰC VĂN HÓA

104

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

105

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

106

3

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke ( do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)
107

4

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn

108 5

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân ( thư viện có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản)

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

109 6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

110 7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

111 8

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

112 9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

113 10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
114 11

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

115 12 Thủ tục công nhận lần đầu " Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" , "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", " Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
116 13 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
117 14 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
118 15 Công nhận lần đầu " Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
119 16 Công nhận lại  " Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
120 17 Công nhận lần đầu " Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"
121

18

Công nhận lại " Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"
LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018)

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

122

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

123

2

Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

124 1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

125 2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

126 3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

127 4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

128

1

Đăng ký khai thác nước dưới đất

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

129 1 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
130 2

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

131 3

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

132 4

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

133

5

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

134 6

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

135 7

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

136

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

137

2

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (QĐ 789/QĐ-UBND ngày 10/04/2019)

138 1 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
139 2 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
140 3 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
141 4 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
142 5 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá
143 6 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá
144 7 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
145 8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
146 9 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
147 10 Cấp giấy phép bán lẻ rượu
148 11 cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu
149 12 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu
150 13 Cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
151 14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
152 15 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
153 16 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
154 17 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
155 18 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
156 19 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
157 20 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thuỷ điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (QĐ 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2019) ;QĐ 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

158

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh 9 trường hợp thiết kế 01 bước )

159

2

cấp giấy phép xây dựng ( GPXD) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

160 3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

161 4

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

162 5

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

163 6

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

164 7

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

165 8

Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

166 9 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
167 10

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI (QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/04/2019)
168 1 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
169 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
170 3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
171 4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

172 5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

173 6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

174 7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

175 8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

176 9 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
177 10 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
178 11 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
179 12 Chấp thuận chủ trương xây dựng xây dựng bến thủy nội địa

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH - XÃ HỘI (QĐ 1194/QĐ-UBND ngày 03/06/2019; QĐ 1948/QĐ-UBND ngày 12/09/2019 )
A Thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực dạy nghề
180 2 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Lĩnh vực lao động tiền lương
181 3 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp (TTHC này đã được đơn giản hóa về đối tượng thực hiện TTHC)
Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
182 4 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
183 5 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
184 6 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
185 7 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội
186 8 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
187 9 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
188 10 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
189 11 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
190 12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
191 13 Dừng trợ giúp xã hội tại sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Lĩnh vực Người có công
192 14 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
193 15 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
B TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
194 16 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
195 17 Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
196 18 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
197 19 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
198 20 Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)
199 21 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
200 22 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
201 23 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
202 24 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công tử trần
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
203 25 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
204 26 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
205 27 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
C Liên thông UBND xã - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
206 28 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
D Liên thông các cấp
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
207 29 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Lĩnh vực Người có công
208 30 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia
209 31 Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
210 32 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
211 33 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
212 34 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
213 35 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
214 36 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng
215 37 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
216 38 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về không còn giấy tờ
217 39 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
218 40 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi torng giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
219 41 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ
220 42 Giải quyết chế độ người có công với cách mạng
221 43 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trường hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
222 44 Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công
223 45 Giải quyết hưởng chế độ ưu dãi đối với người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
224 46 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất động hóa học
225 47 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 9/7/2019)

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
226

1

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

227

2

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

228

3

Hỗ trợ dự án liên kết

229

4

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

230

5

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

231

6

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

232 7 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi UBND tỉnh phân cấp ( UBND huyện phê duyệt)
233 8 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận  hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện
234 9 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thầm quyền của UBND huyện
235 10 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện ( trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
236 11 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn thuộc thẩm quyền của UBND huyện ( trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
LÂM NGHIỆP
237 12 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh ( đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
238 13 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh ( đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
239 14 Xác nhận bảng kê lâm sản
THỦY SẢN
240 15 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng ( thuộc địa bàn quản lý)
241 16 Sửa đổi, bổ sung nội ding quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng ( thuộc địa bàn quản lý)
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
242 17 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

LĨNH VỰC Y TẾ (QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)

243

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

244

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

LĨNH VỰC THANH TRA (QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018)

A

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

245

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

246

2

Giải quyết khiếu nại lần hai

B

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

247

3

Giải quyết tố cáo

C

Lĩnh vực tiếp công dân

248

4

Tiếp công dân

D

Thủ tục xử lý đơn thư

249

5

Xử lý đơn thư

E

Thủ tục phòng chống tham nhũng

250

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

251

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

252

8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

253

9

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

254

10

Thủ tục thực hiện việc giải trình

THỦ TỤC ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN (QĐ 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016)

255 1

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap

256 2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Di Linh"

257 3

Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Di Linh"

258

4

Xác định vị trí xây dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dựng bảng quảng cáo trên đất công).
LĨNH VỰC NỘI VỤ (QĐ 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2017)

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

259

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

260

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

261

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

262

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý)

263

2

Thủ tục thành lập hội

264

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

265

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

266

5

Thủ tục đổi tên hội

267

6

Thủ tục hội tự giải thể

268

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

LĨNH VỰC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

269

1

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

270

2

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

271

3

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

272

4

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

273

5

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

274

6

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

275

7

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

276

8

Thủ tục đổi tên quỹ

277

9

Thủ tục quỹ tự giải thể

278

10

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

279

11

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

LĨNH VỰC TÔN GIÁO (QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018)

280

1

Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

281

2

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo nhiệu xã thuộc một huyện

282

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
283

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

284

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

285

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

286

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

287

8

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng của cơ sở tín ngượng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG (QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018)

288

1

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

289

2

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

290

3

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

291

4

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

292

5

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

293

6

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

294

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

295

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

LĨNH VỰC VIÊN CHỨC ( QĐ 2122/QĐ-UBND ngày 30/09/2019)
296 1 Thủ tục thi tuyển viên chức
297 2 Thủ tục xét tuyển viên chức
298 3 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
299 4 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018)
300 1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
301 2 Thủ tục phục hồi danh dự

LĨNH VỰC DÂN TỘC  (QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018)

302

1

Thủ tục bình xét người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:

303

2

Quy trình, thủ tục rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III: