Công khai TTHC 
New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI HUYỆN DI LINH

STT

TÊN THỦ TỤC

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng.

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

5

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

6

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

7

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

9

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

12

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

16

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật
2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

3

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN

1

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

2

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

3

Chuyển trường phổ thông dân tộc bán trú

4

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

5

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

6

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

7

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiều học tư thục

8

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

9

Giải thể trường tiểu học ( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

10

Công nhận trường tiều học đạt mức chất lượng tối thiểu

11

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mẩm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

12

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

13

Giải thể trường mầu giáo, trường mầm non, nhà trẻ ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

14

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

15

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

16

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

17

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

18

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiều học, trường trung học cơ sở

19

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

20

Quy trình đánh giá, xếp loại " Cộng đồng học tập" cấp xã
21 Xét , duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang  học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
22 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
II TTHC THUỘC THẦM QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
23 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
24 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
25 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
26 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
27 Cho phép trường tiều học hoạt động gíao dục
28 Cho phép trường tiểu học hoạt động trở lại
29 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

30

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

31

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

32

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
33 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài trời chính khóa
34 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
35 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
36 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
37 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
38 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
39 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

A

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
5 Cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh
B Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6 Đăng ký hợp tác xã
7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
8 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
9 Đăng ký hợp tác xã chia
10 Đăng ký hợp tác xã tách
11 Đăng ký hợp tác xã hợp nhất
12 Đăng ký hợp tác xã sáp nhập
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
15 Cấp lại giấy chứng nhận ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
17 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã
19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
20 Thông báo về việc góp vốn mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
21 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
22 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
24 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
C Lĩnh vực đấu thầu
25 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
26 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
27 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu
28 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

A Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản
1 Kê khai giá
2 Đăng ký giá
B Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
3 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
4 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

3

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke ( do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

4

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn

5

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân ( thư viện có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản)

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

8

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
11

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

12 Thủ tục công nhận lần đầu " Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" , "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", " Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
13 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
14 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
15 Công nhận lần đầu " Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
16 Công nhận lại  " Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
17 Công nhận lần đầu " Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

18

Công nhận lại " Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2

Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1

Đăng ký khai thác nước dưới đất

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
2

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

3

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

4

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

5

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

7

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
2 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
3 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
4 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
5 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá
6 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá
7 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
9 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
10 Cấp giấy phép bán lẻ rượu
11 cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu
12 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu
13 Cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
15 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
16 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
17 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
18 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
19 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
20 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thuỷ điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh 9 trường hợp thiết kế 01 bước )

2

cấp giấy phép xây dựng ( GPXD) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

4

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

5

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

6

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

7

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

8

Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

9 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
10 cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý
11

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1

Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè, san ủi mặt bằng, mở đường

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI
1 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

9 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
A Thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực An toàn lao động
1 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
Lĩnh vực dạy nghề
2 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Lĩnh vực lao động tiền lương
3 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp (TTHC này đã được đơn giản hóa về đối tượng thực hiện TTHC)
Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
4 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
5 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
6 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội
8 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
11 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
13 Dừng trợ giúp xã hội tại sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Lĩnh vực Người có công
14 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
15 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
B TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
16 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
17 Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
18 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
19 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
20 Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)
21 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
22 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
23 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
24 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công tử trần
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
25 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
26 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
27 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
C Liên thông UBND xã - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
28 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
D Liên thông các cấp
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
29 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Lĩnh vực Người có công
30 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia
31 Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
32 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
33 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
34 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
35 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
36 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng
37 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
38 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về không còn giấy tờ
39 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
40 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi torng giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
41 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ
42 Giải quyết chế độ người có công với cách mạng
43 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trường hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
44 Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công
45 Giải quyết hưởng chế độ ưu dãi đối với người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
46 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất động hóa học
47 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

2

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

3

Hỗ trợ dự án liên kết

4

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

5

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

6

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

7 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi UBND tỉnh phân cấp ( UBND huyện phê duyệt)
8 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận  hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện
9 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thầm quyền của UBND huyện
10 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện ( trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
11 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn thuộc thẩm quyền của UBND huyện ( trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
LÂM NGHIỆP
12 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh ( đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
13 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh ( đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
14 Xác nhận bảng kê lâm sản
THỦY SẢN
15 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng ( thuộc địa bàn quản lý)
16 Sửa đổi, bổ sung nội ding quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng ( thuộc địa bàn quản lý)
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
17 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

LĨNH VỰC Y TẾ

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

A

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Giải quyết khiếu nại lần hai

B

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

3

Giải quyết tố cáo

C

Lĩnh vực tiếp công dân

4

Tiếp công dân

D

Thủ tục xử lý đơn thư

5

Xử lý đơn thư

E

Thủ tục phòng chống tham nhũng

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

9

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

10

Thủ tục thực hiện việc giải trình

THỦ TỤC ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

1

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhậnCà phê Di LinH

3

Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cà phê Di Linh

4

Xác định vị trí xây dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dựng bảng quảng cáo trên đất công).

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý)

2

Thủ tục thành lập hội

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

5

Thủ tục đổi tên hội

6

Thủ tục hội tự giải thể

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

LĨNH VỰC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

1

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

2

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

3

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

4

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

5

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

6

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

7

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

8

Thủ tục đổi tên quỹ

9

Thủ tục quỹ tự giải thể

10

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

11

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

2

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo nhiệu xã thuộc một huyện

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

8

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngượng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

3

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

4

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

5

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

6

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
2 Thủ tục phục hồi danh dự

LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Thủ tục bình xét người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:

2

Quy trình, thủ tục rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III: