Công khai TTHC 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI H

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI HUYỆN DI LINH

( 310 TTHC + 04 TTHC đặc thù)

Số thủ tục

STT

TÊN THỦ TỤC


LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (QĐ 2544/QĐ-UBND ngày 11/12/2013)

1

1

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng.LĨNH VỰC TƯ PHÁP (QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017)

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

2

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

3

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

4

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

5

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

6

5

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

7

6

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

8

7

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

9

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

10

9

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

11

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

12

11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

13

12

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản


LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

14

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

15

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

16

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

17

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

18

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

19

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

20

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

21

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

22

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

23

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

24

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

25

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

26

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

27

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

28

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

29

16

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018)
30 1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật
31 2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
32

3

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 4/7/2019)


I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN

33

1

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
34

2

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
35

3

Chuyển trường phổ thông dân tộc bán trú
36

4

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
37

5

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
38

6

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
39

7

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiều học tư thục
40

8

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
41

9

Giải thể trường tiểu học ( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
42

10

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
43

11

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mẩm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
44

12

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
45

13

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
46

14

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
47

15

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
48

16

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
49

17

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
50

18

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở
51

19

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
52

20

Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
53 21 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
54 22 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

II TTHC THUỘC THẦM QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
55 23 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
56 24 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
57 25 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
58 26 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
59 27 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
60 28 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
61 29 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
62

30

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
63

31

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
64

32

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
65 33 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài trời chính khóa
66 34 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
67 35 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
68 36 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
69 37 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
70 38 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
71 39 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ (QĐ 2236/QĐ-UBND ngày 16/10/2019)

A

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
72 1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
73 2 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
74 3 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
75 4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
76 5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

B Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
77 6 Đăng ký thành lập hợp tác xã
78 7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
79 8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
80 9 Đăng ký khi hợp tác xã chia
81 10 Đăng ký khi hợp tác xã tách
82 11 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
83 12 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
84 13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
85 14 Giải thể tự nguyện hợp tác xã
86 15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
87 16 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
88 17 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
89 18 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
90 19 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
91 20 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
92 21 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH(QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)


A Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản
93 1 Kê khai giá
94 2 Đăng ký giá

B Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
95 3 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
96 4 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VÀ DU LỊCH (QĐ 816/QĐ-UBND ngày 08/5/2020)

LĨNH VỰC VĂN HÓA

97

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

98

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

99 3 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke ( do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
100 4 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke ( do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
101 5

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân ( thư viện có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản)


LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

102 6

Thủ tc Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

103 7

Thủ tc Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

104 8

Thủ tc cấp Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

105 9

Thủ tc Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

106 10 Thủ tc Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
107 11

Thủ tc Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

108 12 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa;Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
109 13 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
110 14 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
111 15 Thủ tc Công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
112 16 Thủ tc Công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
113 17 Thủ tc Công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
114

18

Thủ tc Công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018)

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

115

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

116

2

Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy


LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

117 1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

118 2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

119 3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

120 4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng


LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC(QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

121

1

Đăng ký khai thác nước dưới đất


LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

122 1 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
123 2

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

124 3

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

125 4

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

126

5

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

127 6

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

128 7

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.


LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

129

1

Đăng ký/ đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

130

2

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường


LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG(QĐ 789/QĐ-UBND ngày 10/04/2019; QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 20/12/2019; QĐ 793/QĐ-UBND ngày 05/05/2020)

131 1 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
132 2 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
133 3 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
134 4 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
135 5 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá
136 6 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá
137 7 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
138 8 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
139 9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
140 10 Cấp giấy phép bán lẻ rượu
141 11 cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu
142 12 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu
143 13 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
144 14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
145 15 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
146 16 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
147 17 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thuỷ điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
148 18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ( cấp huyện)
149 19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ( cấp huyện)

LĨNH VỰC XÂY DỰNG(QĐ 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2019) ;QĐ 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

150

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công,dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh ( trường hợp thiết kế 01 bước )

151

2

cấp giấy phép xây dựng ( GPXD) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

152 3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

153 4

Cấp giấy phép di dời công trình;đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

154 5

Điều chỉnh GPXDđối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

155 6

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

156 7

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

157 8

Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

158 9 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
159 10

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh


LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI (QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/04/2019)
160 1 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
161 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
162 3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
163 4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp;chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

164 5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không;thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

165 6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp;phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

166 7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan;đăng ký phương tiện thủy nội địa

167 8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai;thác trên đường thủy nội địa

168 9 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
169 10 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
170 11 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
171 12 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH - XÃ HỘI (QĐ 1194/QĐ-UBND ngày 03/06/2019;QĐ 1948/QĐ-UBND ngày 12/09/2019; QĐ 652/QĐ-UBND ngày 07/4/2020; QĐ 836/QĐ-UBND ngày 13/05/2020)

A Thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
172 1 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
173 2 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Lĩnh vực lao động tiền lương
174 3 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp;(TTHC này đã được đơn giản hóa về đối tượng thực hiện TTHC)

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
175 4 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
176 5 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
177 6 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
178 7 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội
179 8 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
180 9 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
181 10 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
182 11 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
183 12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
184 13 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Lĩnh vực Người có công
185 14 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
186 15 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

B TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
187 16 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
188 17 Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
189 18 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
190 19 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
191 20 Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)
192 21 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
193 22 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
194 23 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
195 24 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công tử trần

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
196 25 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
197 26 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
198 27 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

C Liên thông UBND xã - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
199 28 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

D Liên thông các cấp

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
200 29 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Lĩnh vực Người có công
201 30 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia
202 31 Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
203 32 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
204 33 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
205 34 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
206 35 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
207 36 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng
208 37 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
209 38 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về không còn giấy tờ
210 39 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
211 40 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
212 41 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ
213 42 Giải quyết chế độ người có công với cách mạng
214 43 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trường hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
215 44 Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công
216 45 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
217 46 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất động hóa học
218 47 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
    Lĩnh vực Lao động, tiền lương
219 48 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19
220 49 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19
    Lĩnh vực việc làm
221 50 Hỗ trợ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19
222 51 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
223 52 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 9/7/2019; QĐ 268/QĐ-UBND ngày 06/02/2020; QĐ 663/QĐ-UBND ngày 08/4/2020)


PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
224

1

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

225

2

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

226

3

Hỗ trợ dự án liên kết

227 4 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi UBND tỉnh phân cấp ( UBND huyện phê duyệt)
228 5 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện
229 6 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thầm quyền của UBND huyện
230 7 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện ( trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
231 8 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện ( trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
  LÂM NGHIỆP
232 9 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh ( đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
233 10 Xác nhận bảng kê lâm sản

  THỦY SẢN
234 11 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng ( thuộc địa bàn quản lý)
235 12 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng ( thuộc địa bàn quản lý)

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
236 13 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

LĨNH VỰC Y TẾ ( Cơ sở khám chữa bệnh) (QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019; QĐ 843/QĐ-UBND ngày 14/5/2020)


LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
237 1 Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô
238 2 Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
239 3 Khám sức khỏe định kỳ
240 4 cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
241 5 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi
242 6 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
243 7 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
244 8 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
245 9 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh
246

10

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền cảu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

LĨNH VỰC THANH TRA (QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018; QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 01/11/2019)

247

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

248

2

Giải quyết khiếu nại lần hai

249

3

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

250

4

Tiếp công dân

251

5

Xử lý đơn thư

252

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

253

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

254

8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

255

9

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

256

10

Thủ tục thực hiện việc giải trình

THỦ TỤC ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN (QĐ 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016)

257 1

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap

258 2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Di Linh"

259 3

Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Di Linh"

260

4

Xác định vị trí xây dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dựng bảng quảng cáo trên đất công).

LĨNH VỰC NỘI VỤ (QĐ 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2017)

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

261

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

262

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

263

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập


LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

264

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý)

265

2

Thủ tục thành lập hội

266

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

267

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

268

5

Thủ tục đổi tên hội

269

6

Thủ tục hội tự giải thể

270

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội


LĨNH VỰC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

271

1

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

272

2

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

273

3

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

274

4

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

275

5

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

276

6

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

277

7

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

278

8

Thủ tục đổi tên quỹ

279

9

Thủ tục quỹ tự giải thể

280

10

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

281

11

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe


LĨNH VỰC TÔN GIÁO (QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018)

282

1

Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

283

2

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo nhiều xã thuộc một huyện

284

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
285

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

286

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

287

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

288

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

289

8

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng của cơ sở tín ngượng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc


LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG (QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018)

290

1

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

291

2

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

292

3

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

293

4

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

294

5

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua;theo đợt hoặc chuyên đề

295

6

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

296

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

297

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình


LĨNH VỰC VIÊN CHỨC (QĐ 2122/QĐ-UBND ngày 30/09/2019)
298 1 Thủ tục thi tuyển viên chức
299 2 Thủ tục xét tuyển viên chức
300 3 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
301 4 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018)
302 1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
303 2 Thủ tục phục hồi danh dự

LĨNH VỰC DÂN TỘC (QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018)

304

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

305

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số


LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM (QĐ 2377/QĐ-UBND ngày 07/11/2019

306 1 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ( gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)
307 2 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
308 3 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thánh nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
309 4 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
310 5 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
311 6 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
312 7 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
313 8 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
314 9 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất