New Page 1

- Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Đạ Tẻh năm 2020 (Tải file1, tải file2)

- Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Đạ Tẻh năm 2020 (Tải file1, tải file2)

- Kế hoạch Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh năm 2020 (tải file1Tải file2)