Xã An Nhơn 
New Page 7

 1.THÔNG TIN CƠ QUAN:

Ủy ban nhân dân xã An nhơn.

Địa chỉ: Thôn 3 - xã An nhơn - huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 880 376.

Email: Annhon@lamdong.gov.vn.

 

2. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông Trần Mạnh Nhuần

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại cá nhân: 

Email:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

2

Ông Lưu Văn Phượng

Điện thoại cơ quan: 0633 880 376.

Điện thoại cá nhân: 0927 833 437.

Email:luuvanphuong1977@gmail.com

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung của Ủy ban nhân dân xã là chấp hành và điều hành. Ủy ban nhân dân xã do Hội đồng nhân dân bầu ra là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân ở địa phương, chấp hành Hiến pháp, Pháp luật các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo điều 111 đến điều 130 về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận tập thể và quyết  định theo đa số các vấn đề. Xây dựng chương trình làm việc của ủy ban hàng tháng, hàng quý, hàng năm; dự toán quyết toán ngân sách, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Dự thảo quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành nghề, kế hoạch sử dụng đất đai, khu dân cư… dự thảo về các đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách, lập thôn xóm trên địa bàn xã. Thực hiện các chưng trình quốc gia về y tế, văn hóa, vệ sinh môi trường; các chủ trương, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng…

 

4. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ:

4.1. Điều kiện tự nhiên, dân cư:

Xã An nhơn là đơn vị hành chính của huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, có trụ sở chính tại thôn 3, xã An nhơn, huyện Đạ Tẻh. Điện thoại 0633 880 376. Xã được thành lập tháng 4 năm 1986, gồm 11 thôn, buôn. Phía Bắc giáp xã Tiên Hoàng (huyện Cát Tiên) và xã Lộc Bắc; phía Nam giáp sông Đồng Nai (xã Đắck Lua) huyện Tân Phú - Đồng Nai; phía Đông giáp thị trấn Đạ Tẻh và xã Quốc Oai; phía Tây giáp xã Hương Lâm.

Xã có diện tích tự nhiên 6.907,87ha (chiếm 13,18% tổng diện tích tự nhiên toàn Huyện), chạy dài, thấp dần từ Bắc đến Nam. Là xã thuần nông, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, được sự quan tâm của Đảng, Chính quyền các cấp đầu tư cho sự phát triển nông, lâm, ngư nghiệp.

Dân số của xã 901 hộ/4.136 người, xã có nhiều dân tộc sinh sống bao gồm đồng bào dân tộc gốc Tây nguyên chiếm 6,2%, dân tộc Kinh chiếm 30%, Tày chiếm 21,1%, Nùng chiếm 42,4%, Hoa chiếm 0,3%. Các dân tộc chung sống bình đẳng, cùng nhau phát triển kinh tế, hòa vào sự phát triển kinh tế chung của xã. Về tôn giáo chủ yếu là đạo thiên chúa giáo chiếm 2,4%, đạo phật chiếm 0,04%.

4.2. Kinh tế, xã hội:

- Về kinh tế: Được sự quan tâm của các cấp Ủy đảng đến nay về cơ bản xã đã được đầu tư kết cấu hạ tầng như trụ sở làm việc, đường giao thông, thủy lợi, các công trình phúc lợi dân sinh, các công trình xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương.

Về cơ cấu kinh tế của xã lâm nghiệp chiếm 77,6%, nông nghiệp chiếm 18,2%, xây dựng 2,5%, dịch vụ 1,5% và công nghiệp 2%.

Bình quân thu nhập 19 triệu đồng/người trên năm. Số hộ nghèo 75 hộ, hộ trung bình 684 hộ, hộ khá và giàu 160 hộ.

- Về văn hóa, xã hội: Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được chú trọng và nâng cao. Các văn bản của Đảng và nhà nước được phổ biến đến mọi người dân trong xã. Hiện xã được huyện và tỉnh chọn làm xã điểm nông thôn mới gắn với xây dựng xã văn hóa.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, y tế được xã quan tâm chú trọng đầu tư đến nay trường, trạm đã đạt chuẩn quốc gia. Trên địa bàn xã có 3 trường và 1 trạm y tế đảm bảo cho công tác giáo dục và khám chữa bệnh cho người dân.

- Về cơ cấu lao động: Lực lượng lao động của xã chiếm 64,1% trong tổng dân số. Tuy nhiên, lao động trong nông nhiệp chiếm đa số 95,9%, lao động buôn bán, dịch vụ 3,1% còn lại là lao động trong các ngành nghề khác.

Lao động ngành nghề qua đào tạo chiếm 4,2%, lao động chưa qua đào tạo chiếm 95,8%./.