Phòng Dân tộc 

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Phòng Dân Tộc huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ : KP 1b – TT Đạ Tẻh – Đạ Tẻh – Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.880.330 – 0633.880.699

Email: dtdateh@lamdong.gov.vn

 

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông Lại Phước Thắng

Trưởng phòng

Điện thoại:

Email:

Phụ trách chung

2

Ông: ...

Phó Trưởng phòng

Điện thoại:

Email:

Phụ trách chính sách DT

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

3.1. Vị trí, chức năng:

- Phòng Dân tộc huyện Đạ Tẻh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Phòng Dân tộc huyện Đạ Tẻh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

-  Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân huyện:

+ Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

+ Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của cơ quan Nhà nước cấp trên về công tác dân tộc trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tiêu chí phân định vùng dân tộc theo trình độ phát triển.

- Thường trực giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân tộc tỉnh.

- Quản lý tổ chức, biên chế; phân công nhiệm vụ điều hành và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

3.3. Cơ cấu tổ chức và biên chế. Phòng Dân tộc huyện Đạ Tẻh có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

- Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;

- Biên chế của Phòng Dân tộc huyện Đạ Tẻh huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

3.4. Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác.

*Chế độ làm việc:

- Phòng Dân tộc huyện Đạ Tẻh làm việc theo chế độ thủ trưởng; các bộ phận và cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về những công việc được phân công và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phải thực hiện việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác theo quy định.

- Định kỳ tổ chức họp lãnh đạo Phòng và tập thể cán bộ, công chức để đánh giá và triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời, hiệu quả.

* Quan hệ công tác:

- Đối với Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng: Phòng Dân tộc huyện Đạ Tẻh chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ và công tác khác có liên quan đến công tác dân tộc.

- Đối với UBND huyện Đạ Tẻh: Phòng Dân tộc huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện.

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn để tham mưu UBND huyện giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng theo đúng quy định của pháp luật./.