Trung tâm Nông nghiệp 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ: TDP 1a, Thị trấn Đạ Tẻh

Điện thoại: 0633.880.358 – 0633.880.246

Email: ttnndateh@lamdong.gov.vn

 

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

1

 

Ông Lê Thanh Hải

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0633.949.049

Email:              

      

      

Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ chung của Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, trực tiếp chỉ đạo các công tác sau:

- Công tác tổ chức, quản lý cán bộ quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuển, đào tạo CBVC của TTNN thuộc quản lý.

- Công tác tài chính

- Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng

- Công tác thanh tra, kiểm tra

- Tham mưu văn bản liên quan về chuyên môn Thú y, BVTV, Khuyến nông cho UBND huyện và ngành dọc cấp trên.

- Báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao với cấp trên

- Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng của đơn vị.

- Tổ chức thực hiện các chương trình dự án khi UBND huyện, ngành cấp trên giao.

Trong thời gian giám đốc đi vắng hoặc đi công tác sẽ ủy quyền cho 01 phó giám đốc giải quyết công việc cụ thể.

2

 Kờ Thị Lan

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0633.883.467

Giúp giám đốc trực tiếp chỉ đạo về chuyên môn thuộc bộ phận khuyến nông, bảo vệ thực vật.

3

Ông Phạm Xuân Hồng

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0633.883.468

Giúp giám đốc trực tiếp chỉ đạo về chuyên môn thuộc bộ phận thú y.

 

3.Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung Tâm Nông nghiệp

3.1.Quy định chức năng của Trung tâm Nông nghiệp:

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh là đơn vị sự nghiệp có thu, phục vụ Nông nghiệp trên lĩnh vực khoa học và sản xuất; chịu sự quản lý, Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND huyện Đạ Tẻh; Đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành của ngành dọc cấp trên.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Nông nghiệp

3.2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch dài hạn, hàng năm về công tác bảo vệ và kiểm dịch động vật, thực vật trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Bao gồm: các biện pháp phòng trừ dịch bệnh động vật, phòng trừ sinh vật gây hại thực vật, kiểm dịch thực vật, động vật, quản lý thuốc BVTV, thuốc và giống trong thú y, kiểm soát giết mổ động vật theo quy định.

3.2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch dài hạn hàng năm về công tác khuyến nông, lâm ngư nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Tẻh theo quy định. Thực hiện báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý và chuyên ngành cấp trên.

3.2.3. Được phép đăng ký thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học thử nghiệm giống, thuốc, cây trồng, vật nuôi mới, thử nghiệm thực phẩm nông dược thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thử nghiệm quy trình sản xuất mới….phối hợp với cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương thực hiện các chương trình dự án và chuyển giao khoa học lỹ thuật trên các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

3.2.4. Tổ chức thực hiện điều lệ quy trình phòng chống dịch bệnh động vật, thực vật trên địa bàn huyện Đạ Tẻh theo quy định.

3.2.5. Xây dựng tổ  hợp lý và điều hành hoạt động của mạng lưới bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông ở cơ sở để hỗ trợ cho các địa phương trên địa bàn phát triển các ngành nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

3.2.6. Tổ chức thu thập các thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin kinh tế nông nghiệp, tổ chức thường xuyên các khảo nghiệm giống cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình trình diễn các lớp tập huấn khuyến nông, thăm quan hội thảo…. để phổ biến chuyển giao đến người sản xuất trên lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp thông tin quảng bá các chương trình ứng dựng khoa học kỹ thuật.

3.2.7. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành địa phương thực hiện công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân hành nghề bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, kinh doanh thuốc BVTV, thuốc thú y trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

3.2.8.Tham mưu, phối hợp thực hiện công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

3.2.9. Quản lý đội ngũ cán bộ công chức và tài sản theo quy định hiện hành./.