Quy chế làm việc 

                                     QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN ĐẠ TẺH KHÓA VI

                                                             Nhiệm kỳ 2011 - 2016

      (Ban hành kèm theo Ọuyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 27/07/2011 của UBND huyện Đạ Tẻh)


Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chính

1.Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác, trình tự, cách thức giải quyết công việc của úy ban nhân dân (UBND) huyện Đạ Tẻh.

2.Các thành viên UBND, thủ trưởng quan, đơn vị thuộc UBND huyện, tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với UBND huyện chịu sự điều chinh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của UBND huyện

1.UBND huyện làm việc theo nguyên tc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo cùa tập th UBND; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân ca Ch tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND huyện.

2.Giải quyết công việc đúng quyền hạn, đúng phạm vi trách nhiệm; bảo đảm sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đông nhân dân (HĐND) huyện và sự ch đạo, điều hành ca cơ quan nhà nước cấp trên.

3.Trong phân công, công việc, mi việc ch được giao một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính, cp trên không làm thay công việc cho cấp dưới; tập thể không làm thay công việc cho cá nhân và ngược lại. Công việc được UBND huyện giao cho cơ quan, đơn vị thì người đứng đâu cơ quan, đơn vị đó phi chịu trách nhiệm về công việc được giao, kết thúc công việc phải báo cáo kết quả về UBND huyện.

Trường hợp đến thời hạn phải hoàn thành công việc được giao, nhưng vì lý do khách quan, hoặc có vướng mắc, khó khăn làm chậm thời gian giải quyết công việc thì phải có văn bản báo cáo rõ lý do về UBND huyện.

4.Tuân th trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc cùa UBND huyện.

5. Đ cao sự phi hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, bảo đảm dân ch, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Chương II

TRÁCH NHIM, PHAM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIC CÁC THÀNH VIÊN UBND HUYỆN

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của UBND huyện

1.UBND huyện giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật t chức HĐND và UBND năm 2003; UBND huyện thảo luận tập th và quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Điều 124 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và nhng vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc quyn hạn của UBND huyện.

2.Cách thức giải quyết công việc của UBND huyện:

2.1.Thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề theo quy định tại điều 124 L.uật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 tại phiên họp UBND huyện.

2.2.Đối với mội số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải t chức tho luận tập th. Theo ch đạo của Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện (sau đây gọi chung là Văn phòng) gửi toàn bộ tài liệu và phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên UBND huyện để xin ý kiến. Tài liệu gửi ly ý kiến thành viên UBND huyện áp dụng theo các quy định tại Điều 12 và Điều 14 Quy chế này.

Các quyết nghị tập th của UBND huyện được thông qua khi có quá nửa số thành viên UBND huvện đồng ý. Trường hợp xin ý kiến các thành viên UBND huyện bằng hình thức Phiếu lấy ý kiến:

-Nếu vấn đề được quá nửa thành viên UBND huyện đồng ý, Văn phòng trình Chủ tịch UBND huyện quyết định và báo cáo trong phiên họp UBND huyện gần nhất.

-Nếu vấn đ không được quá nữa s thành viên UBND huyện đồng ý thì Văn phòng báo cáo Ch tịch UBND huyện quyết định việc đưa ra thảo luận tại phiên họp UBND huyện.

Điều 4. Chủ tịch, các Phó Chủ tich thảo luận thống nhất các vấn đề sau đây trước khi quyết định, ch đạo thực hiện :

1.Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bn (XDCB) hàng năm của huyện;

2.Cho ch trương đầu tư các dự án đu tư có xây dựng từ 500 triệu đồng tr lên, các dự án đầu tư không có xây dựng từ 100 triệu đồng trở lên thuộc phạm vi ngân sách huyện.

3.Giao làm chủ đu tư các công trinh XDCB, các Chương trình mục tiêu và các ngun vn khác có mức vôn từ 01 tỷ đồng trở iên; điu chỉnh các dự án đầu tư có tổng mức đu t  01 tỷ đồng trở lên.

4.Xử lý các nguồn vốn hỗ trợ, cứu trợ được phân hổ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ngun vốn t 100 triệu đồng trở lên.

5.Thng nhất thỏa thuận địa điểm đầu tư các dự án có tổng vốn đầu tư từ 10 tỷ đến 30 tỷ đồng (không kể các dự án đầu tư có điều kiện).

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND huyện

1.Chủ tịch UBND huyện là người lãnh đạo và điu hành công việc ca UBND huyện, chịu trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 126, Điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, và các vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc quyền hạn ca Chủ tịch UBND huyện.

2.Trực tiếp chi đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vn đ có tính cht liên ngành, liên quan đến nhiu lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong huyện.

3.Giải quyết công việc ca Phó Chủ tịch khi Phó Chủ tịch đi vắng, hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết thay; y quyền Phó Chủ tịch thường trực điều hành công việc chung khi Chủ tịch đi vẳng, nếu cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực đều đi vắng thì ủy quyền Phó Chủ tịch khác gii quyết công việc chung, của UBND huyện.

4.Quyết định điều chính phân công công việc giữa các Phó Chủ tịch, ủy viên UBND huyện khi cần thiết.

5.Duyệt chi ngân sách huyện và các nội đung chi ngân sách quy định thuộc thẩm quyền cùa Chủ tịch UBND huyện.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND huyện

1.Phó Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực, công tác của mình được phân công trước pháp luật, trước UBND và Chủ tịch UBND huyện; đồng thời cùng thành viên khác ca UBND huyện chịu trách nhiệm tập th v hoạt động của UBND huyện trước HĐND huyện và UBND tỉnh.

2.Trong lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chủ tịch UBND huyện có nhiệm vụ, quyn hạn:

2.1 Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chí đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc t chức thực hiện nghị quyêt của HĐND huyện, quyết định, chỉ thị ca UBND huyện, ca Chủ tịch UBND huyện, của cơ quan nhà nước cấp trên, chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước v lĩnh vực được phân công.

2.2.Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án thuộc nh vực được phân công phụ trách phù hợp với nghị quyết của HĐND huyện, quyết định, chỉ thị của UBND huyện, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể của cơ quan nhà nước cp trên và đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưởc.

2.3.Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện trong việc quyết định giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về quyết định đó. Được duyệt chi ngân sách huyện thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch v quyết định duyệt chi đó. Cho chù trương đầu tư các dự án có xây dựng, công trình dưới 500 triệu thuộc ngân sách huyện; quyết định giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án có xây dựng mức vốn đầu tư dưới 01 tỷ đồng, dự án đầu tư không có xây dựng dưới 100 triệu đồng thuộc lĩnh vực được phân công.

2.4.Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định xử lý kịp thời công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách đ phi hợp xử lý nhng ý kiến chưa thống nhất.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của ủy viên UBND huyện

1.Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách; tham gia giải quyết công việc chung của UBND huyện, cùng các thành viên khác ca UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước HĐND huyện và UBND tỉnh.

2. Tham dự đầy đ các phiên họp UBND huyện, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện.

3.Theo phân công của Chủ tịch UBND huyện, đại diện cho UBND huyện:

-Tham dự các cuộc họp, làm việc ca thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; trả lời những vấn đề cử tri nêu thuộc thm quyền giải quyết ca UBND huyện;

-Tham dự các cuộc họp, hội nghị của UBMTTQ và các đoàn thế cấp huyện, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và của UBND các xã, thị trn.

4.Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công ca Chủ tịch UBND huyện.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Th trưởng quan chuyên môn, quan thuộc UBND huyện (sau đây gọi chung là các quan thuộc UBND huyện)

I.Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện, Ch tịch UBND huyện về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn được giao; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo về công tác chuyên môn của ca cơ quan chuyên môn cấp tnh.

2.Chấp hành các quyết định, ch đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; trường hợp thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện được phải báo cáo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.Chịu trách nhiệm gii quyết những kiến ngh của tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị minh; trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện những công việc vượt thẩm quyền, hoặc những công việc đã phối hợp giải quyết nhưng ý kiến chưa thống nhất; chủ động đề xuât, tham gia ý kiến v những công việc chung của UBND huyện; thực hiện tt các nhiệm vụ, công tác theo phân công, phân cấp; phi hợp với các cơ quan, đơn vị khác thực hiện xây dựng đề án, văn bn của UBND huyện khi được phân công.

4.Theo yêu cầu công việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực, khi một cơ quan được giao nhiệm vụ chính chủ trì đ phi hợp với các cơ quan liên quan giải quyết, hoặc kim tra tham mưu cho UBND huyện xem xét giải quyết thì cơ quan chủ trì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung để chủ động triển khai thực hiện, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp tích cực với cơ quan chủ tri để thực hiện.

Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi giàỉ quyết công việc của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện (Chánh Văn phòng)

Ngoài trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 8 Quy chế này, Chánh Văn phòng còn có trách nhiệm sau:

1.Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kim đim công tác chỉ đạo, điu hành của UBND huyện, và các báo cáo khác của UBND huyện theo sự ch đạo của Ch tịch UBND huyện.

2.Kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

3.Giúp UBND, Ch tịch UBND huyện tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với thườnp trực HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát, y ban Mặt trận T quc cùng cp.

4.Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của UBND huyện, tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ ch đạo, điu hành ca UBND, Ch tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

5.Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức thực hiện Quyết định của Th tướng Chính ph về thực hiện “cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; t chức, quản lý bộ phận tiếp nhận, giải quyểt và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giúp UBND huyện thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

6.Bảo đảm các điều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch và Phó Ch tịch UBND huyện.

7.Quản lý thống nhất việc ban hành, công bố văn bản cúa HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện.

8.Gii quyết một số công việc cụ thể khác do Ch tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện giao.

Điều 10. Quan hệ công tác ca UBND huyện

1.UBND huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tnh; chấp hành và chịu sự giám sát ca HĐND huyện trong việc chỉ đạo, điểu hành tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; chỉ đạo, t chức thực hiện các nghị quyết của Huyện y, đường lôi, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước.

2.Phi hợp chặt ch với thường trực HĐND huyện trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp HĐND huyện; giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện; giải quyết theo thm quyên các kiến nghị của HĐND, các Ban HĐND và trả lời chấp vn của dại biểu HĐND huyện.

3.Phối hợp chặt chẽ với y ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam (UBMTTQVN) và các đoàn thể nhân dân cùng cấp chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tuyên tuyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia xây dựng và cũng cố chính quyền vừng mạnh; tạo điều kiện để UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng cấp hoạt dộng; xem xét giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của UBMTTQ và các đoàn thê nhân dân cùng cấp.

4.Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc đau tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm thi hành pháp luật, giữ vững kỹ cương, ký luật hành chính và tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa phương.