công bố danh mục thủ tục hành chính ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2019 
Ngày 05/3/2019 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 411/QD-UBND.
Toàn văn Quyết định 411.pdf