TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2018 

Để đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tiến hành kiểm tra, rà soát công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp ( KCN). Đến thời điểm hiện tại, 34/66 dự án đã hoàn thành việc phê duyệt/ xác nhận hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định ( đạt tỷ lệ 100% dự án đang hoạt động); các dự án thuộc đối tượng phải có thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đều đã được hướng dẫn thực hiện và đã có Giấy xác nhận hoàn thành; các dự án chưa hoàn thiện hồ sơ bảo vệ môi trường đã được hướng dẫn thực hiện việc lập Đề án bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định xác nhận theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một vài doanh nghiệp còn thấp, đặc biệt là thực hiện nghĩa vụ giám sát các thông số chất thải và báo cáo định kỳ về công tác bảo vệ môi trường chưa đảm bảo theo quy định; vẫn tồn tại một số trường hợp dự án xả nước thải vượt quy chuẩn xả thải. Dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Phú Hội chưa được đầu tư xây dựng, các dự án thứ cấp phải xử lý nước thải cục bộ tại mỗi nhà máy gây khó khăn và tốn kém về tài chính cho doanh nghiệp và vi phạm quy định về vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.

Cũng trong giai đoạn 2015-2018, tại các KCN đã tổ chức 06 đợt thanh tra, kiểm tra đối với 33 lượt doanh nghiệp ( bao gồm các Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp khu công nghiệp) và các lần kiểm tra đột xuất khác. Qua đó, Tổng cục Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường số tiền 2.107,8 triệu đồng đối với 06 doanh nghiệp. Trong đó, các vi phạm chủ yếu do xả nước thải có chứa các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn ra môi trường và khu công nghiệp chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

Phòng Quản lý TN&MT