KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP NĂM 2014 

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 03 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập với tổng diện tích 871,5 ha.

Thực hiện văn bản số 4480/BKHĐT-KH ngày 28/6/2013 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 04/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm  Đồng về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Kế hoạch xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2014 được Ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng ngày 12/7/2013 gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Với mục tiêu đến hết năm 2015 sẽ lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp KCN Lộc Sơn, KCN Phú Hội và 40% diện tích đất công nghiệp KCN – Đô thị Tân Phú; đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 10/5/2011 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp  giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, để đảm bảo mục tiêu đề ra, từ nay đến hết năm 2014 ngân sách nhà nước cần phải bố trí vốn đầu tư xây dựng hạ tầng và đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 130,063 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn cần bổ sung cho 6 tháng cuối năm 2013 là 15,297 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu và bức xúc tại các khu công nghiệp (KCN Lộc Sơn: 5,4 tỷ đồng, KCN Phú Hội: 9,897 tỷ đồng). Năm 2014, ngân sách cần bố trí 114,766 tỷ đồng, trong đó KCN Lộc Sơn: 66,640 tỷ đồng và KCN Phú Hội: 48,126 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của cả 02 KCN nhằm tạo quỹ đất bố trí cho nhà đầu tư và thực hiện xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, cầu và đừơng dẫn, hệ thống chiếu sáng ...).