HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2015 

Ngày 26-3-2015 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 201 5 .

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể CBCC-VC của Ban Quản lý và 02 Công ty PTHT KCN Lộc Sơn và Phú Hội.

Trong quý 1 năm 2015, toàn thể CBCC-VC từ Ban Quản lý đến các Công ty PTHT KCN đã tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực: củng cố kết quả cải cách hành chính gắn với xúc tiến mời gọi đầu tư; thực hiện việc rà soát đánh giá gắn với triển khai chương trình kế hoạch hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; giải quyết vướng mắc liên quan đến bồi thường GPMB, tái định cư; chỉ đạo thi công các hạng mục công trình, hoàn thiện công tác rà soát quy hoạch và tích cực triển khai quy hoạch chung Khu công nghiệp – Đô thị Tân Phú trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trong 3 tháng đầu năm 2015, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 02 doanh nghiệp/dự án đạt 66.67% so với cùng kỳ, với tổng vốn đầu tư là 110 tỷ đồng đạt 190% so với cùng kỳ, lao động đăng ký là 153 người đạt 306% so với cùng kỳ và diện tích đất sử dụng là 3,002 ha. Tình hình hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp KCN: Tổng doanh thu ước đạt 59,06 triệu USD tăng 5,12% so với cùng kỳ; trong đó: xuất khẩu đạt 42,06 triệu USD tăng 4,75%  so với cùng kỳ, giá trị hàng hoá nhập khẩu đạt 1,47 triệu USD  tăng 34,21% so với cùng kỳ. Thuế các loại đạt 1,13 tỷ đồng tăng 2,45 % so với cùng kỳ.

 Nhìn chung, các dự án triển khai đầu tư và đi vào hoạt động sản xuất- kinh doanh trong khu công nghiệp tương đối ổn định, một số dự án đã đi vào hoạt động giải quyết thêm việc làm mới; duy trì giá trị kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp; chế biến tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, khoáng sản,... có thế mạnh của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế như sau:

- Tiến độ hoàn thiện đồ án quy hoạch chung KCN – Đô thị Tân Phú chưa đảm bảo theo yêu cầu.

- Công tác giải quyết vướng mắc liên quan đến bồi thường GPMB tại KCN Lộc Sơn chưa được xử lý dứt điểm.

- Việc triển khai thi công các hạng mục công trình tại 02 KCN; còn chậm trễ, bất cập.

- Công tác thu phí sử dụng  hạ tầng còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Một số doanh nghiệp triển khai dự án còn chậm, hoạt động sản xuất- kinh doanh còn khó khăn, việc chấp hành chính sách pháp luật về lao động có mặt còn hạn chế.

Để hoàn thành kế hoạchthực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quý II năm 2015, Ban Quản lý tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, phấn đấu hoàn thành đồ án quy hoạch chung KCN- Đô thị Tân Phú

- Tích cực đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Lộc Sơn; công trình cầu và đường dẫn KCN Phú Hội; tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm giải quyết tốt những vướng mắc liên quan đến đường nhánh KCN Phú Hội.

- Hoàn thiện việc xây dựng tiến độ kế hoạch thi công (điều chỉnh) thường xuyên đôn đốc và phối hợp với đơn vị thi công, tư vấn giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, khối lượng theo yêu cầu; định kỳ giao ban, để theo dõi và xử lý kịp thời các công việc phát sinh.

- Thực hiện rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp, triển khai dự án đúng tiến độ và xem xét xử lý, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, bất cập.

- Phối hợp với ngành nước để trao đổi nhu cầu đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ cho sản suất- kinh doanh của các doanh nghiệp khu công nghiệp.

- Thực hiện rà soát, đôn đốc doanh nghiệp triển khai dự án đảm bảo tiến độ theo cam kết và quy định; đề xuất thu hồi các dự án chậm hoặc không có khả năng triển khai. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra các doanh nghiệp có biểu hiện vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và môi trường.

- Triển khai đồng bộ kế hoạch hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; nhu cầu về vốn, đào tạo tuyển dụng lao động; các hoạt động XNK, xây dựng thương hiệu,…

- Có giải pháp quyết liệt thực hiện và đôn đốc thu phí sử dụng hạ tầng KCN đợt 1; xử lý tồn tại thu phí sử dụng hạ tầng KCN theo quy định; chỉ đạo xử lý dứt điểm những vướng mắc tồn tại liên quan đến bồi thường GPMB tại KCN Lộc Sơn.

- Chuẩn bị tốt và tham gia Hội thao Cụm thi đua Tây Nguyên; Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ II; đồng thời tổ chức sơ kết chương trình hợp tác với các ban Quản lý KCN, KKT Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng.

- Triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến mời gọi đầu tư; thực hiện rà soát, đánh giá và hoạt động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ kho khăn cho doanh nghiệp KCN

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, duy trì thực hiện tốt việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa gắn với việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 đối với tất cả các thủ tục hành chính tại Ban Quản lý. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Ban Quản lý.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường hơn nữa công tác, quản lý điều hành gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quý II và cả năm 2015./.