Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng 

Sáu tháng đầu năm 2018, công tác quản lý, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng được Ban quản lý các Khu công nghiệp triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, thu hút đầu tư, lao động, môi trường, cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp… thể hiện qua một số nội dung chủ yếu sau:

Hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KCN đến 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình Chính Phủ xem xét quyết định. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 doanh nghiệp/ dự án với tổng vốn đầu tư là 72 tỷ đồng và 3 triệu USD, lao động đăng ký là 200 người và diện tích đất đăng ký là 6,14 ha; thực hiện điều chỉnh 06 dự án và thu hồi 01 dự án (Lũy kế đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 66 doanh nghiệp/ dự án, trong đó có 21 doanh nghiệp/ dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.579,69 tỷ đồng và 86,22 triệu USD, lao động đăng ký là 8.581 người và diện tích đất đăng ký là 139,62 ha).Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp Khu công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 như sau:Tổng doanh thu: 3.709,27 tỷ đồng (đạt 158% so với cùng kỳ, 54,47% so với kế hoạch), trong đó: Xuất khẩu: 89,25 triệu USD (đạt 114% so với cùng kỳ, 38,80% so với kế hoạch. Thuế và các khoản nộp NSNN: 9,822 tỷ đồng (đạt 149% so với cùng kỳ)…

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2018 Ban quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án; thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý lao động và chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch vẫn còn một số những hạn chế: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại 2 KCN còn chậm, chưa được giải quyết dứt điểm; chưa được bố trí vốn để triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Phú Hội; tiến độ đầu tư của một vài dự án còn chậm;một số doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường và chua thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động…

Để hoàn thành kế hoạch xây dựng và phát triển các khu công nghiệp năm 2018,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm Ban quản lý cần phải triển khai thực hiện là:

Trong công tác quy hoạch, tiếp tục tham mưu, đề xuấ tBộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Chính Phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch  phát triển KCN đến 2020 trên địa bàn Lâm Đồng làm cơ sở để Ban quản lý triển khai thủ tục thành lập KCN mới (KCN Phú Bình, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); đồng thời tiếp tục triển khai Đề án điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Lộc Sơn theo hướng giảm diện tích từ 203 ha xuống còn 183 ha và tạo quỹ đất xây dựng nhà ở công nhântheo chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng KCN triển khai và hoàn thành các hạng mục xây dựng  đã được phê duyệt, trọng tâm là hạng mục xây dựng đường giao thông D1+D2 khu công nghiệp Phú Hội với tổng dự toán là 19,862 tỷ đồng;hạng mục phá đá, san lấp mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy bia Sài Gòn Lâm Đồng tại KCN Lộc Sơn. Phối hợp với UBND thành phố Bảo Lộc, UBND huyện Đức trọng chỉ đạo các Công ty PTHT Khu công nghiệp thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB và giải quyết dứt điểm các tồn tại trước đây.

Thực hiện rà soát, đôn đốc và thu hồi các dự án chậm hoặc không có khả năng triển khai thực hiện, các dự án ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2018 tại 02 KCN…

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2018.

Phòng Kế hoạch-Tổng hợp./.