Triển khai chương trình hợp tác giữa Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An & Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng 

Thực hiện nội dung thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo đã được Lãnh đạo hai địa phương ký kết vào tháng 03/2018 và chỉ đạo tại văn bản số 1590/UBND-TH 2 ngày 22/03/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp thực hiện nội dung thỏa thuận họp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018- 2020 và những năm tiếp theo.


Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 tại các tỉnh phía Bắc, vào ngày 12/07/2018 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An để trao đổi thống nhất một số nội dung theo thỏa thuận chương trình  hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp với những nội dung chủ yểu:

Liên kết để giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và cơ chế chính sách ưu đãi trong sản xuất công nghiệp của mỗi tỉnh phối hợp thực hiện các chương trình vận động thu hút đầu tư nhằm đẩy mạnh đầu tư vào các KCN tại Nghệ An và Lâm Đồng.

 Phối hợp tìm và tạo vùng nguyên liệu ổn định phù hợp với tình hình sản xuất của từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp.

 Hợp tác trao đổi kinh nghiệm và chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước, quản lý phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong vận động và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp,... Nghiên cứu các tiềm năng thế mạnh của 02 địa phương trong việc xây dựng, phát triển các KCN.


Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện chương trình hợp tác để báo cáo Lãnh đạo hai tỉnh phê duyệt trước khi ký kết, thời gian ký kết dự kiến  trong tháng 8/2018 tại thành phố Đà Lạt./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp