THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẤT MỜI GỌI ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊ BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Đến thời điểm tháng 3/2018, diện tích đất công nghiệp để mời gọi đầu tư tại hai khu công nghiệp như sau:

1. Khu công nghiệp Phú Hội: diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 63,572 ha (100% diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng). Diện tích đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng là 21,10 ha. Ngành nghề ưu tiên mời gọi đầu tư: chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, các ngành công nghiệp phụ trợ.

2. Khu công nghiệp Lộc Sơn: diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 76,072 ha; diện tích đất công nghiệp đã giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư: 16,1371 ha; diện tích đất đang xử lý thu hồi: Lô HT5: 3,743 ha; diện tích đất công nghiệp dự kiến xây dựng khu nhà ở công nhân: 1 phần CN6: 4 ha; diện tích đất công nghiệp hiện nay còn để cho thuê, tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các ngành nghề ưu tiên như sau:

- Công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, lắp ráp điện tử, cơ khí chế tạo,..: Lô CN7: 4,979 ha; 1 phần Lô CN9: 8,36 ha; Lô CN14: 1,15 ha.

- Công nghiệp dệt may, da giầy, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến  nông, lâm sản,…: Lô HT8: 0,75 ha;  Lô CN11: 3,554 ha.

- Diện tích đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng là 17 ha.                  

Phòng Quản lý Đầu tư & Doanh nghiệp