Quy định Thẩm quyền xác nhận hồ sơ đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 01/7/2019 

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019; trong đó có quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Từ ngày 01/01/2016 đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của các cơ quan có thẩm quyền và được quy định tại điểm d, khoản 1, điều 19, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 12, điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung điều 19, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về trách nhiệm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không quy định việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp.

Ngày 05/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 4112/UBND-MT yêu cầu Ban Quản lý không tiếp nhận và không thực hiện việc xác nhận hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/7/2019; đối với hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 01/7/2019 được tiếp tục giải quyết theo Điều 22, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ; thực hiện  bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đức Trọng và UBND thành phố Bảo Lộc các hồ sơ xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp đã giải quyết khi được ủy quyền.

Theo đó, ngày 09/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-STNMT thu hồi và chấm dứt hiệu lực Quyết định số 354/QĐ-STNMT ngày 01/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Đối với những dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục phối hợp với UBND huyện Đức Trọng và UBND thành phố Bảo Lộc để các địa phương này ban hành quyết định thu hồi quyết định ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và bàn giao hồ sơ theo quy định.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2019 thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho những dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, giải quyết; cấp huyện sẽ do UBND thành phố Bảo Lộc ( tại KCN Lộc Sơn) và UBND huyện Đức Trọng (KCN Phú Hội) tiếp nhận, giải quyết./. 

                                    Phòng Quản lý TN&MT