KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

Ngày 28/09/2018 Ban quản lý các Khu công nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết  9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, lãnh đạo Văn phòng và trưởng phó các phòng chuyên môn. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phân tích, đánh giá của thành viên dự họp, đồng chí Trưởng Ban Quản lý kết luận và chỉ đạo như sau:I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Các đơn vị cơ bản đã thực hiện tốt chương trình kế hoạch của 9 tháng đầu năm 2018: thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018, đã thu hút đầu tư vào 02 KCN vượt kế hoạch năm (8/7 dự án đạt 114%); phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước, đối thoại trực tiếp lần 1 và lần 2 với các nhà đầu tư trong các KCN nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Triển khai đồng bộ các nội dung: điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng gói thầu đường D1-D2 KCN Phú Hội, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tại 02 Khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng các KCN theo kế hoạch, san ủi mặt bằng nhà máy Bia Sài gòn-Lâm Đồng tại KCN Lộc Sơn, công tác quản lý nhà nước về xây dựng, môi trường, lao động được nâng cao ….Thực hiện tốt công tác CCHC, triển khai 15/46  thủ tục hành chính theo mức độ 3,4; xây dựng và đã trình UBND Tỉnh đề án sáp nhập các phòng chuyên môn của Ban quản lý theo Nghị định 82/2017/NĐ-CP và 48-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng; tiếp tục xây dựng đề án sáp nhập 02 Công ty PTHT Khu công nghiệp Lộc Sơn và Công ty PTHT Khu công nghiệp Phú Hội Kế hoạch số 49/ KH – TU ngày 16/04/2018 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng; tham gia hội thao Khối thi đua các tỉnh Tây nguyên và hội thao khối tham mưu tổng hợp. Tập thể CBCCVC Ban quản lý và các Công ty PTHT KCN chấp hành tốt quy chế làm việc…

2. Tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong Lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch vẫn còn một số những hạn chế, cụ thể:

- Phối hợp rà soát để tham mưu thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không triển khai, chậm triển khai chưa thực hiện được.

- Còn thiếu quyết liệt trong tham mưu, đôn đốc thực hiện thẩm định giá thuê đất tại 02 Khu công nghiệp dẫn đến chậm so với kế hoạch đề ra.

- Việc bồi thường giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Lộc Sơn chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra.

- Việc tổ chức khắc phục một số nội dung tồn tại theo Kết luận số 176/KL-TTr ngày 29/11/2017 của Thanh tra tỉnh đối với 02 Công ty PTHT Khu công nghiệp còn chậm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018

 1. Khu công nghiệp Lộc Sơn

* Công tác bồi thường GPMB: trong 3 tháng cuối năm 2018 tiếp tục phối hợp với Trung tâm tư vấn ĐTXD và Phát triển quỹ đất TP Bảo Lộc tổng hợp báo cáo UBND TP. Bảo Lộc giải quyết các kiến nghị của các hộ dân và tiếp nhận mặt bằng 6 hộ đã nhận tiền trong giai đoạn 1.

* Công tác tái định cư: làm việc với UBND TP. Bảo Lộc giải quyết dứt điểm công tác tái định cư và giải quyết cho mua thêm đối với các hộ đã có Quyết định bồi thường GPMB.

* Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng:

- Quyết toán hạng mục mặt đường nhánh 7,7A,10,11,12,8 trình phê duyệt đồng thời tập hợp hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt 4,5 tỷ chi phí bồi thường GPMB.

- Dự án Xây dựng đường nội bộ nhánh 10,16B,16A và ½ nhánh 8,7,6,5 phía bên trái tuyến: Trong tháng 10 tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, triển khai công tác trải thảm bê tông nhựa mặt đường. Phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình trước 30/12/2018.

- Hạng mục phá đá, san lấp mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy bia Sài Gòn Lâm Đồng: đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình trước 30/9/2018.

- Hạng mục điện chiếu sáng và cổng khu công nghiệp: đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công phần cổng Khu công nghiệp. Phấn đấu hoàn thành nghiệm thu bàn giao trước 31/11/2018.

* Tiếp tục đôn đốc thu phí sử dụng hạ tầng năm 2018 và thu nợ phí hạ tầng các năm 2017 trở về trước.

2. Khu công nghiệp Phú Hội

* Công tác bồi thường GPMB, tái định cư: Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng vận động 01 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường GPMB để thi công đường giao thông D1+D2.

* Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng

- Thực hiện hoàn thành quyết toán công trình đường nhánh khu A Khu công nghiệp, công trình cầu và đường dẫn vào Khu công nghiệp Phú Hội và công trình xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Khu công nghiệp.

- Đôn đốc triển khai thi công hạng mục xây dựng đường giao thông D1+D2 . Phấn đấu đến 31/12/2018 hoàn thành cơ bản phần nền đường.

- Tiếp tục đề nghị bố trí vốn xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thoát nước mặt Khu công nghiệp Phú Hội

* Hoàn thành thu phí sử dụng hạ tầng năm 2018 và thu nợ cũ.

3. Công tác quản lý đầu tư và doanh nghiệp

-  Rà soát, đôn đốc các Doanh nghiệp KCN triển khai dự án đảm bảo theo tiến độ cam kết; thu hồi, điều chỉnh các dự án chậm hoặc không có khả năng triển khai thực hiện, các dự án ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 tại KCN Lộc Sơn và KCN Phú Hội.

- Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, kế hoạch khuyến công năm 2019.

4. Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng

- Tổ chức triển khai đề án "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KCN đến năm 2020 (bổ sung Khu công nghiệp Phú Bình vào quy hoạch) .

 - Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch số 471/KH-KCN về triển khai thực hiện văn bản số 4721/UBND ngày 31/7/2018 của UBND Tỉnh về việc Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng xin thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón tại KCN Phú Hội.

- Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Phối hợp với UBND thành phố Bảo Lộc triển khai công tác điều chỉnh diện tích quy hoạch khu công nghiệp Lộc Sơn.

- Chấm dứt việc thỏa thuận thiết kế san nền của các nhà đầu tư tại 02 Công ty PTHT Khu công nghiệp. 

5. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

- Tiếp tục hoàn thiện, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đơn giá cho thuê lại đất tại 02 Khu công nghiệp.

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn phối hợp với Trung tâm tư vấn ĐTXD và Phát triển quỹ đất TP Bảo Lộc tổng hợp báo cáo UBND TP. Bảo Lộc giải quyết các kiến nghị của 6 hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Phấn đấu 31/12/2018 giải quyết xong 6 hộ này.

- Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện công tác quan trắc, giám sát và báo cáo định kỳ kết quả công tác bảo vệ môi trường tại các KCN năm 2018.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đấu nối xử lý nước thải tại KCN Lộc Sơn và hoàn thiện thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Lộc Sơn.

-Theo dõi chặt chẽ và xử lý dứt điểm vụ việc gây mùi hôi từ dự án của Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam tại KCN Phú Hội.

6. Công tác cải cách hành chính

- Thực hiện minh bạch hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa”; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những vướng mắc về thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Thực hiện việc rà soát , đề xuất sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 đối với tất cả các thủ tục hành chính; kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết cho nhà đầu tư với thái độ phục vụ tận tình chu đáo gắn với tăng cường thanh tra công vụ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao đạo đức công vụ.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính 3 tháng cuối năm 2018.

7. Các công tác khác

- Thực hiện báo cáo, gửi báo cáo theo quy định và quy chế quản lý Khu công nghiệp.

- Hoàn thành việc sáp nhập các phòng theo Quyết định phê duyệt của UBND Tỉnh.

- Hoàn thành đề án sáp nhập 02 Công ty PTHT Khu công nghiệp trong quý IV/2018.

- Tham gia Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác với Ban quản lý Ninh Thuận - Bình Thuận; Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác với Ban Quản lý Đồng Nai, Bình Phước; Hội nghị tổng kết Khối thi đua Tây Nguyên.

- Thực hiện tổng kết tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, phân loại CBCC-VC và công tác Thi đua khen thưởng năm 2018.

- Lãnh đạo Ban quản lý tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những công việc nêu trên của 03 tháng cuối năm 2018./.

Phòng Kế hoạch-Tổng hợp.