Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2017 

Ngày 25 tháng 9 năm 2017 tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, Ban quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng (Ban quản lý) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Về dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các Công ty PTHT KCN Lộc Sơn và Phú Hội, lãnh đạo văn phòng và các phòng của Ban Quản lý.

Trên cơ sở báo cáo được trình bày tại Hội nghị, có thể đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2017 những chủ trương của trung ương và tỉnh Lâm Đồng đã được Ban Quản lý triển khai và tổ chức thực hiện tốt, chương trình công tác của Ban Quản lý cơ bản thực hiện theo kế hoạch đề ra; lãnh đạo ban cùng CBCCVC chấp hành tốt quy chế làm việc; thường xuyên thực hiện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; tập trung xúc tiến thu hút đầu tư vào 02 KCN, đã có một số nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào 02 KCN Phú Hội và Lộc Sơn; công tác quản lý quy hoạch, môi trường, lao động từng bước được thực hiện chặt chẽ hơn, giúp cho doanh nghiệp thực hiện theo tiến độ mà doanh nghiệp đã cam kết; công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 1 số hộ còn kéo dài, chưa dứt điểm; tiến độ giải ngân các công trình và xây dựng hạ tầng các KCN còn chậm, chưa hoàn thành; công tác hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Về triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017: Trên cơ sở các ý kiến phân tích, đánh giá, thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Trưởng Ban đã kết luận, đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017. (Toàn văn Thông báo Kết luận xem tại đây)./.