HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 VÀ CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ NĂM 2018TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LỘC SƠN 

Sau Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2018 được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại Khu công nghiệp Phú Hội vào trung tuần tháng 8 năm 2018, Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ban Quản lý tiếp tục tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 và công tác Hội nhập quốc tế năm 2018 tại khu công nghiệp Lộc Sơn. Tham gia Hội nghị có các đại biểu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của 38 Doanh nghiệp/dự án đầu tư trong KCN lộc Sơn cùng lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp.


Hội nghị đã được nghe đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo kết quả giải quyết khiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 tổ chức vào tháng 02 năm 2018 tại Tp. Đà Lạt; tình hình hoạt động của các doanh nghiệp KCN, công tác đầu tư, xây dựng hạ tầng tại KCN Lộc Sơn và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 8 tháng đầu năm 2018 của Ban Quản lý. Đồng thời, Ban quản lý cũng đã cung cấp thông tin về hội nhập Quốc tế của tỉnh, các quy định và chính sách liên quan đến hội nhập Quốc tế mới ban hành, nhất là hội nhập về kinh tế giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi trong hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh và thâm nhập thị trường.


Theo đánh giá của các đại biểu dự hội nghị, hoạt động đầu tư, sản xuất- kinh doanh 8 tháng đầu năm của các doanh nghiệp/dự án tại KCN Lộc Sơn đã được Ban Quản lý luôn tạo điều kiện thuận lợi để Doanh nghiệp/nhà đầu tư tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh, triển khai thực hiện dự án. Việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 đã được UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các Sở, ngành liên quan và UBND thành phố Bảo Lộc quan tâm giải quyếtQua Hội nghị này các nhà đầu tư cũng đã nêu ra những tồn tại, vướng mắc như: việc tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp còn khó khăn; các chính sách ưu đãi đầu tư vào KCN Lộc Sơn chưa cụ thể cho ngành chế biến cà phê; chưa có nhà ở cho công nhân KCN; việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại chưa hợp đồng được với doanh nghiệp có chức năng; khó khăn trong việc xử lý vỏ cà phê theo quy trình chế biến tươi; đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN; đề nghị cho biết giá nước sạch sử dụng cho sản xuất trong khu công nghiệp…

Kết thúc Hội nghị ông Trần Xuân Vượng-Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp, các kiến nghị của các nhà đầu tư đồng thời cũng chia sẻ với các nhà đầu tư về những khó khăn, vướng mắc mà nhà đầu tư đang gặp phải. Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp đã chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn, các phòng chuyên môn của Ban Quản lý căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để tham mưu Lãnh đạo Ban giải quyết tất cả các kiến nghị nêu trên của doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp đồng thời tiếp tục duy trì tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ (1 năm 2 lần) nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án mang lại hiệu quả cao nhất khi đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh./.

            Phòng Quản lý Đầu tư & Doanh nghiệp./.