CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Quyết định số 306/QĐ-KCN ngày 08/6/2018 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì với sự tham gia của đại diện các sở, ngành: Bảo Hiểm xã hội tỉnh, Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công An tỉnh (PC49), Công ty PTHT khu công nghiệp Phú Hội và Công ty PTHT khu công nghiệp Lộc Sơn.

Trong bốn (04) ngày làm việc (từ 26/6/2018- 29/6/2018) đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra, thanh tra tại 09 doanh nghiệp trong KCN Lộc Sơn và KCN Phú Hội với các nội dung như: kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện pháp luật về lao động, BHXH, PCCC, bảo vệ môi trường.

Trong quá trình kiểm tra, các doanh nghiệp đã hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn làm việc (riêng công ty TNHH KIMONO JAPAN không chấp hành quyết định kiểm tra). Nhìn chung các doanh nghiệp được kiểm tra cơ bản chấp hành pháp luật về Đầu tư, Lao động, bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. Tuy nhiên còn một số tồn tại: một số dự án tiến độ triển khai còn chậm so với cam kết tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tình hình sản xuất kinh doanh không ổn định; chưa quan tâm đúng mức đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực dự án; chưa thực hiện việc trồng cây xanh xung quanh nhà máy; chưa kiểm định an toàn đối với thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; chưa thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và chưa có cán bộ làm công tác an toàn lao động; chưa thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm việc tại Doanh nghiệp; chưa khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chưa đo lường yếu tố có hại cho người lao động. Các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động chưa thành lập tổ chức công đoàn; chưa xây dựng và đăng ký thang bảng lương, chưa thực hiện đăng ký nội quy lao động, xây dựng thoả ước lao động tập thể gửi cơ quan quản lý; chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.          

Kết thúc đợt kiểm tra Ban Quản lý gửi thông báo kết luận kiểm tra đến từng doanh nghiệp thông báo cho doanh nghiệp trong vòng 45 ngày thực hiện khắc phục những nội dung tồn tại, hanh chế thuộc các lĩnh vực nêu trên. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các Sở, ngành liên quan để theo dõi, kiểm tra.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ & DOANH NGHIỆP