Sáp nhập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội vào Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn và đổi tên thành Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội 

Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sáp nhập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội vào Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn và đổi tên thành Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội, ngày 06/8/2019 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố  Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh với sự chứng kiến của toàn thể CBCCVC và người lao động của Ban Quản lý các khu công nghiệp và Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội.


Theo quy định của Quyết định nêu trên, Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ngành có liên quan. Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội có các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

- Vận động các nhà đầu tư vào khu công nghiệp trên cơ sở dự án khả thi và quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

- Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư vào khu công nghiệp, bao gồm: giới thiệu vị trí đất cho nhà đầu tư, lập thủ tục thu hồi đất, lập phươgn án bồi thường giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thủ tục xây dựng khu tái định canh, tái định cư.

- Lập kế hoạch đầu tư xây dựng để phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, trình Ban Quản lý các Khu công nghiệp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch, thiết kế và tiến độ được duyệt.

- Tính toán chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng để đề xuất chính sách cho thuê sử dụng hạ tầng đối với nhà đầu tư, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và phí dịch vụ với sự thỏa thuận của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Ký kết hợp đồng cho các nhà đầu tư thuê đất theo đơn giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cùng với các chính sách hỗ trợ và ưu đãi hiện hành. Thực hiện các khoản thu, chi tài chính theo đúng quy định của nhà nước.

- Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động. Bảo đảm các vấn đề về vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, môi trường sinh thái cho cả khu công nghiệp.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và hàng năm cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh theo quy định quản lý và đầu tư xây dựng hiện hành.

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án khu công nghiệp theo quy định về quản lý và đầu tư xây dựng hiện hành.

- Tổ chức tư vấn và giám sát thi công các công trình dân dụng – công nghiệp, các dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông, thủy lợi.

- Thực hiện nhiệm vụ công ích, công cộng, dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp và các tổ chức khác phù hợp với tình hình phát triển khu công nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc, cơ cấu tổ chức gồm 02 đơn vị là Phòng Kế hoạch – Tổng hợp và Phòng Nghiệp vụ.

Tại buổi công bố quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã trao các Quyết định bổ nhiệm giám đốc, các Phó Giám đốc; đồng thời chỉ đạo công tác bàn giao và hoàn thành công tác tổ chức để đưa Công ty sau sáp nhập đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.


                                                                                                Phòng Quản lý TN&MT