Giới thiệu chung 

1. Địa chỉ

Tầng 3 (Khối 9 tầng) Trung Tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng

  36 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  

- Điện thoại: 02633.549103

- Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn

- Website: liza.lamdong.gov.vn

* Đơn vị trực thuộc:

Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội

- Trụ sở 1: Số 3, đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 02633.711028

- Email: pthtkcnlocsonphuhoi@lamdong.gov.vn

- Trụ sở 2: Số 371, đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 02633.678515

- Email: pthtkcnlocsonphuhoi@lamdong.gov.vn

2. Tóm tắt về Ban Quản lý

- Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 66/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban Quản lý  là cơ quan quản lý Nhà nước, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Quyết định 70/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp; Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc sữa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc sáp nhập Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội vào Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn và đổi tên thành Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội.

- Ban Quản lý thực hiện bộ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; Một cửa điện tử đối với các hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 411/QĐ- UBND ngày 05/3/2019, Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố bãi bỏ “Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường” thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp đã ban hành tại Quyết định số 411/QĐ-UBND Ngày 05/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 1896/QĐ- UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý các khu công nghiệp.