CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP LỘC SƠN 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP LỘC SƠN.

Căn cứ Quyết định số: 151/2003/QD-UBND ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn

Căn cứ Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy chế quản lý khu công nghiệp Lộc Sơn.

I. Chức năng:

1) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư KCN Lộc Sơn, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động đầu tư trong KCN

2) Triển khai việc xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN bằng nguồn vốn đầu tư một phần từ ngân sách Nhà nước và các ngồn vốn khác.

II. Nhiệm vụ:

1)Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư vào KCN Lộc Sơn trên cơ sở dự án đầu tư và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc lập thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thủ tục xây dựng các khu tái định canh, tái định cư.

2) Lập kế hoạch đầu tư xây dựng để phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN Lộc Sơn, thông qua Ban Quản lý thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết KCN Lộc Sơn, theo đúng thiết kế và tiến độ dự án được duyệt.

3) Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng KCN Lộc Sơn trong suốt thời gian hoạt động. Bảo đảm các vấn đề về vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, môi trường sinh thái trong KCN Lộc Sơn.

4) Vận động các nhà đầu tư vào KCN Lộc Sơn trên cơ sở mục tiêu phát triển khu công nghiệpvà quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

5) Ký kết hợp đồng cho các nhà đầu tư thuê lại đất theo đơn giá được Sở Tài chính thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt cùng với các chính sách hỗ trợ và ưu đãi hiện hành.

6) Tính toán phí đầu tư xây dựng hạ tầng, đề xuất chính sách cho thuê đối với nhà đầu tư, trình Ban Quản lý phê duyệt giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và trình Sở Tài Chính phê duyệt phí dịch vụ hạ tầng.

7) Nộp vào ngân sách tiền cho thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng và các phí dịch vụ khác thu của các doanh nghiệp sau khi trừ những khoản được phép giữ lại theo quy định.

8) Phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ về lao động đối với người lao động làm việc trong KCN Lộc Sơn theo quy định của pháp luật về lao động.

 

9) Tổ chức tư vấn giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông trong KCN Lộc Sơn.

10) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và hàng năm cho Ban Quản lý và UBND tỉnh.

11)Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý và UBND tỉnh giao.