Nội dung chính

Mục lục

Sở khoa học - công nghệ  môi trường

ỦY ban nhân dân 
tỉnh Lâm Đồng
  
Số:  06/TC-UB  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

                                                                           Lâm Đồng, ngày 01 tháng 03 năm 1979  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Nghị định số 24/CP ngày 02.02.1976 của Hội đồng Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế;

- Căn cứ Thông tư số 2021/CP ngày 25.9.1978 của Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố;

 - Căn cứ Quyết định số 03/NQ ngày 20.01.1979 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, trực thuộc sự lãnh đạo và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chịu sự chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh là cơ quan tham mưu chuyên nghiên cứu về công tác khoa học và kỹ thuật tỉnh có nhiệm vụ:

- Giúp Tỉnh ủy và UBND tỉnh quản lý công tác khoa học - kỹ thuật trong toàn tỉnh, hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học - kỹ thuật để phục vụ sản xuất và đời sống.

- Quản lý các đề tài nghiên cứu, thí nghiệm và  các chương trình điều tra cơ bản thuộc phạm vi tỉnh Lâm Đồng.

- Xây dựng nề nếp quản lý kỹ thuật từ tỉnh đến tận các cơ sở xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, trạm, trại v.v...

- Quản lý công tác tiêu chuẩn hóa và kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Quản lý thống nhất đo lường và tổ chức kiểm định dụng cụ đo lường trong toàn tỉnh.

- Quản lý công tác phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất, cải tiến nghiệp vụ công tác trong toàn tỉnh.

- Tổ chức và quản lý công tác thông tin khoa học, phổ biến ứng dụng khoa học - kỹ thuật và thư viện khoa học.

- Quản lý công tác hợp tác quốc tế về khoa học - kỹ thuật qua Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Điều 2: Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Khoa học và kỹ thuật tỉnh gồm có một đồng chí phụ trách chung và một số ủy viên để giúp việc, cùng các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ v.v... (biên chế cụ thể sẽ có văn bản riêng).

Điều 3: Các đồng chí: Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng căn cứ quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH


LÊ THỨ
(đã ký)

Đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Đặng Hữu
và cán bộ, công nhân viên 
Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (8-1988)


"Trong tình hình khó khăn và phức tạp hiện nay, tôi tin tưởng rằng Đảng ta, nhân dân ta nhất định sẽ thực hiện được sự liên minh vô địch giữa khoa học và nhân dân lao động. Trong những năm tháng thử thách quyết liệt này, mỗi người Việt Nam yêu chủ nghĩa xã hội, công nhân, nông dân, trí thức, tư sản dân tộc từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ trong nước đến ngoài nước, đều phải đem cả nghị lực sáng tạo của trí óc và của trái tim, ra sức phấn đấu lao động quên mình xây dựng và bảo vệ đất nước, làm cho nhân dân ta ngày càng giàu, nước ta ngày càng mạnh, rửa sạch cái nhục nghèo khổ lạc hậu như trước đây chúng ta đã rửa sạch cái nhục của người dân mất nước."

Trích Bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại buổi bế mạc Hội nghị Chủ nhiệm các Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh và thành phố tại Đà Lạt ngày 25.8.1988

Nội dung chính

Mục lục

Sở khoa học - công nghệ  môi trường