Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau    
   

 - Brossolet (Jacqueline), Mollaret (Henri): Alexandre Yersin, người chiến thắng bệnh dịch hạch,  Nxb Thông tin, Hà Nội, 1991.  

 - Cao Thế Trình: Quy hoạch và kiến trúc,  Đề tài khoa học, 1999.  

 - Nguyễn Hữu Tranh: Đà Lạt năm xưa, Công ty Văn hóa Tổng hợp Lâm Đồng, 1993.  

 - Phạm Khắc Hoè: Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1985.  

 - Phúc Ân - Nguyễn Diệp: Đà Lạt trăm năm, Công ty Văn hóa Tổng hợp Lâm Đồng, 1993.  

 - Nhiều tác giả: Đà Lạt, thành phố cao nguyên, UBND Thành phố Đà Lạt - Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1993.  

 - Nhiều tác giả: Mười năm văn xuôi Lâm Đồng, Hội Văn học - Nghệ thuật Lâm Đồng, 1998.  

 - Nhiều tác giả: Nghiên cứu, phân tích và đề xuất tôn tạo di sản kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên Đà Lạt, Đề tài khoa học, 1997.  

 - Nhiều tác giả: Những bài báo chọn lọc,  Báo Lâm Đồng, 1997.  

 - Nhiều tác giả: Lâm Đồng - Đà Lạt, những tư liệu khảo cứu (CD - ROM), Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, 1999.  

 - Báo Nhân dân, 1999.  

 - Báo Sài Gòn giải phóng, 1999.  

 - Tạp chí Thời nay, 1959.  

 - Baudrit: La naissance de Dalat, Indochine, N0180, 2/1994.  

 - Noởl Bernard: Yersin - Savant, Pionnier, Explorateur (1863 - 1943), La Colombe, Paris, 1953.

  Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau