Trang trước   || Mục lục||   Trang sau

 
         

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

CHƯƠNG I: NGUỒN GỐC CHUNG

CHƯƠNG II: CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ  

1. Dân tộc Cơ Ho

2. Dân tộc Mạ

3. Dân tộc M'nông

4. Dân tộc Chu Ru

5. Dân tộc Raglai

6. Dân tộc Hoa

7. Dân tộc Nùng

8. Dân tộc Tày                        

9. Dân tộc Thổ                        

IO. Dân tộc Thái                        

ll. Dân tộc Mường                        

l2. Dân tộc Gié - Triêng                        

13. Dân tộc Xtiêng                        

14. Dân tộc Khơ Me                        

15. Địa bàn cư trú của một số dân tộc thiểu số                       

CHƯƠNG III: N TỘC KINH

1. Sự thiên cư quy mô lớn của người Kinh

2. Phân bố dân cư 

3. Sinh hoạt kinh tế - Đời sống vật chất

4. Quan hệ xã hội                        

5. Sinh hoạt tinh thần                         

CHƯƠNG IV: MẤY ĐẶC TRƯNG LỚN VỀ DÂN SỐ 

CHƯƠNG V: SỐ LIỆU BẢN ĐỒ DÂN SỐ

1. Tỷ lệ sinh, tỷ tệ chết, tỷ lệ tăng tự nhiên dân số tỉnh Lâm Đồng                

2. Dân số Lâm Đồng năm 1998                         

3. Danh sách các cụ từ 100  tuổi trở lên             

4. Dân số tỉnh Lâm Đồng qua Tổng điều tra dân số ngày  1/4/1999                         

 

Trang trước ||Mc lục  ||   Trang sau