Trang trước   || MỤC LỤC||   Trang sau

 
         

Dân số tỉnh lâm đồng qua tổng điều tra dân số- Nơ 1/4/1999

(Báo cáo sơ bộ)

 

Huyện, Thị xã, 
thành phố

Tổng số hộ

Tổng số 
nhân khẩu

Chia ra

 

 

 

Nam

Nữ

T.Thị

N.Thôn

TOÀN TỈNH

210.90

996.219

502.515

493.704

385.199

611.020

1. Thành phố Đà Lạt

37.264

161 .728

 79.246

 82.4821

143.768

 17.9601

2. Thị xã Bảo Lộc

 29.894

135.701

68.024

67.6771

81.879

53.822

3. Huyện Lạc Dương

 4.197

 24.511

12.111

12.400

0

24.511

4. Huyện Đơn Dương

15.7071

80.976

 40.680

40.296

 28.748

 52.228

5. Huyện Đức Trọng

 28.335

 137.410

 69.217

68.193

 36.387

101.023

6. Huyện Lâm Hà

 27.116

126.699

 65.461

61.238

29.946

96.753

7. Huyện Bảo Lâm

 18.685

 87.536

 44.622

 42.914

12.663

74.873

8. Huyện Di Linh

26:566

130.836

66.554

64.282

16.625

114.211

9. Huyện Đạ Huoai

6.418

30.248

15.443

14.805

 12.752

17.496

10. Huyện Đạ Tẻh

9.071

 43.111

22.154

20.957

5.180

 27.931

11. Huyện Cát Tiên

7.652

37.463

 19.003

18.460

7.251

30.212

 

Trang trước   || MỤC LỤC ||   Trang sau