Trang trước   || MỤC LỤC ||   Trang sau

 
         

TỶ LỆ SINH - TỶ LỆ CHẾT - TỶ LỆ TĂNG TỰ NHIÊN

DẤN SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG

(tính cho 1000 dân)

Năm

Tỷ lệ sinh

Tỷ lệ chết

Tỷ lệ tăng tự nhiên

1976

38,2

5,9

32,3

1977

38, l

6,8

3l,3

1978

36,6

6,7

29,9

l979

35,2

5,4

29,8

1980

34,3

5,3

29,0

198 l

32,9

5,3

27,5

1982

32, l .

5,8

26,3

1983

3 l,7

5,7

26,0

1990

33,4

8,2

25,2

1991

34,0

5,0

29,0

1992

36,9

8,l

28,8

1993

33,7

7,l l

26,6

1994

29,41

4,3 l

25,l

1995

23,8

4,l l

19,69

1996

25,86

4,18

21,68

1997

23,9

4,7

19,2

1998

14,38

4,l

20,28

 

Trang trước   || MỤC LỤC||   Trang sau