Trang trước   || MỤC LỤC||   Trang sau

 
         

ĐỊA BÀN CƯ TRÚ CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC THIỂU SỐ

THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG

01-10-1997

STT

Đơn vị HC

Dân tộc Tày

Dân tộc Nùng

Dân tộc Thái

Dân tộc Hoa

1

Thành phố Đà Lạt

Toàn TP trừ P6; P11; P12; Xuân Thọ; Xuân Trường

Toàn TP trừ P7; P11; P12; Xuân Thọ

Toàn TP trừ P5; P11; P6; P12; Xuân Thọ

Hầu hết các phường

2

Thị xã Bảo Lộc

Toàn thị xã trừ Lộc Phát, Lộc Nga, Lộc Thanh

Toàn thị xã trừ Đạ M?ri, Lộc Nga, Lộc Thanh

Phường 1, Phường B?lao, Lộc Châu

Hầu hết các phường

3

Huyện Lạc Dương

Lát

Lát

Lát

Lát

4

Huyện Đơn Dương

D?Ran, Kađô, Lạc Xuân, Pró

D?Ran, Kađô, KaĐơn

D?Ran, Tutra, Lạc Lâm

D?Ran, Kađô, Lạc Xuân, Pró

5

Huyện Đức Trọng

Toàn Huyện trừ NThôn Hạ, Tà in, Nloan, Đà Loan

Toàn Huyện trừ NThôn Hạ, Tà in, Phú hội, Nloan

Liên Nghĩa, tân Hội, Nthôn hạ, Ninh Gia, Bình Thạnh

Toàn Huyện trừ NThôn Hạ, Tà in, Bthạnh, NLoan

6

Huyện Di Linh

Thị trấn Di Linh, Đinh Lạc, Ggia Hiệp, Tam Bố, Tân Châu, H.Trung, H. Nam, Liên Đầm

Toàn Huyện trừ Grung Ré, H.Bắc, H.Trung, H.ninh, Bthuận, Sơn Điền, Gia Bắc

TT Di Linh, Tân Châu, Hòa nam, Liên Đầm

Thị trấn Di Linh,GrRé, Tam Bố, Tân Châu, Hòa Nam, Liên Đầm

7

Huyện Bảo Lâm

Lộc Thắng, Lộc An, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Thành

Lộc Thắng, Lộc An, Quảng Ngãi, Quảng Phú,  Quảng Bảo, Quảng Thành

Lộc Thắng, Lộc An, Lộc Thành

Lộc Đức, Lộc Phú, Lộc Thành, Lộc Nam

8

Huyện Đã Tẻh

Toàn huyện trừ Q.trị, H.Đông, Mỹ Đức

TT Đạ tẻh, An Nhơn

TT Đạ Tẻh

TT Đạ Tẻh

9

Huyện Cát tiên

Tất cả các xã

Mỹ lâm, Đức phổ, Gia Viễn, T.Hoàng

Phù mỹ, Gia Viễn

Mỹ lâm, Đức phổ

STT

Đơn vị HC

Dân tộc Khơ me

Dân tộc Mường

Dân tộc Máng

Dân tộc X'Tiêng

Dân tộc H'Mông

1

Thành phố Đà Lạt

P1, P2, P9, Xuân Trường

P1, P4, P6, P9

 

 

 

2

Thị xã Bảo Lộc

Đạ M?Ri, Lộc Sơn

Đạ M?Ri, Phường B?Lao

 

 

 

3

Huyện Lạc Dương

 

 

 

 

 

4

Huyện Đơn Dương

Thạnh Mỹ, Lạc Xuân

 

 

 

 

5

Huyện Đức Trọng

Tân Hội, Ninh Gia

Tân Hội, Ninh Gia, Nthôn Hạ

 

 

 

6

Huyện Di Linh

 

 

 

 

 

7

Huyện Bảo Lâm

Lộc nam

Lộc Quảng, Lộc Thành, Lộc Đức, Lộc Tân

 

 

 

8

Huyện Đạ Tẻh

TT Đạ Tẻh

TT Đạ Tẻh, Quốc, An Nhơn, Triệu Hải

 

 

 

9

Huyện Cát tiên

Đồng nai

Phù Mỹ, Gia Viễn

Nam ninh

Phước cát 1, 2

Nam ninh

 

STT

Đơn vị HC

Dân tộc Mạ

Dân tộc Dao

Dân tộc Cơ ho

Dân tộc M'nông

1

Thành phố Đà Lạt

 

 

Toàn TP trừ P2; P8, P11; P12; Xuân Thọ, Xuân Trường

P6, P7

2

Thị xã Bảo Lộc

B?lao, Lộc Nga, Lộc Châu

 

Toàn thị xã trừ Đạ M?ri, Lộc Phát,  Lộc Thanh, Lộc Châu

 

3

Huyện Lạc Dương

Lát

 

Tất cả các xã

Lát, Đạ Tông, Đầm Ròn

4

Huyện Đơn Dương

 

 

Toàn huyện trừ Lạc lâm, Quảng Lập

 

5

Huyện Đức Trọng

Liên Hiệp, Ninh Gia, Tà in,

 

Toàn Huyện trừ Tà năng, Bthạnh, NLoan

 

6

Huyện Di Linh

Thị trấn Di Linh, T.thương, Đinh trang thương, hòa Nam

 

Toàn huyện trừ hòa nam, Hòa ninh

 

7

Huyện Bảo Lâm

Toàn huyện trừ Lộc Đức, Lộc Phú, Lộc Nam, Lộc Thành

 

Lộc: Thắng, An, Nam, Thành, Bắc, Ngãi

Lộc Thành

8

Huyện Đạ Tẻh

TT Đạ tẻh, Quốc Oai, An Nhơn, Mỹ Đức

 

TT Đạ Tẻh

 

9

Huyện Cát tiên

Đồng nai, Gia Viễn, T.Hoàng

Đồng nai, Nam ninh, T.Hoàng

 

 

 

STT

Đơn vị HC

Dân tộc Churu

Dân tộc ? đê

Dân tộc Cin

Dâ n tộc Thổ

1

Thành phố Đà Lạt

P7, P10, tà nung

P6

 

P3, P6, P7, Xuân Trường

2

Thị xã Bảo Lộc

 

 

 

Lộc sơn, Lộc phát

3

Huyện Lạc Dương

Lát

 

 

 

4

Huyện Đơn Dương

Toàn huyện trừ Lạc lâm, Dran, Quảng Lập

 

Toàn huyện trừ Lạc lâm, Quảng Lập

Tutra

5

Huyện Đức Trọng

Phú hội, Tà In, Tà Năng, Đà Loan

Tà in

Toàn huyện trừ Tà in, Liên nghĩa, Nloan, Tân hội

Liên hiệp, Liên nghĩa, Phú hội

6

Huyện Di Linh

 

 

 

Thị trấn Di Linh, Tân châu, Hòa Ninh, Liên Đầm

7

Huyện Bảo Lâm

Lộc Lâm

Lộc Thắng

 

Lộc An

8

Huyện Đạ Tẻh

 

 

 

 

9

Huyện Cát tiên

 

 

 

 

 

STT

Đơn vị HC

Dân tộc Chàm

Dân tộc H'rê

Dân tộc Rắc lây

Dân tộc Rơ lai

1

Thành phố Đà Lạt

P4, P6

P9

 

 

2

Thị xã Bảo Lộc

P. B?lao

 

 

 

3

Huyện Lạc Dương

 

 

 

 

4

Huyện Đơn Dương

Toàn huyện trừ Lạc lâm,  Quảng Lập

 

Toàn huyện trừ Lạc lâm, Quảng Lập, Lạc Xuân

Lạc Xuân

5

Huyện Đức Trọng

 

 

 

 

6

Huyện Di Linh

 

 

 

 

7

Huyện Bảo Lâm

 

Lộc Thành

 

 

8

Huyện Đạ Tẻh

Lộc Phú

 

 

 

9

Huyện Cát tiên

 

 

 

 

 

Trang trước   || MỤC LỤC||   Trang sau