Trang trước   || MỤC LỤC||   Trang sau

 
         

Chương II : CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

Lâm Đồng là một tỉnh đa dân tộc. Ngoài dân tộc Kinh còn có 32 dân tộc thiểu số, bao gồm các dân tộc bản địa vùng Trường Sơn- Tây Nguyên: như Cơ Ho, Mạ, Chu Ru, M'nông, Raglai, Gié- Triêng, Xtiêng, Bru- Vân kiều, Ba Na, ? đê, Gia Rai, Tà oi, Chơ Ro, Xơ đăng, Hrê, Co, Cơ Tu, một ít người Khơ Me và người Chăm. Ngoài ra còn có các dân tộc thiểu số khác ở miền núi phía Bắc đến đây cùng chung sống như: Hoa, Tày, Nùng, Thái Dao, H'mông, Sán. Chay, Sán Dìu, Thổ, Giáy v.v...

Các dân tộc thiểu số đó có trình độ phát triển kinh tế- xã hội không đồng đều, ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo và sắc thái văn hóa cũng khác nhau và rất phong phú. Tuy vậy trong sách này, chỉ đề cập đến những dân tộc thiểu số có số dân từ 100 người trở lên, và cũng chỉ nêu những nét cơ bản nhất về kinh tế, xã hội, văn hóa truyền thống của từng dân tộc.

 

 

Trang trước   || MỤC LỤC||   Trang sau