Trang trước Mục lục Trang sau    
   

  

TƯ LIỆU CHỮ HÁN

1. Đoàn Đình Duyệt. Lâm Viên hành trình nhật ký. Nam Phong, Hà Nội, 1918, Số 9 & 10.

TƯ LIỆU TIẾNG VIỆT

2. Cao Tự Thanh. Tác phẩm Nguyễn Thông. Sở Văn hoá - Thông tin Long An, 1984.

3. Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xương, Trần Xáng. Đại Nam nhất thống chí. Quyển 12. Nha Văn hoá Bộ Văn hoá - Giáo dục, Sài Gòn, 1965.

4. Hãn Nguyên. Lịch sử phát triển Đà Lạt (1893 - 1954). Sử Địa, Sài Gòn, 1971, Số 23 - 24.

5. Hoài Thanh, Hoài Chân. Thi nhân Việt Nam. Hoa Tiên, Sài Gòn, 1967.

6. Lê Tấn Hùng. Bước đầu tìm hiểu các loại hình sinh hoaOt kinh tế của người Lạt ở xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Trường Đại học Đà Lạt, 1989.

7. Lê Xuân Tùng, Trần Văn Tiến. Cây thông đỏ, cơ sở sinh thái và kỹ thuật gây trồng. Thông tin Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, 1999, Số 2.

8. Lý Văn Tiến, Phạm Đình Thanh. Khai thác và chế biến nhựa thông. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 1983.

9. Ngô Tiến Anh , Liêng Hot Ha Huý. Sụ  tích núi Lang Biang, núi Voi và suối Đa Nhim. Du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, 1986, Số 1.

10. Nguyễn Hữu Đáng, Nguyễn Hữu Hài. Quần thụ thông 3 lá ở cao nguyên Đà Lạt: một tài nguyên thiên nhiên quan trọng cần phải cứu vãn. Sử Địa, Sài Gòn, 1971, Số 23 - 24.

11. Nguyễn Thanh Châu. Lâm viên hành trình nhật ký (bản dịch và giới thiệu). Trường Đại học Đà Lạt.     

12. Nguyễn Trắc Dĩ. Đồng bào các sắc tộc ở Việt Nam. Sài Gòn.

13. Nguyễn Tuấn Tài, Đoàn Nam Sinh, Liêng Hot Hasuê, Phùng Khắc Cường, Nguyễn Hữu Tranh. Người Lạch trên cao nguyên Lang Biang. Đà Lạt, thành phố cao nguyên, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1993.

14. Phạm Hoàng Hộ. Cây cỏ miền Nam Việt Nam. Trung tâm Học liệu, Sài Gòn, 1970.

15. Bản đồ Đà Lạt. Nha Địa dư, Đà Lạt, 1960.

16. Bản đồ Đà Lạt. Xí nghiệp Bản đồ II, Đà Lạt, 1991.

17. Tuyển tập Hàn Mặc Tử. Nxb Văn học, Hà Nội, 1987.

TƯ LIỆU TIẾNG PHÁP

18. Andelle, Pierre. Dalat. Indochine, Hanoi, 1943, No 128.

19. Baudrit, A. La naissance de Dalat. Indochine, Hanoi, 1944, No 180.

20. Berjoan, A. Dalat. Indochine, Hanoi, 1943, No 126.

21. Berjoan, A. & Lagisquet, J. Les réalisationd dí urbanisme à Dalat. Indochine, Hanoi, 1943, No 164 - 165.

22. Bernard, Noël. Yersin - pionnier - savant - explorateur (1863 - 1943). La Colombe, Paris, 1953.

23. Bouvard, Pierre et Millet, F. La chasse au Langbian. Bergerac, Paris, 1920.

24. Dí André, A. Note sur les cultures de la station sanitaire du Lang - bian. Situation de lí Indochine (1897 - 1901), F. H. Schneider, Hanoi, 1902.

25. Consigny. Les pins de Dalat. Lí Asie Nouvelle Illustrée, Saigon, 1937, No 36.

26. Constantin, L. Le sanatorium du Langbian. Revue Indochinoise, Hanoi, 1916, No 3 - 4.

27. Dam Bo. Populations montagnardes du Sud Indochine. France - Asie, Saigon, 1950.

28. Decoux. Aỵ la barre de lí Indochine. Plon, Paris, 1949.

29. Doumer, Paul. Lí Indo-Chine française (Souvenirs). Vuibert et Nony, Paris, 1905.

30. Dournes, J. & Seo, Jean. Chants antiques de la montagne. Bulletin de la Société des E?tudes Indochinoises, 1948, No 3 - 4.

31. Duclaux, P. Le Dalat de 1908. Indochine, Hanoi, 1941, No 39.

32. Gagnepain F., Lecomte , H. & Humbert, H. Flore générale de lí Indochine. Masson & Cie, Paris, 1932.

33. Hébrard, Ernest. Futur plan de Dalat. 1923.

34. Jacotot, Henri. Le Docteur Alexandre Yersin. BSEI, 1944, No 1.

35. Kermarre, Jean. Les enfants tigres. BSEI, 1972, No 2.

36. Lagisquet, J. Rapport de présentation. 1942.

37. Le Chemineau. Le Langbian. Revue Indochinoise, Hanoi, 1916, No 3 - 4.

38. Lefèvre, F. Le chemin de fer du Langbian. Lí Asie Nouvelle Illustrée, Saigon, 1937, No 56.

39. Legay, Roger & Kí Mlơi Dà Gôt. Prières Lac accompagnant les rites agraires. BSEI, 1971, No 2.

40. Millet, F. La chasse sur les hauts plateaux de Dalat et de Djiring. Lí Asie Nouvelle Illustrée, Saigon, 1937, No 56.

41. Mollaret, Henri & Brossollet, Jacqueline. Alexandre Yersin ou le vainqueur de la peste. Fayard, Paris.

42. Munier, P. Dalat. Indochine, Hanoi, 1941, No 28.

43. Néis, Paul. Rapport sur une excursion faite chez les Mọs. Excursions et reconnaissances, Saigon, 1881.

44. Néis, Paul & Septans, Albert. Rapport sur un voyage
dí exploration aux sources du Dong-nai. Excursions et reconnaissances, Saigon, 1891.

45. Ner, Marcel. Le pays et les hommes. Lí Asie Nouvelle Illustrée, Saigon, 1937, No 56.

46. Neveu, André. La végétation du Langbian. Lí Asie Nouvelle Illustrée, Saigon, 1937, No 56.

47. P.T. Accès à Dalat par Prenn. Indochine, Hanoi, 1943, No 156.

48. Pineau, L. G. Dalat, capitale administrative de lí Indochine? Revue Indochinoise Juridique et EỴconomique, 1937, No 2.

49. Sarraut, Albert. La mise en valeur des colonies françaises. Payot, Paris, 1923.

50. Tardif, EỴtienne. La mission du Langbian (1899 - 1900). Ogeret et Martin, Vienne, 1902.

51. Vassal, J.J. Le Langbian. Revue Indochinoise, Hanoi, 1907, No 53 - 54.

52. Yersin, Alexandre. Sept moOs chez les Mois. Variétés sur les pays mois, Gouvernement de la Cochinchine, Saigon, 1935.

53. Dalat touristique. Lí Asie Nouvelle Illustrée, Saigon, 1937, No 56.

54. Discours prononcés à lí inauguration du Lycée Yersin. Lycée Yersin, Dalat, 1935.

55. Explorations et souvenirs du Dr Yersin (Revue Indochine, 1942 - 1943). Institut Pasteur de Dalat, 1956.

56. Extrait du journal de voyage du Dr Yersin. BSEI, Saigon, 1944, No 1.

57. Lí urbanisme. Dalat, le nouveau plan, dispositions générales. Lí E?veil E?conomique de lí Indochine, Hanoi, 1923, No 331.

58. Les MoOs de la Cochinchine et du Sud Annam. Revue Indochinoise Illustrée, 1893, No 4.

59. Monographie de Dalat. Mairie de Dalat, 1953.

60. Station du Petit Langbian.

61. Physionomie de Dalat en 1937. Lí Asie Nouvelle Illustrée, Saigon, 1937, No 56.

62. Plan de Dalat. Mairie de Dalat.

63. Rapport dí ensemble sur le protectorat de lí Annam. Hue, 1937.

64. Rapport dí ensemble sur le protectorat de lí Annam. Hue, 1938.

65. Arrêté portant création de la province du Haut-Donna et 2 postes administratifs à Tân Linh et sur le plateau du Langbian. Bulletin Administratif de lí Indochine, 1899.

66. Arrêté créant la province du Lang-Bian en Annam. Bulletin Administratif de lí Annam, Hue, 1916.

67. Ordonnance royale communiquée par le Conseil de Régence.... BAA, Hue, 1916.

68. Arrêté rendant exécutoire lí ordonnance royale du 11 Octobre 1920. BAA, Hue, 1920.

TƯ LIỆU TIẾNG ANH

69. Vassal, Gabrielle M. On and off duty in Annam. William Heinemann, London, 1910.

70. Minority groups in the Republic of Vietnam. Headquarters, 1966. 

        Trang trước Mục lục Trang sau