Trang trước

Mục lục

Trang sau

 
 

 

 

 

   

Chương I : Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội

Chương II : Thực trạng và tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp toàn diện

Chương III : Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản

Chương IV : Phát triển công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản

Chuơng V : Thực trạng và tiềm năng phát triển công nghiệp SXVLXD

Chương VI : Phát triển du lịch, dịch vụ ngành đầu tư nhiều hứa hẹn

Chương VII : Thực trạng và hướng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Chương VIII : Các vùng kinh tế - xã hội

Chương IX : Dân số lao động