6. Phòng trừ những loại gây hại rễ:

Những động vật gây hại rễ có thể kể như tuyến trùng, cuốn chiếu (đa túc), bọ vòi voi, gián... Để phòng trừ cần dùng những loại thuốc xử lý đất như Mocap hạt, Basudin hạt, Furadan, DDT, HCH...

Để phòng trừ nấm gây hại rễ, dùng Kitazin rải trên mặt chậu hay phun Aliette trên lá.


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau