Trang trước Mục lục Trang sau  

Ở nước ta do còn nhiều hạn chế về phương tiện, trình độ, tài liệu... nên chưa thống kê được thành phần cơ bản bệnh hại trên các loài cây trồng. Năm 1968, giáo sư F. G. Browne thuộc Trường đại học Oxford (Anh) sau khi tổng hợp các thông báo về bệnh hại các loài Thông trên thế giới, trong đó có 3 loài đã được trồng nhiều ở nước ta, trong tác phẩm Thông "Pests and deease of forest plantation trees" đã công bố tất cả các loài nấm đã được xác định. Chúng tôi trích giới thiệu để tham khảo:

Pinus massoniana

1.- Armillariella mellea

2.- Cenoccoccum graniforme

3.- Cercoseptoria pini densiflorae

4.- Coleosporium asterum

5.- Cronartium quercuum

6.- Heterobasidion annosum

7.- Hypoderma sp.

8.- Mycosphaerella pinicola

9.- Phaeolussch weinitzii

10.- Scirrhia pini

11.- Suillus subluteus

12.- S. tomentosus

Pinus merkusii

1.- Armillariella mellea

2.- Boletus pallidus

3.- Cercoseptoria pini densiflorae

4.- Cercospora spp.

5.- Diplodia pinea

6.- Inocybe lanuginella

7.- Phellinus noxius

8.- Phyllosticta spp.

9.- Phyllostictina spp.

10.- Pisolithus tinctorius

11.- SUILLUS granulatus

12.- S. luteus

Pinus kesiya

1.- Armillariella mellea

2.- Botryosphaeria ribis

3.- Cercoseptoria spp.

4.- Coleosporium tussilaginis

5.- Cronartium flaccidum

6.- C. quercuum

7.- Cuscuta reflexa

8.- Cylindrocladium

9.- C. pteridis

10.- Fomes pinicola

11.- Glomerella cingulata

12.- Inocybe lanuginella

13.- Laetiporus sulfureus

14.- Lophodermium australe

15.- peridermium filamentosum

16.- Phomopsis conorum

17.- Phyllosticta spp.

18.- Phyllostictina spp.

19.- Pisolithus tinctorius

20.- Scirrhia pini

21.- Suillus granulatus

22.- Sydowia polyspora

23.- Thelephora terrestris

24.- Therrya pini

A.- Các báo cáo kết quả điều tra của Viện Điều tra quy hoạch

1.- Các "báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh rừng Thông" tại Quảng Ninh, Hà Bắc, Nghệ Tĩnh từ năm 1973 đến 1978.

2.- "Kết quả điều tra sơ bộ rừng Thông Lâm Đồng" (1975-1976).

3. "Kết quả hợp tác nghiên cứu bệnh rơm lá Thông tại Quảng Ninh với đoàn chuyên gia Cộng hòa dân chủ Đức" (1972-1974).

B.- Các tài liệu đã công bố trên tạp chí, tập san, thông báo...

1.- Trần Đình Đàn, "Các hiện tượng thiếu dinh dưỡng của Thông ở vườn ươm".

2.- Nguyễn Ngọc Bình - Ngô Quế, "Vấn đề bón phân lân cho Thông nhựa ở giai đoạn gieo ươm".

3.- Mai Thứ, "Đặc điểm nhận biết một số bệnh thiếu dinh dưỡng của Thông nhựa".

4.- Nguyễn Xuân Quát, "Bước đầu tìm hiểu nguyên nhân đất làm cho Thông nhựa bị vàng lá".

5.- Nguyễn Xuân Quát - Lê Tấm, "Hiện tượng thông đuôi ngựa tím lá".

6.- Lê Tâm:  "Có cần bón thúc NPK cho Thông đuôi ngựa?".

7.- Nguyễn Xuân Quát - Ngô Quế, "Nguyên nhân gây ra hiện tượng bạc lá Thông vườn ươm".

8.- Nguyễn Sỹ Giao, "Bệnh vàng còi Thông nhựa ở vườn ươm"

9.- Nguyễn Sỹ Giao, "Kết quả nghiên cứu phòng trừ bệnh rơm lá Thông".

10.- Bộ lâm nghiệp, "Quy trình phòng trừ bệnh rơm lá Thông".

11.- Uhlig S.K.: "Thông báo về kết quả nghiên cứu bệnh rơm lá Thông ở Quảng Ninh".

12.- Trường Đại học Lâm nghiệp, "Kết quả nghiên cứu một số đặc tính sinh vật loài gây bệnh rơm lá".

13.- Nguyễn Bảo, "Bệnh thối cổ rễ cây ươm các loài cây phục vụ công nghiệp giấy - sợi".

14.- Nguyễn Bảo, "Sự gây hại của sâu bệnh ở rừng trồng miền Bắc Việt Nam".

15.- Trần Văn Mão, "Cơ sở khoa học của sử dụng mùn - thông và tạo nấm rễ".

16.- Phạm Gia Biểu, "Quá trình tăng trưởng cây Thông nhựa khi gieo ươm".

17.- Lê Đình Khả, "Thông 3 lá và Thông nhựa Đà Lạt - Di Linh".

18.- Lê Đình Khả, "Thông 3 lá Hà Giang".

19.- Nguyễn Kha, "Rừng Thông tự nhiên ở Lâm Đồng".

20.- Nguyễn Kha, "Rừng Thông 2 lá và 3 lá ở miền Trung Việt Nam".

21.- Trương Đầu, "Rừng thông 2 lá Lâm Đồng".

22.- Bộ Lâm nghiệp,  "Tổng kết trồng rừng Thông".

C. Các ấn phẩm đã xuất bản

1.- Đường Hồng Dật, "Khoa học bệnh cây" - Nxb Nông nghiệp 1979.

2.- Lâm Công Định, "Trồng rừng Thông"- Nxb Nông nghiệp 1977.

3.- Lê Trường - Quang Hùng, "Sổ tay dùng và bảo quản thuốc trừ dịch hại bảo vệ cây trồng"- Nxb Nông nghiệp 1974.

4.- M. Drachovska, "Dự tính trong bảo vệ thực vật"- Nxb khoa học 1968.

5.- F.G Browne, "Pests and Deseases of forest plantation trees"- Oxford 1968.

6.- I.A.S.Gibson, "Deseases of forest trees widely planted as exotics in the tropics and southershemisphere"- Commonwealth mycologicol institute - Kew 1975.

7.- "Sổ tay bảo vệ rừng"- Nxb Nông nghiệp Bắc Kinh 1972.

8.- H. L Barnett - Barry B. Hunter, "Illustrated genera of imperfect fungi" 1972.

  Trang trước Mục lục Trang sau