Trang trước Mục lục Trang sau  

   

Lời giới thiệu

Phần thứ 1: Sơ lược về sự hoạt động của bệnh hại trong các quá trình gây trồng rừng thông.

Phần thứ 2: Bệnh thối cổ rễ (Rhizoctonia D.C)

I. Những biểu hiện cơ bản bên ngoài của bệnh thối cổ rễ.

II. Một số nét về loài gây bệnh và qui luật gây hại của bệnh.

III. Biện pháp phòng trừ.

Phần thứ 3: Bệnh rơm lá (Cercospora Fres)

I. Những biểu hiện bên ngoài của bệnh.

II. Một số nét về loài gây bệnh và qui luật gây hại của bệnh.

III. Một số ý kiến về biện pháp phòng trừ bệnh rơm lá.

Phần thứ 4: Bệnh úa vàng sinh lý cây ương.

I. Các biểu hiện cơ bản bên ngoài của bệnh.

II. Lịch bệnh.

III. Nguyên nhân gây bệnh.

IV. Biện pháp phòng trừ.

Phần tham khảo: Những tài liệu tham khảo chính.

  Trang trước Mục lục Trang sau