Văn phòng HĐND & UBND thành phố Bảo Lộc 

VĂN PHÒNG HĐND và UBND THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 

I.Tên đơn vị: Văn phòng HDND-UBND thành phố Bảo Lộc.

- Địa chỉ: 02 Hồng Bàng - Phường 1- Thành phố Bảo Lộc

- Điện thoại: 02633.864001

- Fax: 02633.865464

- Email: vpubndbaoloc@lamdong.gov.vn

            

            II. Vị trí – chức năng:

Điều 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân (HĐND-UBND) thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về:  Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Điều 2. Tổ chức phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND thành phố giao.

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND thành phố.

            III. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 4. Xây dựng và trình UBND chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND thành phố hàng tháng, quý, sáu tháng, cả năm, 5 năm; theo dõi, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường, xã thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, thông báo, kết luận chỉ đạo của UBND và Chủ tịch UBND thành phố; theo dõi, đôn đốc công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin trên các lĩnh vực, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của UBND và Chủ tịch UBND thành phố; chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo của UBND thành phố trình HĐND cùng cấp và báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tham mưu cho UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố những vấn đề về chủ trương chính sách, cơ chế quản lý và đề xuất giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

Điều 7. Phục vụ cho HĐND, Đại biểu HĐND thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm, 5 năm theo Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua; tổ chức cho Đại biểu HĐND thành phố trong công tác tiếp dân, tiếp nhận chuyển đơn, theo dõi đôn đốc việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân mà đại biểu HĐND thành phố gửi đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

1.    Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ các kỳ họp của HĐND thành phố, đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND tại kỳ họp theo Luật Tổ chức HĐND&UBND, theo Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐND và theo các quy định khác của pháp luật.

2.    Phối hợp với các Ban của HĐND thành phố chuẩn bị báo cáo về hoạt động của HĐND tại kỳ họp, kiểm tra về thể thức, nội dung văn bản trước khi trình HĐND thành phố xem xét phê chuẩn hoặc thông qua; phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến Nghị quyết HĐND thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 8. Lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của HĐND và UBND thành phố, thực hiện việc quản lý thu, chi, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật; tổ chức phục vụ đảm bảo điều kiện, phương tiện cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho hoạt động của HĐND và UBND thành phố.

Điều 9. Giúp UBND thành phố xem xét, kiểm tra các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐND và UBND các phường, xã, kịp thời phát hiện và đề nghị UBND thành phố điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp với các chủ trương, chính sách chung của tỉnh và thành phố.

Điều 10. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, ý kiến chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND thành phố đến các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định và ý kiến chỉ đạo đó; phát hiện và đề xuất với UBND thành phố giải pháp xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Điều 11. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường trước khi trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quản lý thống nhất quy trình soạn thảo, ban hành, lưu trữ các văn bản của HĐND & UBND thành phố; chỉnh lý dự thảo văn bản của ngành và các cơ quan trước khi trình HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ký phê duyệt. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị, các xã, phường trong việc ban hành các văn bản, phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, kiến nghị với cơ quan ra văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc báo cáo UBND thành phố ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Giúp UBND thành phố đảm bảo mối quan hệ công tác giữa UBND, Chủ tịch UBND thành phố với Thường trực Thành uỷ, đại biểu HĐND, Thường trực HĐND thành phố, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức quần chúng và các cơ quan của tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thành phố để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Xây dựng dự thảo, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, thừa lệnh của Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ, trực tiếp phụ trách Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND thành phố.

Điều 15. Phối hợp với Thanh tra thành phố giúp UBND thành phố phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức tốt công tác tiếp dân định kỳ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.

Điều 16. Quản lý cán bộ, công chức, quản lý tài chính của Văn phòng HĐND-UBND, quản lý tài sản công, trụ sở, phương tiện làm việc của HĐND và UBND thành phố.

Điều 17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thường trực HĐND thành phố, UBND, Chủ tịch UBND giao và theo quy định của pháp luật.

            IV .Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo:

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Di động

Email

1

Nguyễn Bùi Minh Hiền

Chánh VP

0944710067

hiennbm@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Trần Long

Phó chánh VP

0918399100

longntbl@lamdong.gov.vn