Thanh Tra Nhà Nước 

              THANH TRA THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 

1.Tên đơn vị: Thanh tra Thành phố Bảo Lộc.

            - Địa chỉ: Số 01 Lý Tự Trọng, phường I, Thành phố Bảo Lộc.

            - Điện Thoại : 0263.3864002.

            - E- Mail: tttpbaoloc@lamdong.gov.vn.

            2. vị trí – chức năng:

            Thanh tra thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Bảo Lộc, có trách nhiệm giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

            3.Nhiệm vụ - quyền hạn:

            a- Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

            - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

            - Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

            - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND thành phố, thanh tra thành phố.

            b- Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

            - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố, của UBND cấp xã.

            - Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

            - Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND cấp thành phố giao.

            c- Giúp UBND cấp thành phố quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

            d-Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

           

4. Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Email

01 Nguyễn Văn Tuấn     Chánh thanh tra

02

Trịnh Như Tuấn

Phụ trách phòng

0984425028

 tuantn@lamdong.gov.vn

03

Trần thị Thanh Huyền

Phó Chánh thanh tra

01239998279