Phòng giáo dục 
New Page 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

I.TÊN ĐƠN VỊ : Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp Bảo Lộc

          - Địa chỉ: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, phường I, Thành phố Bảo Lộc.

          - Điện Thoại : 0263.3864003.

          - E- Mail: gdbaoloc@lamdong.gov.vn

II. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

Điều 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương theo qui định của pháp luật.

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc:

1.    Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

2.    Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước và các văn bản khác về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

3.    Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường mầm non (không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục), trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học không có cấp học trung học phổ thông và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

4.    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các quyết định thành lập đối với các cơ sở giáo dục công lập, cho phép thành lập đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập; sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): cơ sở giáo dục mầm non (không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục), trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học không có cấp học trung học phổ thông,  trung tâm học tập cộng đồng các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

Điều 5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục thuộc thẩm quyền được giao theo hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 6. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, tổng hợp vị trí việc làm, số lượng người làm việc của các cơ sở giáo dục; phân bổ số lượng người làm việc cho các cơ sở giáo dục công lập sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Điều 7. Tham gia phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức, cho từ chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; quyết định công nhận, không công nhận Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 8. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm, phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 9. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc công khai chất lượng giáo dục, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác tài chính của cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 10. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc quản lý các cơ sở giáo dục, gồm: cơ sở giáo dục mầm non (không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục), trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học không có cấp học trung học phổ thông,  trung tâm học tập cộng đồng các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 11. Phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 12. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 13. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng; phối hợp với thanh tra thành phố Bảo Lộc, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

Điều 14. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 15. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Bảo Lộc theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo; các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

Điều 17. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn thành phố.

Điều 18. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 19. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục tại địa phương.

Điều 20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc giao và theo quy định của pháp luật.

                                                                             

IV. DANH SÁCH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Phạm thị Thanh Hương

Trưởng Phòng

0263.3864003

 

 

02 Nguyễn Văn Hữu

Phó trưởng phòng

0985568101
03 Nguyễn Anh Minh

Phó trưởng phòng

0938210170