Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
New Page 1

PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

I. Tên Đơn vị:   Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo Lộc

- Địa chỉ:          02 Hồng Bàng, phường I, thành phố Bảo Lộc;

- Điện thoại:     02633 864099 – Fax: 02633 864018

- Email:            ldtbxhbaoloc@lamdong.gov.vn

            II. Vị trí và chức năng

Điều 1.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

     Điều 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng. 

            III. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 3. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện các văn bản  pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

Điều 5. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Điều 6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

Điều 7. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở các phường, xã.

Điều 9. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

Điều 10. Theo dõi kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 11. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

Điều 12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 13. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng và theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 14. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc giao hoặc theo quy định của pháp luật.

4.Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Trần Quốc Thanh

Trưởng Phòng

0918249590

 

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó TP

0909990 848

 

  3

  Đinh Công Huyện

  Phó TP

  0913471515