Chương trình tháng 4 năm 2017 của Thường trực và các ban HĐND thành phố